Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi 32. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98), 30. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 26/05, 118/06, 9/07 – popr., v nadaljevanju: Energetski zakon) ter 33. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo št. 7/99, Uradni list RS, št. 2/02, 41/05, 92/05) je Občinski svet Občine Ajdovščina na seji 29. 3. 2007 sprejel

O D L O K

o podelitvi koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina ter gospodarske javne službe dobave zemeljskega plina tarifnim odjemalcem

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen

(vsebina odloka)

S tem odlokom kot koncesijskim aktom se določajo predmet in pogoji koncesije za izvajanje lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina in za koncesijo gospodarske javne službe dobave zemeljskega plina tarifnim odjemalcem (v nadaljevanju: javni službi ali posamezno: javna služba).

Koncesija se do 1. 7. 2007 podeli za opravljanje obeh javnih služb skupaj.

2. člen

(definicije)

Izrazi v tem odloku imajo enak pomen, kot so definirani v predpisih, ki urejajo energetsko dejavnost, okolje ter varovanje okolja.

Za potrebe tega odloka se uporabljajo tudi naslednje definicije:

– Agencija za energijo: Javna Agencija Republike Slovenije za energijo,

– dobavitelj plina: izvajalec javne službe dobave tarifnim odjemalcem na podlagi koncesije,

– infrastruktura: je energetska infrastruktura za distribucijo zemeljskega plina, ki jo sestavljajo distribucijska omrežja, objekti in naprave za distribucijo zemeljskega plina,

– koncedent: Občina Ajdovščina,

– koncesionar: izvajalec javne službe dejavnosti sistemskega operaterja in/ali izvajalec javne službe dobave plina tarifnim odjemalcem,

– sistemski operater: izvajalec javne službe dejavnosti sistemskega operaterja na podlagi koncesije,

– tarifni odjemalec: gospodinjski odjemalec, ki je oskrbovan z zemeljskim plinom za lastno domačo rabo in po določbah Energetskega zakona ni upravičeni odjemalec.

II. KONCESIJA ZA DEJAVNOST SISTEMSKEGA OPERATERJA

3. člen

(pogoji za pridobitev koncesije)

Koncesionar mora imeti v času vložitve ponudbe za pridobitev koncesije in tudi v času postopka podelitve koncesije ter trajanja koncesijskega razmerja veljavno licenco za dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina.

Poleg pogoja iz prejšnjega odstavka mora koncesionar izpolnjevati tudi eno od naslednjih zahtev:

– biti mora lastnik distribucijskega omrežja zemeljskega plina,

– z lastnikom distribucijskega omrežja mora imeti sklenjeno pogodbo po četrtem odstavku 31.b člena Energetskega zakona ali mora izkazati za verjetno, da bo tako pogodbo z lastnikom omrežja sklenil po podelitvi koncesije,

– izkazati mora za verjetno, da bo distribucijsko omrežje na območju koncesije zgradil.

Koncesijo lahko pridobi pravna ali fizična oseba, ki ne opravlja druge dejavnosti, razen dejavnosti sistemskega operaterja, razen v primeru, da ima izvajalec javne službe sistemskega operaterja manj kot 100.000 priključenih odjemalcev.

4. člen

(začetek in trajanje koncesije)

Koncesijsko razmerje za dejavnost sistemskega operaterja nastane s sklenitvijo koncesijske pogodbe.

Trajanje koncesijskega razmerja za dejavnost sistemskega operaterja se določi s koncesijsko pogodbo in traja največ 35 let od njene sklenitve.

5. člen

(javna pooblastila koncesionarja)

Koncesionar ima naslednja javna pooblastila:

– daje smernice in mnenja na prostorske akte skladno s predpisi o urejanju prostora,

– določa projektne pogoje pred začetkom izdelave projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja,

– izdaja sistemska obratovalna navodila,

– izdaja splošne pogoje za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja,

– daje soglasje k projektnim rešitvam skladno s predpisi o graditvi objektov za posege, ki se nanašajo ali imajo vpliv na omrežje, s katerim upravlja.

Poleg javnih pooblastil iz prvega odstavka tega člena ima koncesionar tudi druga javna pooblastila, ki jih določa oziroma v času trajanja koncesije določi zakon ali podzakonski akti in drugi predpisi.

6. člen

(prenos koncesije)

Koncesionar ne sme brez dovoljenja koncedenta prenesti koncesije za dejavnost sistemskega operaterja, ali kateregakoli dela te koncesije, na drugo osebo.

7. člen

(gradnja, vzdrževanje in razvoj infrastrukture)

Koncesionar je dolžan skladno z določili odloka, ki ureja način izvajanja javne službe sistemskega operaterja, načrtovati gradnjo, vzdrževanje in razvoj infrastrukture.

8. člen

(zavarovanje)

Koncedent mora v koncesijski pogodbi zagotoviti, da se v njej koncesionar zaveže kot dober gospodar skleniti z zavarovalnico zavarovalne pogodbe za zavarovanje infrastrukture in rizikov, ki so povezani z izvajanjem dejavnosti sistemskega operaterja, ki je predmet te koncesije.

III. KONCESIJA ZA DOBAVO TARIFNIM ODJEMALCEM

9. člen

(predmet koncesije za dobavo tarifnim odjemalcem)

Gospodarska javna služba dobave zemeljskega plina tarifnim odjemalcem obsega predvsem:

– izključno pravico dobave zemeljskega plina tarifnim odjemalcem,

– dolžnost dobave zemeljskega plina tarifnim odjemalcem nepretrgano skozi vse leto,

– zagotavljanje potrebnega obratovalnega tlaka do predajnega mesta, razen v primerih in pod pogoji, ki jih določajo predpisi.

10. člen

(pogoji za pridobitev koncesije)

Koncesionar mora imeti v času vložitve ponudbe za pridobitev koncesije in tudi v času postopka podelitve koncesije ter trajanja koncesijskega razmerja veljavno licenco za dejavnost dobave zemeljskega plina tarifnim odjemalcem.

11. člen

(začetek in trajanje koncesije)

Koncesijsko razmerje za dejavnost dobave plina tarifnim odjemalcem nastane s sklenitvijo koncesijske pogodbe ter preneha z dnem 1. 7. 2007.

12. člen

(prenos koncesije)

Koncesionar ne sme brez dovoljenja koncedenta prenesti koncesije za dejavnost dobave zemeljskega plina tarifnim odjemalcem, ali kateregakoli dela te koncesije, na drugo osebo.

IV. SKUPNE DOLOČBE ZA OBE KONCESIJI

13. člen

(predmet koncesije in način izvajanja koncesije)

Javni službi, ki sta predmet koncesije, obsegata dejavnosti in naloge, ki so določene v Energetskem zakonu, odloku občine, ki določa način njunega izvajanja, ali v vsakokratnem predpisu, ki na podlagi zakona določa vsebino javnih služb, ki je predmet te koncesije.

Koncesionar je dolžan izvajati javni službi, ki sta predmet koncesije, na način, kot je določen v Energetskem zakonu, drugih zakonih ter predpisih, ki urejajo način izvajanja posamezne javne službe, ki je predmet koncesije po tem odloku, sistemskih obratovalnih navodilih, splošnih pogojih za dobavo in odjem, in drugih predpisih ter splošnih aktih, izdanih po javnem pooblastilu.

Koncesionar opravlja javni službi v svojem imenu in za svoj račun, na podlagi pooblastil tega koncesijskega akta in koncesijske pogodbe.

14. člen

(območje izvajanja koncesije)

S podelitvijo koncesije koncesionar pridobi izključno pravico opravljanja gospodarskih javnih služb na območju občine, za katerega je bila razpisana podelitev koncesije.

15. člen

(način podelitve koncesije)

Obe koncesiji po tem odloku se podelita skupno, in sicer po ustreznem postopku, kot ga določajo predpisi, ki urejajo postopek podelitve koncesije gospodarske javne službe, in predpisi, ki urejajo javno zasebno partnerstvo ter koncesije gradenj.

16. člen

(obveščanje koncedenta in Agencije za energijo)

Poleg podatkov in dokumentov, ki jih mora koncesionar po zakonih in drugih predpisih pošiljati državnim organom Republike Slovenije in Agenciji za energijo, mora pisno poročati koncedentu o vseh pomembnih dogodkih in okoliščinah, ki bi lahko bistveno vplivale na izvajanje te javne službe, kot so primeroma:

– odločitve Agencije za energijo o sporih v zvezi z dostopom do distribucijskega omrežja,

– postopki poravnave, arbitražni postopki ali sodni spori koncesionarja v zvezi s koncesijo,

– stavke in drugi podobni dogodki, zaradi katerih pride do motenj v izvajanju javne službe, tudi če ne predstavljajo višje sile,

– poškodbe infrastrukture, ki onemogočajo izvajanje koncesionirane dejavnosti, tudi če ne predstavljajo višje sile.

17. člen

(varstvo zaupnosti podatkov in dokumentov)

Koncesionar in koncedent sta dolžna varovati zaupnost poslovno občutljivih dokumentov in podatkov, ki lahko povzročijo škodo koncesionarju ali drugim izvajalcem energetskih dejavnosti in lahko vplivajo na konkurenčnost trga zemeljskega plina v Republiki Sloveniji, tudi če niso določeni kot tajni podatki ali poslovna tajnost.

18. člen

(nadzor)

Poleg inšpekcijskega in drugega s predpisi določenega nadzora ima koncedent tudi pravico neposredno pri koncesionarju nadzirati izvajanje javne službe, ki je predmet koncesije in drugih obveznosti koncesionarja, določenih s koncesijsko pogodbo.

Način izvajanja nadzora se določi v koncesijski pogodbi.

19. člen

(spremenjene okoliščine in višja sila)

Koncesionar je dolžan v okviru objektivnih možnosti opravljati koncesijsko dejavnost tudi ob spremenjenih okoliščinah ter v primeru višje sile, ob upoštevanju določil Energetskega zakona.

Za višjo silo se poleg okoliščin višje sile obligacijskega prava šteje tudi spremembe pogojev izvajanja koncesijskih dejavnosti, ki nastanejo na podlagi spremembe zakonov in drugih predpisov Evropske skupnosti ali Republike Slovenije, če izpolnjujejo siceršnje pogoje višje sile po pravilih obligacijskega prava.

20. člen

(prenehanje koncesijskega razmerja)

Koncesijsko razmerje preneha:

– s prenehanjem koncesijske pogodbe,

– z odvzemom koncesije,

– zaradi stečaja koncesionarja,

– zaradi prenehanja koncesionarja,

– v drugih primerih, določenih z zakonom.

V primeru prenehanja koncesijskega razmerja mora dotedanji koncesionar pod enakimi pogoji nepretrgano opravljati javno službo, ki je predmet te koncesije, do dneva, ko opravljanje te javne službe prevzame drug izvajalec, če zakon, ki ureja gospodarske javne službe ne določa drugače, vendar najdlje 1 leto.

Vsa infrastruktura, ki jo je koncesionar zgradil ali drugače pridobil za namen izvajanja koncesije, preide v uporabnem stanju v last koncedenta ob prenehanju koncesijskega razmerja. Način in pogoji prenosa se podrobneje določijo v koncesijski pogodbi.

21. člen

(prenehanje koncesijske pogodbe)

Koncesijska pogodba preneha:

– s potekom časa, za katerega je bila sklenjena,

– z razdrtjem zaradi bistvene kršitve koncesijske pogodbe,

– v drugih primerih, določenih v koncesijski pogodbi.

Za prenehanje koncesijske pogodbe se uporabljajo določila zakona, ki ureja gospodarske javne službe in splošna pravila pogodbenega prava.

22. člen

(odvzem koncesije)

Občina z odločbo v upravnem postopku lahko odvzame koncesijo, če:

– koncesionar bistveno krši ta koncesijski akt in druge predpise, ki urejajo izvajanje javne službe, ki je predmet koncesije, pa to bistveno moti ali onemogoča izvajanje te javne službe,

– koncesionar ne ravna v skladu z izvršljivimi odločbami pristojnih državnih organov, občine ali Agencije za energijo, v zvezi z izvajanjem pravic in obveznosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja in/ali dobavitelja zemeljskega plina tarifnim odjemalcem iz Energetskega zakona in odloka o načinu izvajanja javnih služb, ki sta predmet koncesije,

– koncesionar ne izpolnjuje več pogojev, določenih v 3. členu tega koncesijskega akta.

23. člen

(odkup objektov in naprav infrastrukture)

S koncesijsko pogodbo se za primer predčasnega prenehanja koncesijskega razmerja uredi morebitna obveznost ali pravica koncedenta do odkupa dela ali celotne infrastrukture javne službe, ki je predmet koncesije in je v lasti koncesionarja.

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

24. člen

(licenca koncesionarja)

Do pridobitve licence v skladu z Uredbo o pogojih in postopku za izdajo ter odvzem licence za opravljanje dejavnosti (Uradni list RS, št. 21/01 ter 66/05) se šteje, da izpolnjuje pogoj iz prvega odstavka 3. člena tega koncesijskega akta pravna oseba, ki ima veljavno licenco za dejavnost »distribucije in dobava zemeljskega in drugega energetskega plina in upravljanje distribucijskega omrežja«.

25. člen

(dobava plina tarifnim odjemalcem)

Koncesijska pogodba ter določbe tega odloka v delu, ki se nanaša na dobavo plina tarifnim odjemalcem, z dnem 1. 7. 2007 prenehajo, skladno z Energetskim zakonom.

26. člen

(obveznosti izvajalcev javnih služb po 1. 7. 2007)

Obveznost iz tretjega odstavka 3. člena tega odloka začne veljati za koncesionarja po 1. 7. 2007.

Prepoved iz 6. člena tega odloka ne velja v primeru, ko koncesionar po 1. 7. 2007 prenese koncesijo ali del koncesije na drugo pravno osebo, če jo ustanovi zaradi izpolnjevanja obveznosti iz 31.b člena Energetskega zakona.

27. člen

(uskladitev koncesijskih pogodb)

Občina v roku 2 mesecev po objavi tega odloka s koncesionarjem z aneksom k obstoječi koncesijski pogodbi ali z novo koncesijsko pogodbo uskladi obstoječo koncesijsko pogodbo s tem odlokom in predpisi, na podlagi katerih je bil sprejet ta odlok. Z aneksom oziroma novo pogodbo se uredi tudi:

– način prenehanja javne službe dejavnosti dobave plina z dnem 1. 7. 2007,

– morebiten način podaljšanja koncesijske pogodbe.

Uskladitev obstoječe koncesijske pogodbe ne pomeni sklenitve nove koncesijske pogodbe.

28. člen

(začetek veljavnosti)

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 3544-01/2006

Ajdovščina, dne 30. marca 2007

Župan

Občine Ajdovščina

Marjan Poljšak l.r.

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor