Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi 74., 79. in 104. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/20007), 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo (Uradni list RS, št. 80/2007), 7. člena Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/2007) in 17. člena Statuta Občine Piran – UPB (Uradne objave Primorskih novic, št. 46/2007) je Občinski svet Občine Piran na 22. redni seji dne 15. 9. 2009 sprejel

 

ODLOK

O PROGRAMU OPREMLJANJA IN MERILIH ZA ODMERO

KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA OBČINO PIRAN

 

I. UVODNE DOLOČBE

 

1. člen

 

S tem odlokom se sprejme Program opremljanja in merila za odmero komunalnega prispevka za občino Piran (v nadaljevanju: Program opremljanja), ki ga je izdelalo podjetje Biro obala, d.o.o., Koper, št. projekta 109/07-1.

2. člen

 

Program opremljanja je podlaga za odmero komunalnega prispevka za obstoječo in načrtovano komunalno opremo.

3. člen

 

Sestavni deli Programa opremljanja so:

-    besedilo odloka,

-    izračun skupnih in obračunskih stroškov opremljanja po posameznih vrstah komunalne opreme in po obračunskih območjih,

-    preračun obračunskih stroškov na m2 parcele in na m2 neto tlorisne površine objekta po posameznih vrstah komunalne opreme in po obračunskih območjih,

-    podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka,

-           grafični prikaz obravnavane komunalne opreme,

-    grafični izris obračunskih območij posameznih vrst komunalne opreme.

 

4. člen

 

V tem odloku uporabljeni pojmi imajo naslednji pomen:

1. Komunalna oprema so:

-   objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja po predpisih, ki urejajo varstvo okolja,

-   objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje izbirnih lokalnih gospodarskih javnih služb po predpisih, ki urejajo energetiko, na območjih, kjer je priključitev obvezna,

-   objekti grajenega javnega dobra, in sicer: občinske ceste, javna parkirišča in druge javne površine.

2.   Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga zavezanka ali zavezanec (v nadaljnjem besedilu: zavezanec) plača Občini Piran.

3.   Obračunsko območje posamezne vrste komunalne opreme je območje, na katerem se    zagotavlja priključevanje na to vrsto komunalne opreme, oziroma območje njene          uporabe.

4.   Skupni stroški obsegajo vse stroške, ki so povezani s projektiranjem in gradnjo posamezne vrste komunalne opreme na obračunskem območju.

5.   Obračunski stroški so tisti del skupnih stroškov, ki se financirajo iz sredstev, zbranih s plačili komunalnih prispevkov, in bodo bremenili določljive zavezance.

6.   Za parcelo se šteje zemljiška parcela ali njen del, na kateri je možno graditi objekt ali je objekt že zgrajen, in za katerega mora zavezanec plačati komunalni prispevek. Za parcelo se šteje tudi gradbena parcela iz veljavnih prostorskih aktov.

7.   Neto tlorisna površina je seštevek vseh tlorisnih površin objekta in se izračuna po standardu SIST ISO 9836.

 

II. OBRAVNAVANA KOMUNALNA OPREMA

 

5. člen

 

Grafični prikaz obstoječe in predvidene komunalne opreme je razviden v programu opremljanja.

 

6. člen

 

Program opremljanja obravnava naslednjo obstoječo in predvideno komunalno opremo v občini Piran:

-        ceste (v nadaljevanju oznaka obračunskih območij: CE),

-     vodovod (v nadaljevanju oznaka obračunskih območij: VO),

-        kanalizacija (v nadaljevanju oznaka obračunskih območij: KA),

-     javne površine (v nadaljevanju oznaka obračunskih območij: JP),

-        površine za ravnanje z odpadki (v nadaljevanju oznaka obračunskih območij: OD).

 

III. OBRAČUNSKA OBMOČJA POSAMEZNIH VRST KOMUNALNE OPREME

 

7. člen

 

(1) Obračunska območja, ki zajemajo primarni in magistralni del komunalne opreme, so: CE-PIRAN,  VO-PIRAN, KA-PIRAN, OD-PIRAN.

 

(2) Obračunska območja komunalne opreme so:

-     CE1-2-3,  CE4,

-     VO1, VO2, VO3, VO4,

-     KA1, KA2, KA3, KA4,

-     JP1-2-3.

 

(3) Komunalni prispevek za objekte izven obračunskih območij iz prve in druge alineje tega člena, ki se jih lahko priključi na posamezno vrsto komunalne opreme, se smiselno izračuna po podatkih, ki veljajo za obračunsko območje, v katerem se priključuje na to vrsto komunalne opreme.

 

(4) Obračunska območja posamezne vrste komunalne opreme so opredeljena v grafičnem izrisu obračunskih območij in so na vpogled v Programu opremljanja.

 

IV. SKUPNI IN OBRAČUNSKI STROŠKI OPREMLJANJA PO POSAMEZNIH VRSTAH KOMUNALNE OPREME IN PO OBRAČUNSKIH OBMOČJIH

 

8. člen

 

(1)   Skupni in obračunski stroški opremljanja po posameznih obračunskih območjih in posameznih vrstah komunalne opreme so:

 

 

Obračunsko območje

Skupni stroški (EUR)

Obračunski stroški (EUR)

CE-PIRAN

104.217.595

98.096.633

VO-PIRAN

73.524.556

69.165.507

KA-PIRAN

33.304.984

31.453.545

JP-PIRAN

36.785.345

34.704.694

OD-PIRAN

6.060.168

5.701.121

 

 

 

Obračunsko območje

Skupni stroški (EUR)

Obračunski stroški (EUR)

CE1-2-3

117.272.407

110.458.302

CE4

3.940.810

3.704.361

 

 

 

Obračunsko območje

Skupni stroški (EUR)

Obračunski stroški (EUR)

VO1

2.746.022

2.581.261

VO2

5.907.671

5.553.211

VO3

14.359.862

13.498.270

VO4

3.341.133

3.140.665

 

 

 

Obračunsko območje

Skupni stroški (EUR)

Obračunski stroški (EUR)

KA1

3.432.039

3.226.117

KA2

13.538.574

13.245.920

KA3

7.120.802

6.909.314

KA4

2.536.001

2.410.121

 

(2)   Za obstoječo komunalno opremo znašajo drugi viri 6% skupnih stroškov za to opremo.

 

V. PRERAČUNANI OBRAČUNSKI STROŠKI NA ENOTO MERE

 

9. člen

 

(1)   Preračunani obračunski stroški na m2 parcele (v nadaljevanju: Cp) in na m2 neto tlorisne površine objekta (v nadaljevanju: Ct) po posameznih vrstah komunalne opreme in po obračunskih območjih so:

 

Obračunsko območje

Cpi (EUR/m2)

Cti (EUR/m2)

CE-PIRAN

18,77

52,05

VO-PIRAN

13,47

37,16

KA-PIRAN

7,60

19,51

JP-PIRAN

7,69

19,84

OD-PIRAN

1,09

  3,03

 

 

 

Obračunsko območje

Cpi (EUR/m2)

Cti (EUR/m2)

CE1-2-3

24,46

63,15

CE4

  5,22

27,35

 

 

 

Obračunsko območje

Cpi (EUR/m2)

Cti (EUR/m2)

VO1

5,20

6,54

VO2

3,02

6,90

VO3

6,40

25,51

VO4

4,57

23,75

 

 

 

Obračunsko območje

Cpi (EUR/m2)

Cti (EUR/m2)

KA1

7,60

19,51

KA2

7,60

19,51

KA3

7,60

19,51

KA4

2,43

6,43

 

VI. MERILA ZA ODMERO IN NAČIN ODMERE KOMUNALNEGA PRISPEVKA

 

10. člen

 

(1) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka po programu opremljanja je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na komunalno opremo, ali povečuje neto tlorisno površino objekta, ali spreminja njegovo namembnost.

 

(2) Komunalni prispevek se odmeri ob priključevanju na komunalno opremo:

-        za objekte, za katere je potrebno gradbeno dovoljenje, na zahtevo zavezanca pred izdajo gradbenega dovoljenja,

-        za objekte, za katere ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja, ob priključitvi na zahtevo zavezanca in po uradni dolžnosti.

11. člen

 

(1) Za indeksiranje stroškov iz 10. člena se uporabi povprečni letni indeks cen za posamezno leto, kot ga določajo veljavni predpisi s področja komunalnega opremljanja.

 

(2) Izhodiščni datum za indeksiranje je datum uveljavitve programa opremljanja.

 

12. člen

 

(1) Za vsako posamezno komunalno opremo se določi znesek dela komunalnega prispevka, ki pripada posamezni vrsti komunalne opreme na posameznem obračunskem območju na naslednji način:

 

KPij=(A(parcela)?Cpij?Dp)+(K(dejavnost)?A(tlorisna)?Ctij?Dt)
    
Zgornje oznake pomenijo:
KPij                  –     znesek dela komunalnega prispevka, ki pripada posamezni vrsti          
                                              komunalne opreme na posameznem obračunskem območju,
A(parcela)        –     površina parcele,
Cpij                  –     obračunski stroški, preračunani na m2 parcele na obračunskem           
                                              območju za posamezno vrsto komunalne opreme,
Dp                   –                     delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka,
K(dejavnosti)    –     faktor dejavnosti,
Ctij                   –     obračunski stroški, preračunani na m2 neto tlorisne površine na          
                                              obračunskem območju za posamezno vrsto komunalne opreme,
A(tlorisna)        –     neto tlorisna površina objekta,
Dt                    –                    delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega  
                                             prispevka;
i                       –     posamezna vrsta komunalne opreme,
j                       –     posamezno obračunsko območje.
 

(2) Seštevek zneskov iz prejšnjega odstavka je komunalni prispevek, ki se ga odmeri zavezancu.

 

13. člen

 

Zavezancu, ki spreminja neto tlorisno površino objekta, površino gradbene parcele ali spreminja namembnost objekta ali dela objekta, se komunalni prispevek odmeri tako, da se izračunata višini komunalnega prispevka pred spremembo neto tlorisne površine objekta, površine gradbene parcele ali spremembe namembnost objekta ali dela objekta in višina komunalnega prispevka po spremembi neto tlorisne površine objekta, površine gradbene parcele ali spremembe namembnost objekta ali dela objekta. 

 

Komunalni prispevek, ki se odmeri zavezancu, predstavlja pozitivno razliko med izračunanim komunalnim prispevkom po spremembi in komunalnim prispevkom pred spremembo neto tlorisne površine objekta, površine gradbene parcele ali spremembe namembnost objekta ali dela objekta. Če je razlika negativna, se komunalni prispevek ne plača. 

 

Obstoječim objektom se ob priključitvi na posamezno komunalno opremo komunalni prispevek za to komunalno opremo odmeri po uradni dolžnosti na podlagi stroškov iz 10. člena tega odloka oziroma po posebnem programu opremljanja za to območje.

 

14. člen

 

Razmerje med deležem parcele in deležem neto tlorisne površine pri izračunu komunalnega prispevka je enako na območju celotne občine in znaša Dp = 30% in Dt = 70%.

 

15. člen

 

(1) Faktor dejavnosti je 1, razen za naslednje vrste objektov, določenih po Uredbi o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in po določitvi objektov državnega pomena – CC-SI (Uradni list RS, št. 33/2003):

 

Šifra (CC-SI)

Faktor

Opredelitev, izjeme

121

1,3

Gostinske stavbe

125

0,7

Industrijske stavbe in skladišča

1122

1,3

Tri – in večstanovanjske stavbe

126

0,7

Stavbe splošnega družbenega pomena, razen stavb za kulturo in razvedrilo (CCSI: 12610)

12610

1,3

Stavbe za kulturo in razvedrilo

 

16. člen

 

Komunalni prispevek na območju občine Piran- Comune di Pirano se ne plača:

-        za gradnjo gospodarske javne infrastrukture,

-        za gradnjo neprofitnih stanovanj, katerih 100% lastnik in investitor je Občina Piran ali javno podjetje, zavod (v nadaljevanju občina) v večinski lasti občine,

-        v primeru, da je občina lastnik in investitor samo dela objekta, se komunalni prispevek ne plača za sorazmerni del objekta,

-        za objekte posebnega družbenega pomena in še garažne stavbe (CC-SI: 12420) lahko občinski svet na predlog župana investitorju zmanjša ali oprosti plačilo komunalnega prispevka.

 

V primeru oprostitve plačila komunalnega prispevka mora občina oproščena sredstva v enaki višini nadomestiti iz nenamenskih prihodkov občinskega proračuna.

 

VII. ODLOČBA O ODMERI KOMUNALNEGA PRISPEVKA

 

17. člen

 

Občinski upravni organ izda odmerno odločbo na zahtevo zavezanca ali po uradni dolžnosti.

 

18. člen

 

Program opremljanja je na vpogled na občini Piran.

 

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 

19. člen

 

(1) Na območjih, kjer je potrebna zgraditev nove komunalne opreme, rekonstrukcija ali povečanje zmogljivosti obstoječe komunalne opreme, se komunalni prispevek izračuna na podlagi novega programa opremljanja. V novem Programu opremljanja se obračunski stroški komunalne opreme povzamejo po stroških, opredeljenih v 10. členu tega odloka. V novem Programu opremljanja se ponovno opredelijo tudi merila za odmero komunalnega prispevka.

 

(2) Programi opremljanja, ki so že sprejeti in katerih obračunska območja se nahajajo znotraj obračunskih območij iz prvega odstavka 7. člena tega odloka, se zavezancem ob odmeri komunalnega prispevka smiselno upošteva tudi stroške, določene po tem odloku.

 

20. člen

 

(1) Odmera komunalnega prispevka se v nedokončanih postopkih, v katerih do začetka veljave tega odloka še niso bile izdane odločbe o odmeri komunalnega prispevka, dokonča po predpisih, ki so veljali na dan prejema popolne vloge.

21. člen

 

Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati:

-        Odlok o komunalnem prispevku (Uradne objave Primorskih novic, št. 46/00),

-        Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja

      (Uradne objave Primorskih novic, št. 47/00),

-        Sklep - Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje spremembe ZN Fiesa-Pacug (Uradne objave Primorskih novic, št. 42/04),

-        Sklep - Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje LN Golf igrišče v Sečovljah (Uradne objave primorskih novic, št. 32/04),

-        Sklep - Program opremljanja za območje UN Sečovlje-Košta (Uradne objave Primorskih novic, št. 21/05),

-        Sklep - Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje LN polotok Seča (Uradne objave Primorskih novic, št. 23/05),

-        Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo na območju LN Piranska vrata   (Uradne objave Primorskih novic, št. 35/06).

 

22. člen

 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnih objavah Primorskih novic.

 

Številka: 3505-19/2007

Piran, 15. 9. 2009

                                                                                                                             Župan Občine Piran

                                                                                                                                Tomaž Gantar

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2017 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor