Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
 
Na podlagi 7. člena Statuta občine Trnovska vas (Uradni vestnik Tednika, št. 1/99) je občinski svet občine Trnovska vas na 5. redni seji dne 24.6.2003 sprejel
PRAVILNIK
 
o pogojih, načinu in kriterijih za pridobitev sredstev za pospeševanje in razvoj drobnega gospodarstva, podjetništva in turizma v občini Trnovska vas
 
1. člen
 
S tem pravilnikom se določajo pogoji in postopek za pridobitev sredstev za pospeševanje in razvoj drobnega gospodarstva, podjetništva in turizma v občini Trnovska vas.
 
2. člen
 
Sredstva za pospeševanje drobnega gospodarstva, podjetništva in turizma se zagotavlja iz občinskega proračuna in drugih virov, njihovo višino pa določa občinski svet z odlokom o proračunu za tekoče leto in se dodeljujejo kot subvencije.
 
 
Sredstva, dodeljena iz proračuna občine Trnovska vas, se lahko zagotovijo za namen tega pravilnika le v primeru, ko to predstavlja spodbudo za izvedbo projekta oziroma je zanj nujno potrebno.
 
 
Do sredstev za pospeševanja razvoja drobnega gospodarstva, podjetništva in turizma v občini Trnovska vas niso upravičena podjetja v težavah.
 
3. člen
 
Ukrepi za pospeševanje razvoja malega gospodarstva so:
 
 
- subvencioniranje obrestne mere za najete bančne kredite,
 
 
- nepovratna finančna sredstva za odpiranje novih delovnih mest in pospeševanje poklicnega ter strokovnega izobraževanja.
 
4. člen
 
Sredstva za finančne intervencije za pospeševanje drobnega gospodarstva, podjetništva in turizma se namenijo za:
 
 
1. SUBVENCIONIRANJE OBRESTNE MERE ZA NAJETE BANČNE KREDITE.
 
Sredstva za subvencioniranje obrestne mere za najete bančne kredite se dodeljujejo za naslednje namene:
 
 
- tehnološko posodobitev obstoječe proizvodnje in storitev,
 
 
- nakup opreme za povečanje produktivnosti,
 
 
- nove proizvodne in storitvene programe,
 
 
- nakup, graditev in preureditev poslovnih prostorov.
 
 
Subvencionira se največ do 100 % obrestne mere in ne sme preseči 55 % upravičenih stroškov investicije za posameznega upravičenca.
 
 
Prejemnik pomoči mora prispevati najmanj 25 % vrednosti investicije.
 
 
Investicijski projekti morajo ostati v regiji vsaj 5 let.
 
 
2. NEPOVRATNA FINANČNA SREDSTVA ZA ODPIRANJE NOVIH DELOVNIH MEST IN POSPEŠEVANJE POKLICNEGA TER STROKOVNEGA IZOBRAŽEVANJA
 
  1. ODPIRANJE NOVIH DELOVNIH MEST
 
Pomoč se lahko dodeli kot nepovratna finančna sredstva za:
 
 
- samozaposlitev osebe, ki je bila na republiškem zavodu za zaposlovanje prijavljena kot brezposelna oseba,
 
 
-zaposlitev za nedoločen čas za osebo, ki je bila na republiškem zavodu za zaposlovanje prijavljena kot brezposelna oseba,
 
 
- zaposlitev za nedoločen čas za osebo, ki ima status presežnega delavca,
 
 
- zaposlitev za določen čas za osebo, ki ji je to prva zaposlitev (za čas opravljanja pripravništva).
 
 
Višina pomoči ne sme biti višja, kot je potrebno za dosego namena in mora biti začasnega značaja.
 
 
Novo odprta delovna mesta na podlagi pomoči morajo obstajati vsaj še 2 leti po prejeti pomoči.
 
 
  1. POSPEŠEVANJE POKLICNEGA IN STROKOVNEGA IZOBRAŽEVANJA
 
Sofinancira se usposabljanje za pridobitev teoretičnega in praktičnega znanja ter pridobitev splošnega znanja
 
 
Pogoj za pridobitev sredstev:
 
 
- za udeležence izobraževanja račun oziroma dokazilo o izvedeni storitvi (program izobraževanja),
 
 
- iz vloge mora biti razvidna kotizacija oz. participacija udeležencev za posamezne oblike izobraževanja in seznam udeležencev,
 
 
- popis potnih stroškov udeležencev usposabljanja.
 
 
Pomoč se lahko dodeli največ do višine 50 % upravičenih stroškov pri splošnih in največ do 25 % upravičenih stroškov pri posebnih usposabljanja.
 
5. člen
 
Upravičenci morajo za posamezne namene, navedene v 4. členu tega pravilnika, podati izjavo, da za isti namen niso pridobili sredstev iz državnega proračuna ali mednarodnih virov oziroma koliko sredstev so iz teh virov že prejeli.
 
6. člen
 
Za dodelitev sredstev za namene sredstev iz 4. člena tega pravilnika lahko zaprosijo naslednji prosilci:
 
 
- podjetja v zasebni ali mešani lasti z najmanj enim zaposlenim delavcem,
 
 
- samostojni podjetniki posamezniki,
 
 
- občani, ki so pri pristojnemu upravnemu organu vložili zahtevo za izdajo obrtnega dovoljenja oziroma na pristojnim sodišču priglasitev za vpis v sodni register in predložili vse predpisane dokumente za ustanovitev obratovalnice oz. podjetja,
 
 
- sedež obratovalnice oziroma podjetja mora biti v občini Trnovska vas.
 
 
Upravičenci do pomoči morajo biti usklajeni s 6. členom Uredbe o namenih in pogojih za dodeljevanje državnih pomoči ter določitev pristojnih ministrstev za upravljanje posameznih shem državne pomoči.
 
7. člen
 
Sklep o razpisu in razpisnih pogojih za dodelitev sredstev za razvoj drobnega gospodarstva, podjetništva in turizma sprejme občinski svet na predlog odbora za kmetijstvo, malo gospodarstvo, turizem in gospodarske javne službe.
 
8. člen
 
Razpis se objavi v javnem glasilu in mora vsebovati:
 
 
- namene, za katere se dodeljujejo sredstva po razpisu,
 
 
- navedbo, kaj mora prošnja vsebovati in kdo lahko v razpisu sodeluje,
 
 
- višino razpisanih sredstev za posamezni namen,
 
 
- rok za vložitev zahtevka, ki ne sme biti krajši od 30 dni od dneva objave razpisa,
 
 
- navedbo dokumentacije, ki jo mora prosilec predložiti,
 
 
- druge listine, ki jih določi odbor za drobno gospodarstvo, podjetništvo in turizem,
 
 
- vire financiranja projekta in
 
 
- predvidene rezultate programa oz. investicije.
 
9. člen
 
Vlogo za razpisana sredstva prouči odbor za kmetijstvo, malo gospodarstvo, turizem in gospodarske javne službe ter občinskemu svetu pripravi predlog za dodelitev sredstev.
 
10. člen
 
Občinski svet sprejme sklep o dodelitvi sredstev ter o svoji odločitvi v roku 8 dni od dneva določitve obvesti vse prijavljene na razpis.
 
11. člen
 
Po končanem investiranju sredstev, najkasneje pa v roku enega leta od dodelitve sredstev mora prejemnik sredstev podati poročilo o namenski porabi odboru za kmetijstvo, malo gospodarstvo, turizem in gospodarske javne službe, ki poročilo pregleda in o upravičenosti porabe dodeljenih sredstev poroča občinskemu svetu.
 
12. člen
 
V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev je prejemnik dolžan takoj vrniti vsa skupno pridobljena sredstva skupaj s pripadajočimi obrestmi. Te se računajo od dneva nakazila po zakoniti zamudni obrestni meri.
 
 
V primeru prenehanja delovnega razmerja pred potekom 2 let iz 4. člena tega pravilnika mora upravičenec do nepovratnih sredstev na isto delovno mesto zaposliti drugo brezposelno osebo.
 
13. člen
 
Ta pravilnik se objavi v Uradnem vestniku občine Trnovska vas in prične veljati 15 dan po objavi..
 
 

Datum: 24.6.2003
Številka: 032-01/2003-5
Župan občine Trnovska vas
Karl VURCER, s.r.
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor