Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS - stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91-ZUDE, Uradni list RS, št. 55/92- ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94-odl. US, 8/96, 31/00-ZP-L, 36/00- ZPDZC in 127/06-ZJZP), 40. in 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07-UPB5, 118/06-ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 64/09-popr., 65/09-popr., 20/11, 40/12-ZUJF, 57/12-ZPCP-2D, 2/15-odl. US, 47/15, 46/16, 49/16-popr. in 25/17-ZVaj), 16. člena Statuta Občine Trnovska vas (Uradni vestnik Občine Trnovska vas, št. 4/17) in 15. člena Statuta Občine Destrnik (Uradni vestnik Občine Destrnik, št. 10/10-UPB, 11/10-popr., 14/14 in 9/15) sta Občinski svet Občine Trnovska vas na 29. redni seji, dne 10. 4. 2018 ter Občinski svet Občine Destrnik na 20. redni seji, dne 1. 2. 2018, sprejela naslednji

 

ODLOK

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI

JVIZ OŠ DESTRNIK – TRNOVSKA VAS

 

1. člen

V Odloku o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola OŠ Destrnik – Trnovska vas (Uradni vestnik Občine Trnovska vas št. 2/10 (Uradni list RS, št. 29/10) in Uradni vestnik Občine Trnovska vas, št. 2/13; v nadaljevanju odlok) se v 25. členu za besedno zvezo

»vzgojiteljski in učiteljski zbor,« doda besedna zveza »programski učiteljski zbor,«.

 

2. člen

Za 25. členom se doda nov 25. a člen, ki glasi:

 

»25. a člen

(1) Programski učiteljski zbor sestavljajo vsi učitelji, ki poučujejo v izobraževalnem programu, in drugi strokovni delavci, ki sodelujejo pri izvajanju tega izobraževalnega programa.

(2) Programski učiteljski zbor opravlja naloge v zvezi z načrtom in izvedbo ocenjevanja znanja ter druge naloge, ki jih na podlagi podzakonskih aktov o ocenjevanju znanja določi šola.«.

 

3. člen

Prvi odstavek 34. člena se spremeni tako, da glasi:

»(1) O porabi presežka prihodkov nad odhodki odločata občini ustanoviteljici v letni pogodbi o sofinanciranju dejavnosti. Predlog porabe presežka pisno poda zavod.«.

 

Doda se nov tretji odstavek, ki glasi:

»(3) Občina Destrnik odloča o presežku in krije primanjkljaj OŠ Destrnik, Občina Trnovska vas pa odloča o presežku in krije primanjkljaj PŠ Trnovska vas«.

 

4. člen

Za 36. členom se doda nov 36. a člen, ki glasi:

»Predlog ekonomske cene programov vrtca zavoda obravnava in o tem sprejme ustrezen sklep občinski svet občine ustanoviteljice najkasneje v 60 dneh po predložitvi predloga, ki ga pripravi zavod. Predlog cen mora vsebovati izračun cen in obrazložitev.«.

 

5. člen

Ta odlok je sprejet, ko ga v enakem besedilu sprejmeta Občinski svet Občine Destrnik in Občinski svet Občine Trnovska vas ter se objavi v uradnih glasilih občin ustanoviteljic. Veljati pa začne 15. dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Številka: 032 0/29-7/2018-8s

Datum: 10. 4. 2018

 

Alojz Benko,

župan Občine Trnovska vas

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor