Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

 

Na podlagi zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97), zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 36/83, 42/85, 2/86, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 17/91, 13/93, 66/93 in 39/96) ter 10. člena statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95) je Občinski svet občine Slovenska Bistrica na 22. redni seji dne 30. 9. 1997 sprejel

 

 

O D L O K

 

 

o komunalnem inšpekcijskem nadzorstvu v Občini Slovenska Bistrica

 

 

1. člen

 

 

S tem odlokom se določa organizacija, pristojnosti in naloge občinskega komunalnega inšpekcijskega nadzorstva.

 

 

2. člen

 

 

Komunalno inšpekcijsko nadzorstvo obsega nadzor nad izvajanjem občinskih predpisov na naslednjih področjih:

 

 

– javni red in mir,

 

 

– varstvo okolja,

 

 

– obvezne gospodarske javne službe,

 

 

– urejenost naselij,

 

 

– ravnanje z opuščenimi motornimi vozili,

 

 

– javne poti in druge prometne površine,

 

 

– označevanje cest, ulic, naselij in zgradb,

 

 

– neprometne znake, reklamne napise in plakatiranje,

 

 

– komunalne takse,

 

 

– pokopališki red,

 

 

– tržni red,

 

 

– zimsko službo,

 

 

– izobešanje zastav,

 

 

– druga področja, ki jih s splošnimi akti določi Občina Slovenska Bistrica ali so določena s predpisi države.

 

 

3. člen

 

 

Komunalno inšpekcijsko nadzorstvo izvajajo občinski komunalni inšpektorji kot pooblaščene osebe, na podlagi pooblastil, določenih s tem odlokom, drugimi splošnimi akti s katerimi občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti in pooblastilom župana.

 

 

4. člen

 

 

Občinski komunalni inšpektor mora imeti višjo ali visoko strokovno izobrazbo, najmanj pet let delovne dobe in opravljen preizkus znanja o splošnem upravnem postopku strokovni izpit za inšpektorja.

 

 

5. člen

 

 

Izvajanje komunalnega inšpekcijskega nadzorstva spada v pristojnost Občinske uprave občine Slovenska Bistrica.

 

 

6. člen

 

 

Osebe, ki izvajajo komunalno inšpekcijsko nadzorstvo, morajo imeti službeno izkaznico, ki jih pooblašča za izvajanje nadzorstva.

 

 

Obliko službene izkaznice in opremo za osebe, ki izvajajo komunalno nadzorstvo, se predpišejo s pravilnikom.

 

 

7. člen

 

 

Oseba, ki izvaja komunalno inšpekcijsko nadzorstvo ne sme, poleg del, ki niso združljive z deli v občinskem organu, opravljati samostojnega osebnega dela oziroma za drugega delodajalca enakih del ali podobnih del iz stroke, na področju katere opravlja nadzorstvo.

 

 

Opravljanje del iz prejšnjega odstavka je hujša kršitev delovnih obveznosti in dolžnosti, za katero se lahko izreče ukrep prenehanja delovnega razmerja.

 

 

Oseba, ki je v disciplinskem postopku, ne sme do dokončne odločbe o disciplinskem ukrepu oziroma do pravnomočne odločbe sodišča opravljati nadzorstva.

 

 

8. člen

 

 

Oseba, ki izvaja inšpekcijsko nadzorstvo mora varovati poslovno, uradno ali drugo tajnost, s katero se seznani pri opravljanju nadzorstva. Dolžnost varovanje poslovne, uradne ali druge tajnosti traja tudi po prenehanju opravljanja nadzorstva.

 

 

Oseba, ki opravlja inšpekcijsko nadzorstvo je dolžna varovati tajnost vira prijave, sporočila ali pritožbe.

 

 

Župan lahko v utemeljenem primeru razreši osebo, ki opravlja ali je opravljala inšpekcijsko nadzorstvo, varovanja poslovne, uradne ali druge tajnosti.

 

 

9. člen

 

 

Oseba, ki izvaja komunalno inšpekcijsko nadzorstvo, ima pri izvajanju nadzora pravico in dolžnost:

 

 

– ugotoviti kršitelja,

 

 

– opozarjati na kršitve v predpisu,

 

 

– mandatno kaznovati in izterjati mandatno kazen,

 

 

– izdati plačilni nalog,

 

 

– predlagati uvedbo postopka o prekršku, naznanjati gospodarske prestopke, oziroma kazniva dejanja, ki jih zazna,

 

 

– dati ustni ali pisni nalog za odpravo nepravilnosti in pomanjkljivosti v roku, ki ga sam določi,

 

 

– obveščati pristojne organe, če meni, da so potrebni ukrepi, za katere ni sam pristojen,

 

 

– odrejati odvoz vozila,

 

 

– opravljati druga dejanja, za katere je pooblaščen z ustreznim aktom.

 

 

Oseba, ki izvaja komunalni inšpekcijski nadzor, mora pri svojem delu ravnati obzirno in paziti, da oseb, s katerimi prihaja v stik, ne vznemirja po nepotrebnem ali jim ne nalaga nepotrebnih obveznosti.

 

 

Pri opravljanju nalog komunalnega inšpekcijskega nadzora ima komunalni inšpektor pri fizični ali pravni osebi, pri kateri opravlja inšpekcijski nadzor, pravico:

 

 

– pregledati prostore, objekte, komunalne priključke, pogodbe, listine in druge dokumente,

 

 

– vstopiti na parcele in zemljišča fizičnih in pravnih oseb,

 

 

– zaslišati stranke in priče v upravnem postopku,

 

 

– pregledati listine, s katerimi se ugotovi istovetnost oseb,

 

 

– brezplačno pridobiti in uporabiti osebne in druge podatke iz uradnih evidenc in drugih zbirk podatkov, ki se nanašajo na zavezanca in ki so potrebni za izvedbo inšpekcijskega nadzora,

 

 

– brezplačno vzeti vzorce blaga in opraviti preiskave vzetih vzorcev,

 

 

– fotografirati ali posneti na drug nosilec vizualnih podatkov osebe, prostore, objekte, napeljave in druge predmete iz prve alineje,

 

 

– reproducirati listine, avdiovizualne zapise in druge dokumente,

 

 

– zaseči predmete, dokumente in vzorce v zavarovanje dokazov,

 

 

– opraviti druga dejanja, ki so v skladu z namenom inšpekcijskega nadzora.

 

 

Če komunalni inšpektor pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora ugotovi, da je kršen odlok ali drug predpis, katerega izvajanje nadzoruje, ima dolžnost:

 

 

– odrediti ukrepe za odpravo nepravilnosti in pomanjkljivosti v roku, ki ga sam določi,

 

 

– izvesti postopke v skladu z zakonom o prekrških,

 

 

– naznaniti kaznivo dejanje ali podati kazensko ovadbo za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti,

 

 

– obveščati pristojne organe, če meni, da so potrebni ukrepi, za katere ni sam pristojen,

 

 

– odrediti druge ukrepe in opraviti dejanja, za katere je pooblaščen z odlokom.

 

 

10. člen

 

 

Oseba, ki opravlja komunalno inšpekcijsko nadzorstvo samostojno opravlja zadeve nadzorstva, izdaja odločbe in sklepe v postopku ter odreja druge ukrepe, za katere je pooblaščena.

 

 

Posamezna dejanja pred izdajo odločbe o zadevah nadzora, zlasti ugotavljanje dejstev in okoliščin, pomembnih za odločitev, lahko opravljajo druge uradne osebe občine.

 

 

Občina lahko za potrebe izvajanja komunalnega inšpekcijskega nadzorstva določi, da izvajajo določena posamezna dejanja pred izdajo odločbe o zadevah nadzora komunalni nadzorniki, katerim se s pooblastilom župana določi obseg pristojnosti.

 

 

Uradne osebe iz drugega in tretjega odstavka ne smejo izdajati odločb in takih sklepov, s katerimi se onemogoči nadaljni postopek.

 

 

Za uradne osebe iz drugega in tretjega odstavka veljajo ista določila o varovanju tajnosti, kot za inšpektorje.

 

 

11. člen

 

 

Posamezna strokovna dela v postopku izvajanja nadzora (izvedensko delo, preskusi in podobno) lahko opravljajo specializirane organizacije, zavodi in posamezniki, kadar ni v nasprotju z interesi postopka.

 

 

12. člen

 

 

Za vsa pooblastila, dolžnosti in odgovornosti, ki veljajo za občinske komunalne inšpektorje in niso posebej navedene v tem odloku, se skladno z zakonom o lokalni samoupravi, smiselno uporabljajo določila zakona o upravi in Zakona o inšpekcijskem nadzoru.

 

 

13. člen

 

 

Pravne osebe, osebe civilnega prava in fizične osebe (v nadaljevanju: zavezanci) so dolžne osebi, ki izvaja komunalni nadzor:

 

 

– omogočiti nemoteno opravljanje komunalnega nadzora,

 

 

– omogočiti dostop do objektov in dokumentov, ki jih nadzira,

 

 

– nuditi potrebno pomoč, dajati podatke in obvestila v zvezi z opravljanjem nadzora.

 

 

14. člen

 

 

Zavezanci imajo v postopkih pravico do pritožbe. Pritožbeni postopek določa zakon o upravnem postopku in statut Občine Slovenska Bistrica.

 

 

15. člen

 

 

V primeru, da zavezanec, ki mu je naložen ukrep, ne izvrši naloženega ukrepa, ga ne izvrši popolnoma ali v določenem roku, lahko oseba, ki izvaja komunalno inšpekcijsko nadzorstvo, odloči, da to opravi druga oseba ali organizacija na stroške zavezanca.

 

 

Oseba, ki izvaja komunalno inšpekcijsko nadzorstvo, lahko sodeluje pri svojem delu s policijo in išče pomoč, če je to potrebno zaradi lastne varnosti ali vzpostavitve reda.

 

 

16. člen

 

 

Oseba, ki opravlja inšpekcijsko nadzorstvo mora obravnavati prijave, pritožbe, sporočila in druge vloge v zadevah iz svoje pristojnosti in vlagatelje na njihovo zahtevo obvestiti o svojih ukrepih.

 

 

17. člen

 

 

Z denarno kaznijo od 5.000 do 30.000 SIT Z globo 400 evrov se kaznuje za prekršek posameznik:

 

 

– ki noče dati potrebnih obvestil osebi, ki izvaja komunalno nadzorstvo ali se nedostojno vede do osebe, ki opravlja komunalno nadzorstvo, ob uradnem postopku,

 

 

– ki preprečuje osebi, ki izvaja komunalno nadzorstvo, izvrševanje uradne naloge, za katero je pooblaščena, ali jo pri tem ovira,

 

 

– ki ne izvrši zakonito odrejenega ukrepa osebe, ki opravlja komunalno nadzorstvo.

 

 

na zahtevo osebe, ki izvaja komunalno nadzorstvo in v roku, ki ga določi oseba, ki izvaja komunalno nadzorstvo, ne da pisnega pojasnila, dokumentacije in izjave v zvezi s predmetom nadzora.

 

 

Za prekrške iz prvega odstavka tega člena se kaznuje pa pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, z denarno kaznijo od 10.000 do 60.000 SIT, odgovorna oseba pravne osebe pa z denarno kaznijo 5.000 do 30.000 SIT.

 

 

Za prekršek iz prvega odstavka tega člena se kaznuje pravno osebo z globo 1250 eurov, samostojnega podjetnika posameznika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost z globo 500 eurov in prav tako se kaznuje tudi odgovorno osebo pravne osebe, odgovorno osebo samostojnega podjetnika posameznika oziroma odgovorno osebo posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost z globo 400 eurov.

 

 

18. člen

 

 

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

19. člen

 

 

Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati odlok o komunalnem redu v Občini Slovenska Bistrica (Medobčinski uradni vestnik, št. 11/79).

 

 

 

 

 

Št. 10/22-8/97

 

 

Slovenska Bistrica, dne 30. septembra 1997.

 

 

Predsednik

Občinskega sveta

občine Slovenska Bistrica

dr. Janko Čar l. r.

 

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor