Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

 

Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94 – odl. US, 8/96, 31/00, 36/00 in 127/06) in 40. in 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 UPB5 in 118/06 ZUOPP-A), je Svet Občine Žetale na 6. redni seji dne 6. 9. 2007 sprejel

 

 

O D L O K

 

 

o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Karol Pahor Ptuj

 

 

1. člen

 

 

V 14. členu Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Karol Pahor Ptuj (Uradni list RS, št. 112/05) se drugi in tretji odstavek črtata in se nadomestita z novim besedilom:

 

 

»Svet šole sestavljajo:

 

 

– 3 predstavniki ustanoviteljic,

 

 

– 3 predstavniki delavcev zavoda in

 

 

– 3 predstavniki staršev.«.

 

 

2. člen

 

 

V 21. členu odloka se v zadnjem stavku četrtega odstavka število »60 dneh« nadomesti s številom »20 dni«.

 

 

3. člen

 

 

Prehodne in končne določbe

 

 

V 36. členu odloka se za prvim odstavkom doda nov odstavek, ki se glasi:

 

 

»Svet zavoda opravlja svoje naloge do izteka mandata. V skladu s tem odlokom se svet zavoda konstituira po preteku mandata dosedanjemu svetu.«.

 

 

4. člen

 

 

Ta odlok se objavi v občinskih glasilih občin ustanoviteljic, ko ga v enakem besedilu sprejmejo mestni svet in občinski sveti občin ustanoviteljic, veljati pa začne naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

 

 

 

Šifra: 032-0006/2007-6

 

 

Žetale, dne 6. septembra 2007

 

 

Župan

Občine Žetale

Anton Butolen l.r.

 

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor