Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11) je Občinski svet Občine Črnomelj na 15. redni seji dne 27. 9. 2012 sprejel

P R A V I L N I K

o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Črnomelj

1. člen

V Pravilniku o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Črnomelj (Uradni list RS, št. 89/07, 31/08 in 48/12), se v prvem odstavku 2. člena črta besedilo »za posredovanje v objavo v Uradni list RS, in lokalni časopis« in se ga nadomesti z besedilom »v sprejem« ter doda nov stavek, ki se glasi: »Javni razpis se objavi na spletni strani Občine Črnomelj in na drug krajevno običajen način.«.

2. člen

V 2. točki (subvencioniranje najemnin poslovnih prostorov v starem mestnem jedru) 10. člena se za zadnjim odstavkom doda nov odstavek, ki se glasi:

»Upravičenci do sredstev iz tega ukrepa so tudi druge osebe zasebnega prava, ki svojo dejavnost opravljajo v starem mestnem jedru.«.

3. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.  

Št. 302-8/2007

Črnomelj, dne 27. septembra 2012

Županja

Občine Črnomelj

Mojca Čemas Stjepanovič l.r.

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor