Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Na osnovi 14. čl. Odloka o izdajateljstvu javnega glasila Trnovski zvon (UR. l. 74/00) je župan občine Trnovska vas sprejel
P R A V I L N I K
 
O DELU, NAGRAJEVANJU IN O POVRAČILIH STROŠKOV ZA GLASILO TRNOVSKI ZVON
1. člen
S tem pravilnikom se določajo pravila dela, kriteriji za določitev nagrade odgovornemu uredniku, lektorju, članom uredniškega odbora ter dopisnikom za občinsko glasilo Trnovski zvon, ki ga izdaja občina Trnovska vas.
2. člen
Odgovorni urednik sprejema in pripravlja besedila, opravlja uredniško delo ter opravlja naloge, določene z zakonom o javnih glasilih. Za opravljano delo dobi avtorski honorar na osnovi sklenjene pogodbe.
3. člen
Lektor lektorira vse tekste in besedila, ki mu jih posreduje urednik do dogovorjenega datuma (10. v mesecu). Za opravljeno delo dobi avtorski honorar na osnovi pogodbe.
4. člen
Člani uredniškega odbora in dopisniki opravljajo delo po programski zasnovi, sprejeti na uredniškem odboru. Za opravljeno delo jim pripada avtorski honorar, ki se izplača na podlagi ključa o višini izplačila honorarjev za TRNOVSKI ZVON.
5. člen
Sklep o spremembi ključa o višini izplačila honorarjev za glasilo Trnovski zvon izda župan na predlog urednika glasila.
6. člen
Za sejo uredniškega odbora, ki jo obvezno skliče urednik pred izidom vsake številke, prejmejo člani uredniškega odbora sejnino, kot to določa Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev.
7.člen
Sredstva za izplačilo honorarjev se zagotovijo v proračunu za tekoče proračunsko leto.
8.člen
Honorarje za prispevke razporeja urednik glasila po ključu za izplačila honorarjev. Prispevki se točkujejo glede na naslednje kriterije:
 
- dolžina prispevka (v znakih),
 
- vsebina prispevka (intervju, strokovni tekst, komentar, poročilo, razmišljanja, dogodki v občini …),
 
- opremljenost prispevka (s slikami, diagrami),
 
- pomembnost in aktualnost prispevka.
9. člen
Vrednost točke se izračuna tako, da se seštejejo točke vseh prispevkov in razdelijo s celotnim honorarjem. V kolikor se s posameznim sodelavcem dogovori priprava strokovnega teksta za določeno ceno, se ta znesek najprej odšteje od celotne mase za honorarje. Izjemoma se lahko za strokovne članke zagotovijo denarna sredstva tudi v proračunu na posameznem področju (kmetijstvo, izobraževanje, gospodarske dejavnosti, varstvo okolja.).
10. člen
Honorarji za opravljeno delo se izplačajo 15 dni po izidu številke ali najkasneje do zadnjega v mesecu.
11. člen
Društva, stranke in odbori sami pripravljajo članke o svojem delovanju ter jih do 5. v mesecu pošljejo na sedež uredniškega odbora (po elektronski obliki ali na disketi).
 
Urednik in uredniški odbor nista odgovorna za neenakomerno zastopanost društev, odborov, strank v glasilu Trnovski zvon. Za politične stranke velja pravilo 250 znakov po svetniku v občinskem svetu. Vso nadaljnjo objavljanje se plača po veljavnem ceniku za objavljanje reklamnih sporočil.
12. člen
Odgovorni urednik se dogovori s tehničnim oblikovalcem in tiskarno o datumu izida glasila. To je praviloma med 25. in 30. v mesecu.
13. člen
Za pripravo Uradnega vestnika občine Trnovska vas in drugih sporočil je odgovorna občinska uprava, ki mora uredniku v petih dneh po seji sveta in najpozneje do 10. v mesecu dostaviti tekste v elektronski obliki. Tekstov, ki prispejo pozneje, urednik ni dolžan objaviti v tekočem mesecu.
14. člen
Odgovorni urednik ima pravico zavrniti članek, za katerega ugotovi, da je bil že pred tem objavljen v kakšnem drugem glasilu ali je v nasprotju s kodeksom novinarske etike.
15. člen
Honorarji se izplačujejo samo za objavljene članke. V primeru, da v uredništvo prispeta dva članka o istem dogodku različnih avtorjev, se uredniški odbor odloči, katerega bo objavil.
16. člen
Urednik si v primeru zelo dolgega teksta, ki se ponavlja in zaradi prostorske omejenosti, pridržuje pravico krajšanja besedila.
17. člen
V glasilu Trnovski zvon se objavljajo ekonomskopropaganda sporočila. Ob naročilu propagandnega sporočila se sklene pogodba. Račun izstavi občinska uprava po izidu posamezne številke.
18. člen
Odgovori na posamezne članke, pisma bralcev, Uradni vestnik, sporočila, ki jih pripravi občinska uprava, prispevki, ki jih pripravijo društva, odbori, politične stranke, se ne plačajo.
19. člen
Za udeležbo na strokovnih seminarjih in srečanjih pripada uredniku in članom uredniškega odbora kilometrina in dnevnica.
20. člen
Spore med dopisnikom in urednikom rešuje župan občine, če to ni možno, pa pristojno sodišče na Ptuju.
21.člen
Pravilnik se objavi v Uradnem vestniku glasila, veljati pa začne 15. dan po objavi.
 

Štev: 031-01/03
Trnovska vas, 1. 10. 2003
Župan občine:
Karl Vurcer, s.r.
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor