Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 9. člena Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06-UPB1, 69/06-ZOIPub, 36/08-ZPOmK-1, 90/10-odl. US, 87/11-ZAvMS, 77/10-ZSFCJA, 47/12, 47/15-ZZSDT, 22/16 in 39/16) in 16. člena Statuta Občine Trnovska vas (Uradni vestnik Občine Trnovska vas, št. 5/07) je Občinski svet Občine Trnovska vas, na svoji 19. redni seji, dne 19. 1. 2017, sprejel

 

ODLOK

o spremembah in dopolnitvah Odloka o izdajateljstvu javnega

glasila ''Trnovski zvon''

 

1. člen

Naziv Odloka o izdajateljstvu javnega glasila ''Trnovski zvon'' (Uradni list RS, št. 74/00 in Uradni vestnik Občine Trnovska vas, št. 1/10; v nadaljevanju:

odlok) se spremeni tako, da glasi:

»Odlok o izdajanju medija ''Trnovski zvon'' in uradnega glasila Občine Trnovska vas«.

 

2. člen

1. člen odloka se spremeni tako, da glasi:

»S tem odlokom se ureja izdajanje medija ''Trnovski zvon'' in uradnega glasila »Uradni vestnik Občine Trnovska vas.«.

 

3. člen

V 2. členu se besedna zveza »javnega glasila« nadomesti z besedo »medija«.

Navedena besedna zveza se v ustreznem sklonu nadomesti tudi v celotnem nadaljnjem besedilu odloka.

 

4. člen

V 4. členu se beseda »glasilo« nadomesti z besedo »medij«.

Navedena beseda se v ustreznem sklonu nadomesti tudi v celotnem nadaljnjem besedilu odloka.

 

5. člen

V 6. členu se doda nov tretji odstavek, ki glasi:

»Izdajatelj mora ustrezno število izvodov posredovati Narodni in univerzitetni knjižnici Ljubljana v skladu z zakonom, ki ureja obvezen izvod publikacij.

«.

 

6. člen

Za 7. členom se doda novo II. poglavje z naslovom:

»II. URADNI VESTNIK OBČINE TRNOVSKA VAS«.

8. člen se spremeni tako, da glasi:

(1) Ime uradnega glasila je Uradni vestnik Občine Trnovska vas.

(2) Uradni vestnik Občine Trnovska vas izhaja v elektronski obliki in je objavljen na spletni strani Občine Trnovska vas.

(3) V Uradnem vestniku Občine Trnovska vas se objavljajo predpisi in drugi akti Občine Trnovska vas.

(4) Seznam izdanih Uradnih vestnikov Občine Trnovska vas z navedbo objavljenih aktov se objavlja v mediju ''Trnovski zvon''.

 

7. člen

V 9. členu se besedilo »zakonom o javnih glasilih« nadomesti z besedilom »zakonom, ki ureja medije«.

 

8. člen

Zaporedne številke poglavij II. do IV. se ustrezno preštevilčijo v poglavja od III. do V.

 

9. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Trnovska vas.

 

Številka: 032 0/19-2/2017-2

Datum: 19. 1. 2017

 

Alojz Benko

župan Občine Trnovska vas

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor