Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
 
Na podlagi 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 26. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93), 7. člena Statuta Občine Trnovska vas (Uradni vestnik Tednika, št. 1/99) in na podlagi Odloka o gospodarskih javnih službah (Uradni vestnik Tednika št. 1/99) ter na podlagi drugih veljavnih predpisov, izdanih na njihovi podlagi je Občinski svet občine Trnovska vas na 14. redni seji, dne 26. 5. 2004 sprejel
 
O D L O K
 
 
o spremembah in dopolnitvah odloka o odvajanju in čiščenju odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Trnovska vas
 
 
1. člen
 
V odloku se spremeni 3. člen odloka, tako da se glasi:
 
 
Gospodarsko javno službo odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju občine izvaja pooblaščena javna služba Komunalno podjetje Ptuj Žnidaričevo nabrežje 3, Ptuj (v nadaljevanju: upravljalec).
 
2. člen
 
Te spremembe in dopolnitve odloka se objavijo v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi.
 
 

Št. 062-03/2004-13/6
Trnovska vas, dne 26. maja 2004.
Župan
Občine Trnovska vas
Karl Vurcer l. r.
 
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor