Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Št. 6100-0001/2014-11

Ob-3177/14

 

Na podlagi 114. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13), 5. in 7. člena Pravilnika o sofinanciranju programov ljubiteljske kulturne dejavnosti in ljubiteljskih kulturnih projektov v Občini Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 5/2012), sprejetega Odloka o proračunu Občine Prevalje za leto 2014 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 5/2014 in 28/2014) in Programa kulture Občine Prevalje za leto 2014 Občina Prevalje objavlja

javni razpis

za izbor izvajalca kulturnega projekta »Sušnikovi dnevi 2014«

I. Naročnik javnega razpisa: naročnik javnega razpi­sa je Občina Prevalje, Trg 2/a, 2391 Prevalje.

II. Predmet javnega razpisa: predmet javnega raz­pisa je izbor izvajalca kulturnega projekta »Sušnikovi dnevi 2014«, ki se bo predvidoma odvijal od 6. do 22. novembra 2014 in se bo sofinanciral iz proračuna Občine Prevalje.

III. Področja kulturnega projekta, ki so predmet javnega razpisa

Iz proračuna Občine Prevalje se bo sofinanciral kulturni projekt »Sušnikovi dnevi 2014«.

Za sofinanciranje kulturnega projekta »Sušnikovi dnevi 2014« lahko kandidirajo izvajalci, če izkažejo:

– vsebinsko vezanost projekta na območje Občine Prevalje,

– vsebinsko vezanost projekta na življenje in delo našega rojaka dr. Franca Sušnika,

– vsebinsko vezanost projekta na življenje in delo našega rojaka Lojzeta Lebiča,

– da projekt ne more biti predmet programa redne ljubiteljske kulturne dejavnosti,

– da za projekt obstaja širši družbeni interes,

– da projekt sodi na področje ljubiteljske kulturne dejavnosti, kar pomeni, da se projekt smatra kot ljubitelj­ski, kolikor ocenjena vrednost prostovoljnih ur v celotni vrednosti projekta znaša 80 % vrednosti projekta,

– da je projekt nekomercialne narave,

– da bo projekt v celoti izveden v tekočem letu,

– da bo projekt izveden v Občini Prevalje,

– da za isti projekt ni vložil vloge že drugi prijavi­telj in

– da zaprošeni znesek sofinanciranja ne presega 70 % celotne predvidene vrednosti prijavljenega pro­jekta.

Projekti nakupa osnovnih sredstev in opreme niso predmet sofinanciranja iz občinskega proračuna.

IV. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu

Na javnem razpisu lahko kandidirajo naslednji izva­jalci kulturnih projektov:

a) kulturna društva, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

– da so registrirana v skladu z Zakonom o društvih, s sedežem v Občini Prevalje in imajo v svoji dejavnosti registrirano kulturno dejavnost,

– da imajo zagotovljene materialne, kadrovske, or­ganizacijske in prostorske pogoje za uresničitev načrto­vanih kulturnih programov oziroma kulturnih projektov,

– da na območju Občine Prevalje delujejo že naj­manj eno leto,

– da imajo urejeno evidenco članstva ter evidenco o plačani članarini;

b) javni zavodi na področju vzgoje in izobraževanja s sedežem v Občini Prevalje, katerih ustanoviteljica je Občina Prevalje, za kulturne programe oziroma projek­te, ki presegajo osnovno dejavnost iz ustanovitvenega akta javnega zavoda in niso financirani na podlagi letne pogodbe o sofinanciranju dejavnosti in imajo zagotovlje­ne ustrezne kadrovske, prostorske in druge pogoje za kakovostno izvedbo projekta.

V. Posebni pogoji za sodelovanje na javnem razpisu

Za sodelovanje na javnem razpisu morajo izvajalci izpolnjevati posebne pogoje, in sicer:

– da ne prijavijo projekta, ki je že bil izbran na javnih razpisih občine in je sofinanciran iz proračuna občine;

– da prijavljajo kulturni projekt z uravnoteženo fi­nančno zgradbo (odhodki = prihodki, zaprošena sred­stva pa ne smejo biti višja od okvirne razpisane vred­nosti);

– da pri načrtovanju predstavitve projekta upošte­vajo prostorske, kadrovske in finančne zmožnosti za realizacijo kulturnega projekta;

– da imajo izkušnje z organiziranjem podobnih kul­turnih projektov (organizacijo vsaj 5 podobnih prireditev v zadnjih petih letih).

Izvajalci projektov glede izpolnjevanja posebnih pogojev predložijo ustrezna dokazila oziroma podajo podpisano izjavo na obrazcih iz razpisne dokumentacije.

VI. Merila in kriteriji za vrednotenje projektov

Projekti ljubiteljske kulture, s katerimi posamezni izvajalci kandidirajo na tem javnem razpisu, bodo vre­dnoteni na osnovi meril in kriterijev Pravilnika o sofi­nanciranju programov ljubiteljske kulturne dejavnosti in ljubiteljskih kulturnih projektov v Občini Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 5/2012).

Za sofinanciranje iz občinskega proračuna je lahko izbran kulturni projekt, ki bo v postopku vrednotenja do­segel najmanj 50 % vseh možnih točk.

VII. Okvirna višina sredstev za sofinanciranje kul­turnega projekta

Sredstva za sofinanciranje kulturnega projekta »Su­šnikovi dnevi 2014« so zagotovljena v sprejetem prora­čunu občine za leto 2014, na postavki 43041849/412000 Sušnikovi dnevi, v višini 4.043 €.

Projekt mora biti v celoti izveden v letu 2014. Do­deljena sredstva za sofinanciranje kulturnega projekta morajo biti porabljena v letu 2014.

VIII. Vsebina vloge in razpisna dokumentacija

Vloga za sofinanciranje kulturnega projekta »Sušni­kovi dnevi 2014« mora biti izdelana izključno na obraz­cih iz razpisne dokumentacije.

Razpisna dokumentacija obsega: prijavne obrazce, navodila za izpolnjevanje, merila in kriterije za dodelitev sredstev ter vzorec pogodbe.

Predlagatelji lahko prevzamejo razpisno dokumen­tacijo na Občini Prevalje, Trg 2/a, Prevalje, pri Mariji Orešnik, v času uradnih ur, od objave do izteka roka javnega razpisa. Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani: www.prevalje.si.

IX. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko zainteresira­ni dobijo v času uradnih ur na Občini Prevalje, pri Mariji Orešnik, tel. 02/82-46-121.

X. Razpisni rok in način oddaje prijav

Predlagatelji morajo vloge oddati v zaprti kuverti najpozneje do 8. 9. 2014, na naslov: Občina Prevalje, Trg 2/a, 2391 Prevalje, s pripisom: »Prijava na javni razpis – ne odpiraj!« in z oznako: »Kulturni projekt Su­šnikovi dnevi 2014«.

Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je prispela do naročnika najkasneje na zadnji dan roka za oddajo prijav, do 12. ure.

Na ovojnici mora biti napisan naziv in naslov izva­jalca programa in naslov prejemnika (Občina Prevalje).

XI. Datum odpiranja vlog

Odpiranje vlog bo komisija opravila 9. 9. 2014, ob 12. uri, v sejni sobi Občine Prevalje.

Vsi vlagatelji bodo v roku 30 dni po sprejeti odločitvi obveščeni o izidu javnega razpisa.

Z izbranim izvajalcem kulturnega projekta bo občina sklenila pogodbo o sofinanciranju projekta za leto 2014.

Občina Prevalje

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor