Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 8/18) v nadaljevanju ZJF in 30. člena Statuta Občine Kungota (MUV, št. 8/2018), je županja občine Kungota Tamara Šnofl, dne 20. decembra 2018, sprejela

 

S K L E P

o začasnem financiranju občine Kungota v obdobju januar

– marec 2019

 

1.   SPLOŠNA DOLOČBA

 

1. člen

S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Ob- čine Kungota (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2019 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).

 

2. člen

Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2018. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah in Odlokom o 2. rebalansu proračuna Občine Kungota za leto 2018 (MUV, št. 20/2018).

 

2.   OBSEG ZAČASNEGA FINANCIRANJA

 

3. člen

(1) V obdobju začasnega financiranja se sofinanciranje funkcij občine, njenih nalog ter drugih s predpisi določenih name- nov nadaljuje na podlagi 2. rebalansa proračuna občine za leto 2018 in za iste programe kot v letu 2018. Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obvezno- sti vključijo v proračun občine za leto 2019.

(2) V obdobju začasnega financiranja, od 1. januarja do 31. marca 2019, se smejo porabiti sredstva do višine porablje- nih sredstev (tj. realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna občine), v enakem obdobju leta 2018. V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter od- hodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v nasle- dnjih zneskih:

 

Skupina / podskupina kontov

Proračun leta 2018

v EUR

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I. SKUPAJ PRIHODKI(70+71+72+73+74+78)

911.193,01

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

881.477,55

70 DAVČNI PRIHODKI

794.049,81

700 Davki na dohodek in dobiček

737.854,00

703 Davki na premoženje

21.803,82

704 Domači davki na blago in storitve

27.131,07

706 Drugi davki in prispevki

7.260,92

71 NEDAVČNI PRIHODKI

87.427,74

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

48.139,96

711 Takse in pristojbine

817,77

712 Globe in druge denarne kazni

1.618,72

714 Drugi nedavčni prihodki

36.851,29

73 PREJETE DONACIJE

450,00

730 Prejete donacije iz domačih virov

450,00

74 TRANSFERNI PRIHODKI

29.265,46

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

29.265,46

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)

909.993,78

40 TEKOČI ODHODKI

493.936,88

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

77.110,59

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

12.059,24

402 Izdatki za blago in storitve

397.313,62

403 Plačila domačih obresti

7.453,43

41 TEKOČI TRANSFERI

371.447,35

410 Subvencije

12.349,71

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

240.454,59

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

6.721,00

413 Drugi tekoči domači transferi

111.922,05

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

29.609,55

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

29.609,55

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

15.000,00

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki

15.000,00

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) Skupaj prihodki minus skupaj odhodki

1.199,23

III./1 PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLAJ) (I. - 7102) - ( II. 403 404)

(Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)

8.652,66

III./2 TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70+71) – (40+41)

Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferji

16.093,32

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

0,00

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

0,00

750 Prejeta vračila danih posojil

0,00

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. V.)

0,00

VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)

0,00

50 ZADOLŽEVANJE

0,00

500 Domače zadolževanje

0,00

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)

47.916,66

55 ODPLAČILA DOLGA

47.916,66

550 Odplačila domačega dolga

47.916,66

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

-46.717,43

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

-47.916,66

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)

-1.199,23

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA

73.103,19

 

4. člen

V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdat- ki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma Odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.

 

3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA

 

5. člen

V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvr- ševanje proračuna Republike Slovenije in Odlok o 2. rebalansu proračuna občine Kungota za leto 2018.

 

6. člen

(1) V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni upo- rabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih prora- čunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.

(2) Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.

 

4.   OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA

 

7. člen

V obdobju začasnega financiranja se občina lahko likvidno- stno zadolži v primeru, da bo obseg prihodkov in drugih prejemkov v obdobju začasnega financiranja manjši od obsega odhodkov in drugih izdatkov, kot je omenjen v drugem odstavku 3. člena tega sklepa.

 

5.   KONČNA DOLOČBA

 

8. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku, uporablja pa se od 1. januarja 2019 da- lje.

 

Številka: 410-10/2016-13          

Datum: 20. december 2018                  

 

Županja Občine Kungota

Tamara Šnofl,

univ. dipl. prav., s.r.

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor