Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2
 

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (uradno prečiščeno besedilo) (ZUJIK-UPB1) (Uradni list RS, št. 77/07), 2. člena Zakona o skladu RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 1/96) in 16. člena Statuta Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 11/07) je Občinski svet Občine Rečica ob Savinji na 15. redni seji dne 15. 4. 2008 sprejel

 

P R A V I L N I K

 

o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Rečica ob Savinji

 

1. člen

 

Ta pravilnik določa merila, pogoje in postopke za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v javnem interesu, v Občini Rečica ob Savinji.

 

Predmet tega pravilnika je delitev sredstev, ki jih za ljubiteljsko kulturno dejavnost lokalnega pomena, zagotavlja občina v občinskem proračunu.

 

2. člen

 

Za kulturne programe štejejo vse oblike ustvarjanja, poustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih dobrin na področju knjižne, glasbene, plesne, folklorne, gledališke, lutkovne, literarne, likovne, fotografske, filmske in video dejavnosti ter kulturne dediščine.

 

3. člen

 

Praviloma se financirajo naslednje vsebine:

A) redna dejavnost registriranih kulturnih društev,

B) Kulturne prireditve, ki so namenjene občanom in promociji občine,

C) Projekti in dejavnosti posebnega pomena,

D) Kulturne prireditve ob občinskem prazniku,

E) Nakup opreme na področju kulture,

F) Izobraževanje članov kulturnih društev za izvajanje ljubiteljske kulturne dejavnosti.

 

4. člen

 

Izvajalci kulturne dejavnosti, ki se sofinancirajo na podlagi tega pravilnika so:

 

– kulturna društva,

 

– registrirani samostojni kulturni ustvarjalci.

 

5. člen

 

Izvajalci kulturne dejavnosti morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 

– da imajo v sedež v Občini Rečica ob Savinji,

 

– da so registrirani za izvajanje kulturnih dejavnosti,

 

– da imajo zagotovljene materialne, kadrovske, prostorske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih kulturnih dejavnosti,

 

– da imajo urejeno evidenco o članstvu,

 

– da občinski upravi vsako leto redno dostavljajo poročila o realizaciji programov ter načrt aktivnosti za prihodnje leto,

 

– posamezni kulturni ustvarjalci morajo imeti stalno prebivališče v Občini Rečica ob Savinji.

 

Izjemoma lahko pridobijo sredstva po tem pravilniku tudi tista društva s sedežem izven Občine Rečica ob Savinji, v katerih bistveno prispevajo k promociji občine.

 

Izvajalci so dolžni v svojih promocijskih gradivih na primeren način predstavljati Občino Rečica ob Savinji.

 

6. člen

 

Pravico do sofinanciranja ljubiteljske kulturne dejavnosti imajo izvajalci, ki so izbrani na podlagi vsakoletnega razpisa.

 

7. člen

 

Občina bo v okviru proračunskih možnosti za posamezno proračunsko leto sofinancirala ljubiteljsko kulturno dejavnost v skladu z merili za vrednotenje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki so sestavni del tega pravilnika in letnim programom kulture.

 

V primeru, da znotraj posameznih vsebin programa ni dovolj predlogov, lahko komisija sredstva sorazmerno porazdeli na tiste programe, za katere je prijavljenih predlogov več in bi zaradi prenizke mase sredstev lahko ostali nezadostno financirani. V nobenem primeru pa dodeljena sredstva ne smejo presegati višine zaprošenih sredstev.

 

8. člen

 

Postopek razpisa in dodeljevanje finančnih sredstev poteka v naslednjem zaporedju:

 

– imenovanje komisije za pripravo predloga razdelitve sredstev, namenjenih za programe ljubiteljske kulturne dejavnosti,

 

– priprava in objava javnega razpisa za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti (v nadaljevanju: javni razpis),

 

– zbiranje predlogov,

 

– strokovno ocenjevanje prispelih predlogov,

 

– obravnava in potrditev predlogov,

 

– sklep o izbiri programov,

 

– obveščanje predlagateljev o izbiri,

 

– reševanje morebitnih pritožb predlagateljev,

 

– sklepanje pogodb,

 

– spremljanje izvajanja pogodb,

 

– obravnava poročil o izvedbi programov ter ocena skladnosti s pogodbenimi obveznostmi.

 

9. člen

 

Besedilo javnega razpisa, razpisno dokumentacijo, datum objave javnega razpisa in razpisni rok določi župan s sklepom, na predlog občinske uprave.

 

Obvestilo o javnem razpisu se objavi v Savinjskih novicah, javni razpis pa na spletu in na oglasni deski občine.

 

10. člen

 

Izvajalci, ki na osnovi razpisa kandidirajo na proračunska sredstva, morajo zahtevano dokumentacijo, skladno s pogoji v razpisu, poslati v zaprti kuverti na naslov: »Občina Rečica ob Savinji, Rečica ob Savinji 55, 3332 Rečica ob Savinji«, s pripisom: »Za razpis za sofinanciranje izvajanja letnega programa ljubiteljske kulturne dejavnosti«.

 

Odpiranje vlog izvede komisija za kulturo, v kraju in času, ki sta navedena v razpisu. Komisija pregleda vloge ter na podlagi pogojev in meril za vrednotenje programov izbere programe in predlaga delitev razpoložljivih proračunskih sredstev. O odpiranju in ocenjevanju vlog se vodi zapisnik. Vloge se odpirajo po vrstnem redu prejema.

 

V zapisniku o odpiranju in ocenjevanju vlog se navede:

 

– naziv izvajalca,

 

– opis morebitnih pomanjkljivosti vloge, morebitnih izključitev prireditev ipd.,

 

– število prireditev posameznega izvajalca po posameznih vrstah prireditev,

 

– število dodeljenih točk posameznega izvajalca po posameznih vrstah prireditev,

 

– doseženo skupno število točk posameznega izvajalca,

 

– izračun razdelitve razpoložljivih sredstev med izvajalce.

 

11. člen

 

Komisijo za kulturo, ki jo s sklepom imenuje župan občine, sestavljajo trije člani: 

  - en član, predstavnik Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti,
 

- en član, predstavnik Statutarno pravne komisije in en zunanji član, ki ima ustrezne izkušnje s področja kulture oziroma je poznavalec kulture.

 

Mandat komisije je vezan na trajanje mandata župana.

 

Predsednika Komisije za kulturo imenuje župan.

 

Za administrativno pomoč komisiji se zadolži občinska uprava.

 

Komisija za kulturo, ki vodi postopek javnega razpisa, v primeru ugotovitve, da prijava katerega od predlagateljev ni popolna, predlagatelja o tem obvesti in pozove, da jo v roku osmih dni ustrezno dopolni. Po tem roku se iz nadaljnje obravnave izločijo vse nepopolne prijave in prijave, ki so v neskladju z določili tega pravilnika.

 

Komisija pripravljen predlog izbora kulturnih programov s predlogom razdelitve razpoložljivih proračunskih sredstev, posreduje županu.

 

Končni izbor in predlog delitve razpoložljivih sredstev potrdi direktor občinske uprave s sklepom.

 

12. člen

 

Sprejeti sklep se pošlje vsem prijavljenim na razpis, s čemer se jih obvesti o izidu razpisa. Zoper ta sklep je možno podati ugovor županu občine najkasneje v roku osem dni od prejetega sklepa. O ugovoru odloča župan.

 

Predlagatelj kulturnega programa ima pravico do vpogleda v tiste dele strokovnih mnenj, zapisnikov ali poročil, ki se nanašajo na obravnavo njegove vloge in predloga sklepa o sofinanciranju.

 

13. člen

 

Župan z izbranimi izvajalci kulturnih programov sklene pogodbe o sofinanciranju, v katerih se opredeli izbrani program, višino in namen sofinanciranja naziv posamezne vsebine vključno z dodeljenim številom točk in višino sofinanciranja, roke za zagotovitev finančnih sredstev in način nadzora nad namensko porabo proračunskih sredstev.

 

14. člen

 

Izvajalci programov morajo po opravljenih nalogah oziroma v časovnih razdobjih, določenih s pogodbo, predložiti dokazila o izpolnitvi prevzetih obveznosti. Izvajanje pogodbenih obveznosti spremlja občinska uprava.

 

Izvajalcem, ki kršijo določila pogodbenih obveznosti iz naslova prireditev se v zadevnem letu že odobrena sredstva ne nakažejo za vsebino, ki predstavlja neizpolnjeno obveznost.

 

Določila drugega odstavka tega člena ne veljajo v primeru nastanka višje sile, kadar so aktivnosti za izvedbo določene vsebine že potekale, pa jih ni bilo mogoče do konca realizirati. V tem primeru se izplačajo sredstva v višini dokazanih dejansko nastalih stroškov.

 

Izvajalcem, ki kršijo določila pogodbenih obveznosti brez razloga višje sile, se za prvo kršitev sankcija ne izvede. Za vsako nadaljnjo neizpolnjeno obvezo pa se v naslednjem letu odvzame od morebiti odobrenih sredstev iz naslova sofinanciranje izvajanja letnega programa ljubiteljske kulturne dejavnosti, enkratni znesek višine neizpolnjenih obveznosti iz preteklega leta.

 

Določila drugega odstavka tega člena ne veljajo v primeru nastanka višje sile. Pod višjo silo se štejejo izredne in nepredvidene okoliščine ter dogodki, ki nastopijo po sklenitvi pogodbe brez volje pogodbenih strank in vplivajo na izpolnjevanje pogodbe. Za višjo silo se štejejo zlasti naravne nesreče, bolezni, vojno stanje, odsotnosti zaradi neodložljivih službenih obveznosti ipd.

 

O nastanku okoliščin ali dogodkov, ki predstavljajo višjo silo, mora pogodbena stranka, ki je zaradi višje sile prizadeta, takoj obvestiti občinsko upravo. O upravičenosti razlogov višje sile odloča komisija za kulturo.

 

15. člen

 

Izvajalci kulture v Občini Rečica ob Savinji so dolžni izvajati programe v skladu s podpisano pogodbo, s tem Pravilnikom in za namene, za katere so jim bila odobrena sredstva iz občinskega proračuna.

 

Občina Rečica ob Savinji in nadzorni odbor občine lahko pri izvajalcu letnega programa kulture kadarkoli preverita namenskost porabe dodeljenih sredstev iz občinskega proračuna in izvajanje letnega programa kulture izbranega izvajalca.

 

V primeru, da se ugotovi nenamenska poraba sredstev ali neizvajanje letnega programa kulture s strani izvajalca, se sofinanciranje s strani Občine Rečica ob Savinji takoj ustavi, že prejeta sredstva pa mora izvajalec vrniti v občinski proračun skupaj z zakonsko predpisanimi zamudnimi obrestmi.

 

 

 

Št. 007-0005/2008-6

 

Rečica ob Savinji, dne 15. aprila 2008

 

 

 

Župan

 

Občine Rečica ob Savinji

 

Vincenc Jeraj l.r.

   

 

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Rečica ob Savinji (Uradni list Republike Slovenije. št. 17/2009) vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo:

 

5. člen

  Vse ostale določbe pravilnika ostanejo nespremenjene.
 

6. člen

  Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
 

 

 

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Rečica ob Savinji (Uradni list Republike Slovenije, št. 7/2011) vsebuje naslednji prehodni in končni določbi:

 

11. člen

 

Vse ostale določbe pravilnika ostanejo nespremenjene

 

12. člen

 

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

   
Pravilnik o spremembi Pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Rečica ob Savinji (Uradni list Republike Slovenije, št. 87/2016) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:
   
 

2. člen 

Vse ostale določbe Pravilnika ostanejo nespremenjene.

 

3. člen 

Pravilnik o spremembi Pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Rečica ob Savinji začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 
   
 

    Priloga:

 

    Merila za sofinanciranje izvajanja letnega programa ljubiteljske kulturne dejavnosti

 

 

 

 

 

Višina proračunskih sredstev, namenjenih za ljubiteljsko kulturno dejavnost se deli v razmerju največ 50% za redno dejavnost (A), najmanj 20% za prireditve (B), največ 10% za prireditve ob občinskem prazniku (D), največ 10% za projekte in dejavnost posebnega pomena (C), največ 10% za opremo (E) in največ 10% za izobraževanje članov kulturnih društev za izvajanje ljubiteljske kulturne dejavnosti (F).

 

Sredstva, namenjena posamezni vsebini, se določijo z letnim planom kulture.

 

Višina točke je odvisna od razpoložljivih sredstev, ki so namenjena za posamezno vsebino v letnem programu za kulturo v Občini Rečica ob Savinji. Vrednost točke se izračuna kot razmerje med obsegom sredstev, določenih za posamezno vsebino, in skupnim seštevkom točk, ki so jih ob prijavi na javni razpis prejeli izvajalci posamezne vsebine. Pripadajoča sredstva izvajalca za posamezno vsebino se izračunajo kot produkt števila točk, pridobljenih na osnovi teh pogojev in meril ter vrednosti točke.

 

Če pride iz kakršnihkoli razlogov do presežka v proračunu predvidenih sredstev nad zaprošenimi in upravičenimi, se presežek na koncu leta sorazmerno razdeli med prireditve, ki so bile izvedene.

 

    A) Redna dejavnost

 

    Vsa društva z večino članstva iz prebivalstva občine prejmejo za aktivno leto delovanja po 500 točk,društva s sedežem v občini in članstvom iz dveh ali več občin, pa prejmejo za aktivno leto delovanja proporcionalno številotočk od 500 točk, glede na delež članov izmed prebivalstva občine v celotnem

 

številu članov društva.

 

    Dogodki iz prejšnjega stavka se razberejo iz predloženega letnega načrtadejavnosti društva.

 

    Za redno dejavnost se izbrani izvajalci financirajo po dvanajstinah, gledena zbrano število točk.

 

Pogoj za pridobitev sredstev za redno dejavnost je, da društvo organizira letno najmanj eno kulturno

   prireditev ali najmanj en projekt posebnega pomena, kot je opredeljeno v točkah B in C teh meril
 

    B) Kulturne prireditve

 

Kulturna prireditev po teh merilih je tista, ki predstavlja program ljubiteljske kulturne dejavnosti (predstava, koncert, razstava, proslava, okrogla miza …) in se izvaja brez vstopnine ali drugih nadomestil stroškov. Odstopanje od določbe glede vstopnine in stroškov, je možno pri amaterskih prireditvah v izvedbi večinoma lastnih izvajalcev
 

+--------------------------------------+-----------------------+

 

|1. organizacija prireditve v občini   |               100 točk|

 

|brez lastnega izvajalca               |                       |

 

+--------------------------------------+-----------------------+

 

|2. Organizacija prireditve z do       |               150 točk|

 

|vključno 50% lastnih izvajalcev       |                       |

 

+--------------------------------------+-----------------------+

 

|3. Organizacija prireditve z nad 50%  |               200 točk|

 

|lastnih izvajalcev                    |                       |

 

+--------------------------------------+-----------------------+

 

|4. sodelovanje na prireditvi v občini |                20 točk|

 

+--------------------------------------+-----------------------+

  |5. sodelovanje na prireditvi v        |10 točk/sodelujočega,če|
  |tujini                                |gre za promocijo občine|
  +--------------------------------------+-----------------------+
 

    Kadar je pri posamezni prireditvi več organizatorjev, se točke organizacije delijo med soorganizatorje, ki so se prijavili na razpis za izvedbo iste prireditve.

 

    Odobren znesek ne more presegati zneska, za katerega je prijavitelj zaprosil na razpisu.

 

    Kolikor pride iz kakršnihkoli razlogov do presežka v proračunu predvidenih sredstev nad zaprošenimi in upravičenimi, se presežek na koncu leta sorazmerno razdeli med prireditve, ki so bile izvedene.

 

    C) Projekti in dejavnosti posebnega pomena

 

    Med projekte posebnega pomena sodijo enkratni projekti, ki bistveno pripomorejo k razvoju kulture na območju Občine Rečica ob Savinji oziroma k promociji občine v širšem okolju. Sem sodijo npr. izdaja leposlovnega dela, obnova kulturnega spomenika, projekti na področju varovanja kulturne dediščine lokalnega pomena, izdaja zgoščenke …

 

    Med dejavnosti posebnega pomena sodijo kontinuirane dejavnosti, ki se sicer ne financirajo iz redne dejavnosti, imajo pa velik pomen za lokalno skupnost: npr. galerijska dejavnost, stalne razstave …

 

    Za opravljanje dejavnosti posebnega pomena se sofinancira vzdrževanje prostorov in opreme, ki so namenjeni tej dejavnosti. Prijavitelj mora biti lastnik prostora, v katerem se dejavnost posebnega pomena odvija, ali pa mora imeti sklenjeno veljavno pogodbo za obdobje najmanj 10 let.

 

    Komisija pripravi seznam projektov in dejavnosti posebnega pomena in jih razvrsti glede na njihov pomen za lokalno skupnost. O izboru posameznega projekta oziroma dejavnosti in višini odobrenih sredstev odloči župan. Za projekte oziroma dejavnosti, ki niso bili izbrani, komisija pripravi pisno utemeljitev.

 

    D) Prireditve ob občinskem prazniku

 

    Za prireditve ob občinskem prazniku veljajo kriteriji iz točke B) Kulturne prireditve

         E) Nakup opreme na področju kulture
 

 Na tej postavki se zagotovijo sredstva za investicije v opremo za izvajanje dejavnosti na področju ljubiteljske kulture. Dodelijo se odobrenim projektom društev, na osnovi investicijskih načrtov predloženih pred začetkom investicije in računov izvajalcev investicije, predloženih po izvedeni investiciji.

   

 

  F) Izobraževanje članov kulturnih društev za izvajanje ljubiteljske kulturne dejavnosti« in besedilo »Za izobraževanje članov kulturnih društev za izvajanje ljubiteljske kulturne dejavnosti se šteje razne oblike izobraževanja za dvig kakovostne ravni društva.

+--------------------------------------------+-----------------+

|Vrsta                                       |    Št. točk     |

+--------------------------------------------+-----------------+

|Mentor, režiser, vaditelj, zborovodja – za  |                 |

|kontinuirano usposabljanje                  |15 točk/vajo     |

+--------------------------------------------+-----------------+

|Seminar, tečaj ali druga oblika             |                 |

|usposabljanja. Točke se dodelijo za vsak    |                 |

|dan udeležbe posameznega člana društva na   |                 |

|strokovno vodenem usposabljanju. izven       |15 točk/         |

|občine.                                     |udeležbo/člana   |

+--------------------------------------------+-----------------+

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor