Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
 
Na podlagi 7. člena statuta Občine Kungota (Uradni list RS, št. 16/99), je Občinski svet občine Kungota na 8. seji dne 11. 12. 2003 sprejel
 
O D L O K
 
 
o spremembi odloka o ureditvenem načrtu naselja Svečina
 
 
1. člen
 
Spremeni se odlok o ureditvenem načrtu naselja Svečina, ki je bil objavljen v MUV, št. 11/93 in sprememba, ki je bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 31/97, ki ga je izdelal Zavod za urbanizem Maribor pod številko 41/90.
 
2. člen
 
18. člen odloka se v celoti nadomesti z naslednjim besedilom:
 
 
»Tolerance glede oblikovanja parcel in objektov«
 
 
Dopustno je odstopanje od opredeljene oblike in velikosti parcel, če je s tem dosežena boljša izraba prostora ali če je odstopanje upravičeno z naravnimi danostmi. Spremenjenemu načinu parcelacije je treba prilagoditi tudi postavitev objektov na parceli. Ker je dopustno spreminjati tudi število parcel, se tudi spremeni število in mikrolokacija objektov.
 
 
Potrebno je upoštevati minimalni odmik od sosednjih parcel, ki je 4 m. Dopustno je graditi garaže v objektu ali kot prizidek k osnovnemu objektu. Če je garaža prizidek osnovnega objekta, je odmik garaže od sosednje parcele lahko tudi manj kot 4 m, če si investitor pridobi soglasje soseda.
 
 
»Tolerance glede infrastrukture«
 
 
Dopustna so odstopanja od tehničnih rešitev infrastrukturnega omrežja (komunalna, energetska in prometna infrastruktura, omrežje zvez), če se v podrobnejšem proučevanju okoljevarstvenih ali hidroloških ali geoloških ali vodnogospodarskih ali lastniških ali drugih razmer ugotovi, da so spremenjene rešitve bolj racionalne ali sprejemljive.
 
 
Spremenjene rešitve ne smejo poslabšati vplivov načrtovanega posega in sosednje objekte in parcele, ne smejo poslabšati bivalnih in delovnih pogojev in ne smejo povečati negativnih vplivov na druge sestavine okolja.
 
3. člen
 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
 
 

Št. 032-01-1/28-2003
Kungota, dne 11. decembra 2003.
Župan
Občine Kungota
Jožef Karner, inž. grad. l. r.
 
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor