Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in 16. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06 in 115/07) je Občinski svet Občine Divača na 32. redni seji dne 1. 7. 2010 sprejel naslednji

S K L E P

1.

Sprejme se dopolnitev letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Divača za leto 2010, po priloženem programu.

2.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 032-0008/2010-06

Divača, dne 1. julija 2010

Župan

Občine Divača

Matija Potokar l.r.

 

1. Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Divača za leto 2009 – dopolnitev

+------------+-----------------------+-------------------+---------+

|    NAČIN   |      LOKACIJA         |      VRSTA        |VELIKOST |

|RAZPOLAGANJA+----------+------------+  NEPREMIČNINE     |         |

|            | Parcelna |katastrska  |    (namenska      | (v m2)  |

|            | številka |  občina    | raba zemljišča)   |         |

+------------+----------+------------+-------------------+---------+

|   PRODAJA  | del 2454 |  Kozjane   |  gozd, kmetijska  |  586    |

|            |          |            |                   |         |

+------------+----------+------------+-------------------+---------+

|   PRODAJA  | del 1504 |   Laže     |  poselitveno      |  135    |

+------------+----------+------------+-------------------+---------+

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor