Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
 
Na podlagi 3. točke 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 16. člena Statuta Občine Trnovska vas (Uradni vestnik Tednika, št. 1/99 in Uradni vestnik Občine Trnovska vas, št. 2/01) je Občinski svet občine Trnovska vas na 14. redni seji, dne 26. 5. 2004 sprejel
 
O D L O K
 
 
o zaključnem računu proračuna Občine Trnovska vas za leto 2003
 
 
1. člen
 
Zaključni račun proračuna Občine Trnovska vas za leto 2003 izkazuje:
 
 
                                                  SIT
– prihodke v višini                    169,691.175,15
– odhodke v višini                     158,323.197,81
– presežek prihodkov nad odhodki        11,367.977,34
 
2. člen
 
Račun financiranja Občine Trnovska vas za leto 2003 izkazuje:
 
 
                                             SIT
– prihodkov                                    –
– odhodkov                                     –
 
 
Račun finančnih terjatev in naložb Občine Trnovska vas za leto 2003 izkazuje:
 
 
                                             SIT
– prihodkov                                    –
– odhodkov                                     –
 
3. člen
 
Presežek prihodkov nad odhodki po zaključnem računu proračuna Občine Trnovska vas za leto 2003 v višini 11,367.977,34 SIT se prenese v dobro splošnega sklada za drugo Občine Trnovska vas.
 
4. člen
 
Presežek prihodkov nad odhodki po zaključnem računu rezervnega sklada proračuna Občine Trnovska vas za leto 2003 v višini 2,946.931,91 SIT se prenese v rezervni sklad Občine Trnovska vas za leto 2004 in se lahko uporabi za namene določene z zakonom.
 
5. člen
 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
 
 

Št. 034-1/04-14-3
Trnovska vas, dne 26. maja 2004.
Župan
Občine Trnovska vas
Karl Vurcer l. r.
 
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor