Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011-UPB4) in Statuta Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 3/10), je Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem na 14. redni seji, dne 19.12.2012, sprejel

ODLOK O PRORAČUNU

OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM ZA LETO 2013

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1, člen

(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Cerklje na Gorenjskem za leto 2013 določa višina splošnega dela proračun in struktura posebnega dela proračuna, postopki izvrševanja proračuna, posebnosti pri upravljanju in prodaji finančnega premoženja občine ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu:

proračun).

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA

POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

2. člen

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

 

Skupina/podskupina kontov

 

 

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

9.690.847

 

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

6.383.811

70

DAVČNI PRIHODKI

4.853.993

 

700 Davki na dohodek in dobiček

4.165.075

 

703 Davki na premoženje

451.787

 

704 Domači davki na blago in storitve

237.131

71

NEDAVČNI PRIHODKI

1.529.818

 

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

292.734

 

711 Takse in pristojbine

2.560

 

712 Denarne kazni

33.480

 

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

18.320

 

714 Drugi nedavčni prihodki

1.182.724

72

KAPITALSKI PRIHODKI

130.417

 

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

417

 

722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja

130.000

74

TRANSFERNI PRIHODKI

1.176.619

 

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

495.480

 

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna

681.139

 

 

 

 

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

9.594.171

40

TEKOČI ODHODKI

1.984.042

 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

313.337

 

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

50.411

 

402 Izdatki za blago in storitve

1.391.994

 

409 Rezerve

228.300

41

TEKOČI TRANSFERI

1.878.353

 

410 Subvencije

157.748

 

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

1.093.600

 

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

227.605

 

413 Drugi tekoči domači transferi

398.900

42

INVESTICIJSKI ODHODKI

4.644.140

 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

4.481.240

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI

1.087.636

 

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki

179.000

 

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

908.636

 

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK

 

 

(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)

-1.903.324

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

 

Skupina/Podskupina kontov

 

 

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

3.324

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

3.324

 

750 Prejeta vračila danih posojil

3.324

 

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV  (440+441+442+443)

1.100.000

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

1.100.000

 

443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti

1.100.000

 

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA

 

 

IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

-1.096.676

C.

RAČUN FINANCIRANJA

 

Skupina/Podskupina kontov

 

 

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

0

50

ZADOLŽEVANJE

0

 

500 Domače zadolževanje

0

 

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

0

55

ODPLAČILA DOLGA

0

 

550 Odplačila domačega dolga

0

 

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

-3.000.000

 

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

0

 

XI. NETO FINANCIRANJE (VI+VII.-VIII.-IX.)

1.903.324

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov,

ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, ta pa na podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk - podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani občine.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen

(izvrševanje proračuna)

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke-podkonta.

4. člen

(namenski prihodki in odhodki proračuna)

Namenski prihodki proračuna so:

- donacije,

- pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest,

- požarna taksa,

- prihodki iz naslova komunalnih prispevkov,

- okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda,

- okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov,

- prejeta sredstva iz državnega proračuna in javnih agencij za investicije.

Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prihodek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan v zadostni višini, se za višino vplačanega namenskega prihodka lahko poveča obseg teh izdatkov in višina proračuna.

5. člen

(prerazporejanje pravic porabe)

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika predstojnik neposrednega uporabnika župan.

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2013 in njegovi realizaciji.

6. člen

(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov

prihodnjih let)

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.

7. člen

(spreminjanje načrta razvojnih programov)

Župan neposrednega uporabnika lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20% mora predhodno potrditi občinski svet.

Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.

8. člen

(proračunski skladi)

Proračunska rezerva se v letu 2013 oblikuje v višini 18.000 evrov.

Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 6.500,00 evrov župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.

9. člen

(pooblastila županu)

S tem odlokom občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem pooblašča župana, da potrdi investicijsko dokumentacijo za projekte, za katere je že odprta proračunska postavka in so projekti uvrščeni v načrt razvojnih programov.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN

FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE

10. člen

(odpis dolga)

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 700,00 evrov odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.

Župan o odpisu dolga poroča občinskemu svetu v skupnem znesku po posameznih namenih s poročilom o izvrševanju proračuna januar – junij in z zaključnim računom proračuna.

(letni načrt pridobivanja in razpolaganja s finančnim in stvarnim premoženjem) Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s finančnim premoženjem in nepremičnim premoženjem, v lasti občine, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, sprejme Občinski svet.

(letni načrt pridobivanja in letni načrt razpolaganja s premičnim premoženjem)

V letni načrt pridobivanja in v letni načrt razpolaganja s premičnim premoženjem, ki ju sprejme župan, je potrebno uvrstiti premično premoženje nad vrednostjo posameznega premičnega premoženja v višini 10.000,00 evrov.

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA

SEKTORJA

11. člen

(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)

Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov, javnih podjetij in drugih pravnih oseb, katerih ustanoviteljica je Občina Cerklje na Gorenjskem, v letu 2013 ne sme preseči 3.000.000,00 EUR.

Skupna višina pomeni največjo dovoljeno vsoto vseh poroštev skupaj.

Pogoj za poroštvo pravnim osebam javnega sektorja in drugim pravnim osebam, katerih¸ustanoviteljica je Občina Cerklje na Gorenjskem, je soglasje Občinskega sveta Občine Cerklje na Gorenjskem. Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem pooblašča župana Občine Cerklje na Gorenjskem, da podpiše poroštvo do dovoljene višine.

11. a člen

(soglasje za pridobitev kredita)

S tem odlokom se daje soglasje k pridobitvi bančnega kredita, ki ga Socialno varstveni zavod Taber najame za izgradnjo doma starejših občanov za dobo največ 15 let. Znesek kredita znaša največ 7.000.000,00 EUR.

Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem pooblašča župana Občine Cerklje na Gorenjskem, da poda soglasje k najemu bančnega kredita Socialno varstvenemu zavodu Taber.

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

12. člen

(začasno financiranje v letu 2014)

V obdobju začasnega financiranja Občine Cerklje na Gorenjskem v letu 2014, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

13. člen

(uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Cerklje na Gorenjskem.

 

Številka: 032-06/2010-97

Cerklje: 19. 12. 2012

 

OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM

ŽUPAN

FRANC ČEBULJ, l. r.

 

 

PRILOGI:

Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor