Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 50. in 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt - Uradni list RS št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP, 106/10 - popr, 43/11-ZKZ-C) in 16.  člena Statuta Občine Komenda (Uradne objave Glasila občine Komenda št. 02/09) občina Komenda

Z JAVNIM NAZNANILOM

obvešča javnost o javni razgrnitvi in javni obravnavi

dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah LN območja O2 poslovno proizvodne cone Ozka dela (za funkcionalno enoto Fe 6/3)

I.

Občina Komenda naznanja javno razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah LN območja O2 poslovno proizvodne cone Ozka dela (za funkcionalno enoto Fe 6/3). Spremembe in dopolnitve se nanašajo na I. fazo poslovne cone v naselju Poslovna cona Žeje pri Komendi na območju podjetja »DIGIT«.  

II.

Javna razgrnitev bo opravljena od vključno 30. 12. 2013 do vključno 28. 01. 2014.

III.

Gradivo bo javno razgrnjeno v prvem nadstropju Občine Komenda, Zajčeva 23, 1218 Komenda. Ogled  je možen v ponedeljek, torek in četrtek od 8 00 – 15 00 ure, v sredo od 8 00 – 17 00 ure in v petek od 8 00 – 13 00 ure.

IV.

Javna obravnava bo opravljena v sredo, 08. 01. 2014 ob 17.00 uri, v sejni sobi na Glavarjevi 104, 1218 Komenda.

V.

Med javno razgrnitvijo je moč dajati pripombe in predloge k razgrnjenemu dopolnjenemu osnutku dokumenta.  Pripombe in predlogi se lahko vpišejo v »Knjigo pripomb in predlogov« v občinskem tajništvu, lahko se po pošti  pošljejo na naslov Občine Komenda, Zajčeva 23, 1218 Komenda ali na elektronski naslov obcina.komenda@siol.net. Lahko se podajo tudi ustno na zapisnik med javno obravnavo.

 Župan Občine Komenda bo po končani javni razgrnitvi zavzel stališča do pripomb in predlogov, ki bodo objavljena na oglasni deski v prostorih občine  Komenda in na občinskih spletnih straneh.

VI.

To naznanilo se objavi na občinskih spletnih straneh, v občinskem glasilu in na oglasni deski v prostorih občine Komenda, Zajčeva 23.

 

Št.: 3500-0003/2013

Komenda: 12. 12. 2013

 

Župan

Občine Komenda

Tomaž DROLEC, l. r.

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor