Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP)  in 16. člena Statuta občine Komenda (Uradne objave GOK, št. 02/09-UPB1) je Občinski svet Občine Komenda na 9. seji, dne 22.10.2015  sprejel

 

 

ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA

 O PRORAČUNU OBČINE KOMENDA ZA LETO 2015

 

1. člen

 

V Odloku o proračunu občine Komenda za leto 2015 (Uradne objave Glasila občine Komenda, št. 01/2015) – v nadaljevanju Odlok, se 2. člen spremeni tako, da glasi:

 

Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih :

 

 

                                                                                                                            (vEUR)                                                                      

 

A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

 

 

 

 

 

I.            SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

6.554.730

 

TEKOČI PRIHODKI (70 + 71)

5.260.430

70

DAVČNI PRIHODKI

3.802.378

 

   700 Davki na dohodek in dobiček

2.940.978

 

   703 Davki na premoženje

773.400

 

   704 Domači davki na blago in storitve

88.000

71

NEDAVČNI PRIHODKI

1.458.052

 

   710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

453.552

 

   711 Upravne takse in pristojbine

12.500

 

   712 Globe in druge denarne kazni

81.000

 

   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

625.000

 

   714 Drugi nedavčni prihodki

286.000

72

KAPITALSKI PRIHODKI

101.000

 

   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

0

 

   722 Prihodki od prodaje zemljišč

101.000

73

PREJETE DONACIJE

0

 

    730 Prejete donacije iz domačih virov

0

74

TRANSFERNI PRIHODKI

1.193.300

 

   740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

352.300

 

   741 Prejeta sred. iz držav. proračuna in sredstev EU

841.000

 

II.         SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

6.458.280

40

TEKOČI ODHODKI

1.422.645

 

   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

314.520

 

   401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

50.605

 

   402 Izdatki za blago in storitve

961.520

 

   403 Plačila domačih obresti

70.000

 

   409 Rezerve

26.000

41

TEKOČI TRANSFERI

2.554.810

 

   410 Subvencije

44.400

 

   411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

1.255.780

 

   412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

324.564

 

   413 Drugi tekoči domači transferi

930.066

42

INVESTICIJSKI ODHODKI

2.448.860

 

   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

2.448.860

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI

31.965

 

   431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki

 

6.500

 

   432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

25.465

 

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I. – II.)

96.450

 

 

 

 

 

 

 

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

 

 

 

 

 

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA

      KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)                

 

13.000

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA  KAPITALSKIH DELEŽEV

13.000

 

   750 Prejeta vračila danih posojil

 

 

   751 Prodaja kapitalskih deležev

13.000

 

   752 Kupnine iz naslova privatizacije

 

 

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH

     DELEŽEV (440+441+442)

 

0

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

 

0

 

   440 Dana posojila

 

 

   441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb

0

 

   442 Poraba sredstev kupnin iz naslova  privatizacije

 

 

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

 

0

 

 

 

 

 

 

 

C) RAČUN FINANCIRANJA

 

 

 

 

 

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

0

50

ZADOLŽEVANJE

0

 

   500 Domače zadolževanje

0

 

VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)

177.000

55

ODPLAČILO DOLGA

177.000

 

   550 Odplačilo domačega dolga

177.000

 

 

 

 

 

 

 

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV+VII.-II.-V.-VIII.)

 

-67.550

 

X. NETO ZADOLŽEVANJE   (VII.-VIII.)

-177.000

 

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)

-96.450

 

Stanje sredstev na računih dne 31.12.2014

346.135

 

 

Posebni del proračuna je razdeljen na naslednje programske dele: proračunske uporabnike, področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in  načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Komenda.  

 

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

 

2. člen

 

Ostali členi se ustrezno preštevilčijo.

 

 

3. člen

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah Glasila Občine Komenda.

 

 

 

Številka: 410-0015/2015

Datum:  22.10.2015

 

 

Stanislav Poglajen l.r.

ŽUPAN

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor