Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

 

Na podlagi drugega odstavka 51. člena in 62., 79. in 81. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 44/97 in 9/01), 6. člena navodila o merilih za to, kaj se šteje za objekte oziroma posege v prostor, za katere po zakonu ni potrebno lokacijsko dovoljenje in kaj se lahko šteje za pomožne objekte (Uradni list SRS, št. 27/85 in Uradni list RS, št. 26/90), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99, 70/00, 100/00, 28/01, 87/01, 16/02 in 51/02) ter 18. člena statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/01 in 79/01) je Občinski svet občine Tržič na 23. redni seji dne 16. 7. 2002 sprejel

 

 

O D L O K

 

 

o spremembah in dopolnitvah odloka o določitvi pomožnih objektov, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje na območju Občine Tržič

 

 

1. člen

 

 

V odloku o določitvi pomožnih objektov, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje na območju Občine Tržič (Uradni list RS, št. 40/01 - v nadaljevanju: odlok) se besedilo 4. točke, ki se glasi: “Drugi pomožni objekti in naprave ter posegi:“ nadomesti z besedilom: “Drugi pomožni objekti so:“

 

 

Besedilo prve alinee 4. točke 2. člena, ki se glasi: “postavitev mikrourbane opreme ter dopolnilna oprema obstoječih parkov, počivališč, otroških igrišč ter objektov in naprav za rekreacijo in turizem“ se nadomesti z besedilom: “postavitev mikrourbane opreme ter dopolnilna oprema obstoječih parkov, počivališč, otroških igrišč ter objektov in naprav za šport, rekreacijo in turizem“.

 

 

2. člen

 

 

Besedilo druge alinee 4. točke 2. člena, ki se glasi: “medposestne, dvoriščne in vrtne ograje do največje višine 1,5 m, na območju mestnih krajevnih skupnostih do največje višine 1,8 m“ se nadomesti z besedilom: “medposestne, dvoriščne in vrtne ograje do največje višine 1,5 m, na območju krajevnih skupnostih Tržič mesto, Ravne, Bistrica pri Tržiču in Pristava do največje višine 1,8 m, ter ograje ob kategoriziranih javnih cestah do največje višine 1,8 m“.

 

 

3. člen

 

 

Besedilo tretje alinee 4. točke 2. člena, ki se glasi: “zaščitne in varovalne ograje ob kmetijskih, poslovnih, industrijskih in komunalnih objektih do višine 2 m“ se nadomesti z besedilom: “zaščitne in varovalne ograje ob kmetijskih, poslovnih, industrijskih in komunalnih objektih do višine 2 m ter ob športnih in otroških igriščih ter napravah za rekreacijo do višine 4 m“.

 

 

4. člen

 

 

Besedilo osme alinee 4. točke 2. člena, ki se glasi: “tlakovanje dvorišč in parkirišč ob obstoječih objektih do 100 m2“ se nadomesti z besedilom: “tlakovanje dvorišč in parkirišč ob obstoječih objektih do 100 m2, pri večstanovanjskih objektih do 100 m2, s povečanjem dopustne površine za 30 m2 za vsako stanovanjsko enoto“.

 

 

5. člen

 

 

Besedilo dvanajste alinee 4. točke 2. člena, ki se glasi: “ureditev prostorov za smetnjake“ se nadomesti z besedilom: “ureditev odjemnih mest za odpadke in ekoloških otokov“.

 

 

6. člen

 

 

Besedilu 4. točke 2. člena se doda nova petnajsta alinea, ki se glasi: “preizkusne vrtine z namenom iskanja vodnega vira za potrebe oskrbe s pitno vodo, tehnološko vodo in namakanja kmetijskih površin.“

 

 

7. člen

 

 

Besedilo četrtega, petega, šestega in sedmega stavka tretjega odstavka 5. člena, ki se glasi: “Za betonske ograje oziroma za ograje iz betonskih polnil je treba pridobiti lokacijsko dovoljenje. Ograjo, zloženo škarpo, oporni zid in živo mejo je dovoljeno postaviti 1,5 m od utrjenega roba cestišča. Zagotoviti je treba pregledni trikotnik v križišču. Če je odmik manjši, mora biti pridobljeno pozitivno mnenje Občine Tržič.“ se nadomesti z besedilom: “Dopustne so tudi montažne ograje iz betonskih polnil.“

 

 

8. člen

 

 

Besedilo druge alinee 6. člena odloka, ki se glasi: “– predpisi o varnosti v cestnem prometu,“ se nadomesti z besedilom, ki se glasi: “– predpisi o varnosti v cestnem prometu in javnih cestah,“.

 

 

9. člen

 

 

Besedilu 6. člena se doda nova šesta alinea, ki se glasi: “predpisi o gospodarskih javnih službah.“

 

 

10. člen

 

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

Št. 013-06/00-05

 

 

Tržič, dne 16. julija 2002.

 

 

Župan

Občine Tržič

Pavel Rupar l. r.

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor