Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št 49/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 42/10 in 51/10), 99. člena Zakona o socialnem varstvu (Ur. List RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, (23/07-popr., 41/07- popr.), 61/10 - ZSVarPre, 62/10, ZJUPS) in 17. člena Statuta občine Kungota (Ur. list RS, št. 12/04, 18/07 in MUV št. 13/08), je Občinski svet občine Kungota na 10. seji dne 28. marca 2012 sprejel

P R A V I L N I K

o dodeljevanju enkratnih izrednih denarnih pomoči

v Občini Kungota

1. člen

S tem pravilnikom se določajo upravičenci, kriteriji in postopek dodeljevanja ter izplačevanja enkratnih izrednih denarnih pomoči v Občini Kungota.

2. člen

Upravičenci do pomoči so tisti občani s stalnim prebivališčem v Občini Kungota, ki trenutno nimajo zadostnih sredstev za preživljanje, izkoristili pa so že vse zakonske možnosti za rešitev socialne stiske in so se, ne po lastni krivdi, zaradi spleta neugodnih okoliščin (dolgotrajna bolezen, invalidnost, smrt v družini, nenadna brezposelnost, naravne nesreče, ipd.), znašli v takšnem položaju, da ne morejo poravnati najnujnejših obveznosti, oziroma si zagotoviti osnovnih bivanjskih pogojev.

3. člen

Sredstva za enkratne izredne denarne pomoči se zagotovijo z vsakoletnim proračunom Občine Kungota in se dodeljujejo do porabe predvidenih proračunskih sredstev.

Višina enkratne izredne denarne pomoči ne sme presegati višine enkratnega zneska minimalnega dohodka po Zakonu o socialnem varstvu, razen v primeru elementarnih nesreč (požar,…)

oziroma za ureditev minimalnih standardov bivanja.

Letni obseg razpoložljivih sredstev določa vsakoletni proračun.

Pomoči se dodeljujejo po zaporedju vloženih popolnih vlog v tekočem letu do porabe predvidenih proračunskih sredstev.

V prvi polovici koledarskega leta se praviloma porabi največ polovico razpoložljivih sredstev za pomoči, preostala sredstva pa v jesenskem in zimskem obdobju.

4. člen

Pomoč je namenjena za:

- nakup šolskih potrebščin, kurjave, ozimnice,

- plačila oziroma doplačila šole v naravi,

- doplačila zdravstvenih storitev, ki so nujno potrebne, pa jih ne pokriva ZZZS,

- ureditev minimalnih standardov bivanja,

- kritje drugih stroškov in izdatkov za premostitev trenutne materialne ogroženosti, z upoštevanjem socialnih razmer upravičenca, v primeru, ko ti stroški niso kriti iz drugih virov državnega državnega ali občinskega proračuna

- odprave posledic elementarne nesreče (požar,…)

Pomoč se upravičencem dodeli praviloma enkrat letno za razrešitev njihove trenutne materialne stiske in to le za enega izmed namenov naštetih v tem členu pravilnika.

Razen v primeru elementarnih nesreč ali za ureditev bivanjskih razmer, ko se lahko izredna enkratna denarna pomoč dodeli v višjem znesku, pri določitvi tega zneska pa se upošteva stopnja materialne ogroženosti upravičenca, pri čemer se praviloma takšna pomoč nameni izključno za nabavo potrebnega materiala, lahko pa tudi za izvedbo del.

5. člen

V postopku dodelitve pomoči (v nadaljevanju: postopek) se uporablja zakon, ki ureja splošni upravni postopek. Pri odločanju o dodelitvi pomoči se poleg določb tega odloka smiselno uporabljajo še zakonske določbe, ki urejajo socialno varstvo in se nanašajo na denarno socialno pomoč.

Pravico do denarne socialne pomoči po tem pravilniku uveljavlja vlagatelj pri občinski upravi s pisno vlogo na predpisanem obrazcu »Vloga za dodelitev enkratne izredne denarne pomoči«, ki je priloga tega pravilnika. Obrazec vlagatelj dvigne na sedežu občine ali pa ga pridobi na spletni strani občine Kungota, www.kungota.si.

Vlogi iz prejšnjega odstavka mora vlagatelj priložiti vsa potrebna dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki jih občinska uprava potrebuje pri vodenju postopka in so navedena kot priloga k vlogi.

6. člen

Enkratna izredna denarna pomoč se praviloma izplača na osebni račun upravičenca, razen ko se ugotovi, da ta ne more zagotoviti namenske porabe. V tem primeru se sredstva nakažejo neposredno dobavitelju, izvajalcu, skrbniku oziroma zakonitem zastopniku.

7. člen

Po prejetju izredne denarne pomoči je prejemnik dolžan predložiti dokazilo o namenski porabi v roku 15 dni po prejetju, oziroma 45 dni po prejetju, kadar je pomoč namenjena ureditvi bivanjskih razmer in občina sama s tem dokazilom ne razpolaga.

Če upravičenec ne predloži dokazila o namenski porabi v postavljenem roku, oziroma ga sploh ne predloži, ali pa se iz dokazil ugotovi, da pomoč ni bila namensko porabljena, ali je upravičenec v vlogi navajal neresnične podatke, ni upravičen do izredne denarne socialne pomoči v naslednjem letu.

8. člen

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Kungota (Ur. list RS, št. 65/99).

9. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.

Številka: 007-1/2012

Datum: 29. marec

Župan Občine Kungota

2012 Igor Stropnik, s. r.

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor