Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

 

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt; Uradni list RS, št. 33/2007, 70/2008 – ZVBO-1B) ter 31. člena Statuta Občine Kungota (Ur. list RS, štev. 12/04, 18/07, 13/08) je župan občine Kungota dne 4. februarja 2009 sprejel

 

 

S K L E P

 

 

o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega lokacijskega načrta za del ureditvenega naselja za Gradiško III

 

 

I. Vsebina sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega lokacijskega načrta

 

 

S tem sklepom se podrobneje določijo:

 

 

- ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev občinskega lokacijskega načrta za del ureditvenega naselja za Gradiško III (v nadaljevanju: sprememb in dopolnitev OLN),

 

 

- območje sprememb in dopolnitev OLN,

 

 

- nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja za načrtovano prostorsko ureditev iz njihove pristojnosti,

 

 

- način pridobitve strokovnih rešitev in geodetskih podlag,

 

 

- obveznosti v zvezi s financiranjem sprememb in dopolnitev OLN,

 

 

- roki za pripravo sprememb in dopolnitev OLN in njegovih posameznih faz.

 

 

II. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev občinskega lokacijskega načrta

 

 

Območje sprememb in dopolnitev OLN leži v naselju Gradiška III, severno od lokalne ceste LC 310080 Pesnica – Sp. Kungota.

 

 

Obsega osrednji del območja Občinskega lokacijskega načrta za del ureditvenega naselja za Gradiško III.

 

 

Zemljišče, ki ga bodo urejale spremembe in dopolnitve OLN, je v skladu s planskimi akti občine Kungota (Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Maribor – Pesnica za obdobje 1986 – 2000 in družbenega plana Občine Maribor – Pesnica za obdobje 1986 – 1990 za območje Občine Kungota v letu 2003 (Ur. list RS, št. 81/04) opredeljeno po namenski rabi kot stanovanjsko območje, kot način urejanja pa določa lokacijski načrt. V veljavnem občinskem lokacijskem načrtu je območje razdeljeno na območja za stanovanjsko in za centralno dejavnost oziroma na območja za stanovanjske stavbe in stavbo s kombinirano stanovanjsko – centralno dejavnostjo.

 

 

Razlog za spremembe in dopolnitve OLN izhajajo iz spremembe lastništva na predmetnem območju, kjer predviden koncept ne odgovarja željam investitorjev. Investitor želi z novo urbanistično zasnovo zagotoviti najbolj optimalno izkoriščenost prostora, ki bi vsaki posamezni enoti glede na umeščenost v prostor nudila kvaliteto izrabe in bivanja.

 

 

Priprava sprememb in dopolnitev OLN bo potekala po predpisanem postopku skladno z določili Zakona o prostorskem načrtovanju in skladno s Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta.

 

 

Pravna podlaga za izdelavo sprememb in dopolnitev OLN je 96. člen Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Ur. l. RS št. 33/2007, 70/2008).

 

 

Sprejeti odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega lokacijskega načrta za del ureditvenega naselja za Gradiško III bo predstavljal pravno podlago za pridobitev gradbenega dovoljenja za predvideno gradnjo.

 

 

III. Predmet in programska izhodišča sprememb in dopolnitev občinskega lokacijskega načrta

 

 

Predmet izdelave so spremembe in dopolnitve občinskega prostorska akta – »Občinskega lokacijskega načrta za del ureditvenega naselja za Gradiško III« (objavljen v Ur. listu RS, št. 74/06), s katerimi se bo urejal del območja v naselju Gradiška III.

 

 

Celotno območje, za katerega je predvidena izdelava sprememb in dopolnitev OLN, meri cca. 11872 m2 . Smernice in izhodišča za urbanistično oblikovanje so podane v planskih aktih občine.

 

 

Na območju, ki je predmet obdelave, se načrtuje gradnja stanovanjskih objektov (gradnja vrstnih stavb) s spremljajočimi ureditvami ter potrebno infrastrukturo.

 

 

Spremembe in dopolnitve OLN morajo vsebovati vse sestavine in predloge, ki so navedene v 56. členu ZPNačrt in sicer:

 

 

- prikaz ureditvenega območja sprememb in dopolnitev OLN;

 

 

- arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve prostorskih ureditev;

 

 

- načrt parcelacije;

 

 

- etapnost izvedbe prostorske ureditve, če je ta potrebna;

 

 

- rešitve in ukrepe za varstvo okolja in naravnih virov ter ohranjanje narave;

 

 

- rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje naravne in kulturne dediščine, če je na območju evidentirana;

 

 

- rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami;

 

 

- pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro.

 

 

Načrtovalec predmetnih sprememb in dopolnitev OLN bo moral predati pripravljavcu, to je Občini Kungota pet izvodov akta, ki bo na vpogled dostopen tudi javnosti. Občini Kungota je potrebno predati celoten dokument sprememb in dopolnitev OLN s prilogami v digitalni obliki (tekstualni in grafični del). Grafični del bo izdelan v datotekah programa Autocad.

 

 

IV. Okvirno ureditveno območje sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta

 

 

Ureditveno območje sprememb in dopolnitev OLN se nahaja v osrednjem delu ureditvenega območja naselja Gradiška III.

 

 

Območje obsega parcele št. 341/3, 457/4, 457/6, 457/7, 460/5, 460/6, vse k.o. Gradiška. Območje meri cca 11872 m2.

 

 

Ureditveno območje sprememb in dopolnitev OLN lahko poseže tudi izven tega ureditvenega območja za načrtovanje omrežij gospodarske javne infrastrukture.

 

 

V. Nosilci urejanja prostora ter drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pripripravi sprememb in dopolnitev občinskega lokacijskega načrta

 

 

Pripravljavec sprememb in dopolnitev OLN je Občina Kungota.

 

 

Naročnik predmetnih sprememb in dopolnitev OLN je Gradis, gradbeno podjetje Celje, d.d., Bukovžlak 71, 3000 Celje.

 

 

Načrtovalec sprememb in dopolnitev OLN je podjetje Urbanisti, d.o.o., Aškerčeva 14, 3000 Celje.

 

 

V pripravo in sprejem sprememb in dopolnitev OLN se vključijo nosilci urejanja prostora, pristojni in odgovorni za prostorsko ureditev območja, ki dajo smernice in mnenja:

 

 

1. Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana,

 

 

2. Ministrstvo za obrambo, Uprava za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana,

 

 

3. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje Ljubljana, Območna pisarna Maribor, Krekova 17, 2000 Maribor,

 

 

4. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Sektor za upravljanje, vzdrževanje in varstvo cest, Izpostava Maribor,

 

 

5. Zavod RS za varstvo narave, OE Maribor, Pobreška 20, 2000 Maribor,

 

 

6. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Maribor, Slomškov trg 6, »000 Maribor,

 

 

7. Telekom Slovenije d.d., PE Maribor, Titova 38, 2000 Maribor,

 

 

8. Elektro Maribor d.d, Vetrinjska 2, 2000 Maribor,

 

 

9. Mariborski vodovod, Jadranska c. 28, Maribor,

 

 

10. Nigrad d.d., Zagrebška ul. 30, 2000 Maribor

 

 

11. KRS Rotovž, Cankarjeva ul. 6, Maribor,

 

 

12. Občina Kungota, Plintovec, 2201 Zg. Kungota.

 

 

V kolikor se v postopku priprave sprememb in dopolnitev občinskega lokacijskega načrta ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice, pogoje in mnenja tudi od drugih nosilcev urejanja prostora, se le – te pridobijo v istem postopku.

 

 

VI. Način pridobitve strokovnih rešitev in geodetskih podlag

 

 

Naročnik zagotovi idejno zasnovo za predlagano ureditev.

 

 

Za izdelavo sprememb in dopolnitev OLN je potrebno izdelati digitalni geodetski posnetek območja obdelave. Geodetski načrt, ki mora biti v digitalni obliki in izdelan v skladu z 9. členom

 

 

Pravilnika o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/2004), zagotovi naročnik.

 

 

Pri pripravi sprememb in dopolnitev OLN je potrebno upoštevati idejno zasnovo, izhodišča planskih aktov Občine Kungota in smernice nosilcev urejanja prostora ter njihovih strokovnih podlag.

 

 

VII. Postopek in roki za pripravo in sprejem sprememb in dopolnitev občinskega lokacijskega načrta

 

 

Postopek priprave in sprejema sprememb in dopolnitev občinskega lokacijskega načrta bo potekal po naslednjem terminskem planu:

 

 

- izbrani načrtovalec (v nadaljevanju: načrtovalec) pripravi osnutek sprememb in dopolnitev OLN;

 

 

- načrtovalec na podlagi pooblastila pripravljavca pošlje osnutek sprememb in dopolnitev OLN nosilcem urejanja prostora in jih pozove, da dajo smernice v roku 30 dni od prejema poziva in ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, da pisno sporoči občini, ali je za spremembe in dopolnitve občinskega lokacijskega načrta potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje (v roku 15 dni);

 

 

- načrtovalec izdela dopolnjeni osnutek sprememb in dopolnitev občinskega lokacijskega načrta;

 

 

- če je za spremembe in dopolnitve občinskega lokacijskega načrta potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje, naročnik zagotovi okoljsko poročilo in ga skupaj z dopolnjenim osnutkom sprememb in dopolnitev občinskega lokacijskega načrta pošlje ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja, da ga preveri v roku 15 dni;

 

 

- po izdelavi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev in potrjenega okoljskega poročila, če je le-to potrebno, občina objavi javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi najmanj 7 dni pred razgrnitvijo;

 

 

- javna obravnava se izvede med javno razgrnitvijo (ki traja najmanj 30 dni), če je izdelano okoljsko poročilo, se skupaj z osnutkom sprememb in dopolnitev občinskega lokacijskega načrta razgrne tudi to;

 

 

- načrtovalec skupaj z občino pripravi stališča do pripomb (10 dni);

 

 

- župan potrdi stališča do pripomb (3 dni);

 

 

- na podlagi potrjenih stališč do pripomb izbrani načrtovalec izdela predlog sprememb in dopolnitev občinskega lokacijskega načrta;

 

 

- predlog sprememb in dopolnitev občinskega lokacijskega načrta pripravljavec posreduje nosilcem urejanja prostora, da dajo v 30 dneh mnenje;

 

 

- če je bila izvedena celovita presoja vplivov na okolje, se pristojna ministrstva v mnenju opredelijo tudi o sprejemljivosti vplivov sprememb in dopolnitev občinskega lokacijskega načrta na okolje in ga pošljejo ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja;

 

 

- ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, odloči o sprejemljivosti vplivov izvedbe sprememb in dopolnitev OLN;

 

 

- občinski svet sprejme spremembe in dopolnitve občinskega lokacijskega načrta z odlokom in ga objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.

 

 

VIII. Obveznosti v zvezi s financiranjem sprememb in dopolnitev občinskega lokacijskega načrta

 

 

Finančna sredstva za izdelavo sprememb in dopolnitev OLN zagotavlja naročnik predmetnih sprememb in dopolnitev Gradis, gradbeno podjetje Celje, d.d., Bukovžlak 71, 3000 Celje.

 

 

IX. Objava sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega lokacijske ga načrta

 

 

Ta sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev občinskega lokacijskega načrta se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku in v svetovnem spletu ter se pošlje Ministrstvu za okolje in prostor.

 

 

Sklep začne veljati naslednji dan po objavi.

 

 

Številka: 3505-01/2009

 

 

Datum: 4. februar 2009

 

 

Župan Občine Kungota

 

 

Igor Stropnik, s. r.

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor