Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 19. člena Zakona o lokalnih volitvah (ZLS-UPB3) (Uradni list RS, št. 94/07 in 45/08), 29. člen Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2) (Uradni list RS, št. 94/07) ter 16. in 106. člen Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 19/07 in 40/07 – popravek) je Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki na 32. redni seji dne 8. 6. 2010 sprejel

O D L O K

o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana v Občini Kostanjevica na Krki

1. člen

S tem odlokom se določijo volilne enote za volitve članov občinskega sveta in župana v Občini Kostanjevica na Krki ter število članov, ki se volijo v posamezni volilni enoti.

Občinski svet šteje deset članov.

Člani občinskega sveta se volijo po večinskem volilnem sistemu.

2. člen

Za območje Občine Kostanjevica na Krki se za volitve članov občinskega sveta določi 7 volilnih enot, v katerih se skupno voli deset članov občinskega sveta.

Volilne enote so oblikovane tako, da se en član občinskega sveta voli na približno enako število prebivalcev. Volilne enote obsegajo območje enega ali več naselij ali dela naselja. V vsaki volilni enoti se praviloma voli en član občinskega sveta, vendar ne več kot trije.

3. člen

Za volitve članov občinskega sveta se določijo naslednje volilne enote:

1. volilna enota obsega območje naselja: Avguštine, Dolšce in Oštrc.

V 1. volilni enoti se voli en član občinskega sveta.

2. volilna enota obsega območje naselja: Črešnjevec pri Oštrcu, Črneča vas, Vrbje in Vrtača.

V 2. volilni enoti se voli en član občinskega sveta.

3. volilna enota obsega območje naselja: Dobrava pri Kostanjevici, Dolnja Prekopa, Gornja Prekopa, Koprivnik, Malence in Sajevce.

V 3. volilni enoti se volita dva člana občinskega sveta.

4. volilna enota obsega območje naselja: Globočice pri Kostanjevici, Jablance, Karlče in Slinovce.

V 4. volilni enoti se voli en član občinskega sveta.

5. volilna enota obsega območje naselja: Dobe in Kostanjevica na Krki.

V 5. volilni enoti se volijo trije člani občinskega sveta.

6. volilna enota obsega območje naselja: Grič in Orehovec.

V 6. volilni enoti se voli en član občinskega sveta.

7. volilna enota obsega območje naselja: Ivanjše, Kočarija, Male Vodenice, Podstrm, Ržišče, Velike Vodenice in Zaboršt.

V 7. volilni enoti se voli en član občinskega sveta.

4. člen

Za volitve župana je volilna enota območje celotne Občine Kostanjevica na Krki.

5. člen

Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o določitvi volilnih enot za prve volitve članov Občinskega sveta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 57/06).

6. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 041-2/2009

Kostanjevica na Krki, dne 8. junija 2010

Župan

Občine Kostanjevica na Krki

Mojmir Pustoslemšek l.r.

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor