Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 6. odstavka 29. člena Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06-odl.US in 17/08) je Občinski svet Občine Destrnik na svoji 21. redni seji 9. 9. 2010 sprejel

ODLOK

O PORABI KONCESIJSKE DAJATVE ZA TRAJNOSTNO GOSPODARJENJE Z DIVJADJO

 

SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen

Ta odlok določa porabo denarnih sredtev, ki jih je občina prejela na podlagi petega odstavka 29. člena Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06-odl. US in 17/08).

NAMENSKA PORABA SREDSTEV

2. člen

Sredstva se namensko porabijo za traj­nostno gospodarjenje z divjadjo, in si­cer za ukrepe varstva divjadi in biome­liorativne ukrepe (vzdrževanje pasišč, grmišč, gozdnih jas, mokrišč ter remiz za malo divjad, vzdrževanje gozdnega roba, izdelavo in vzdrževanje kaluž, sadnjo ter vzdrževanje plodonosnega drevja in grmovja, postavitev ter vzdr­ževanje gnezdilnic, solnic in prež).

3. člen

Sredstva se upravičencem dodelijo na podlagi javnega razpisa za sofinancira­nje aktivnosti trajnostnega gospodarje­nja z divjadjo.

KONČNA DOLOČBA

4. člen

Ta odlok se objavi v Uradnem vestniku Občine Destrnik in začne veljati naslednji dan po objavi.

 

Številka: 900-14/2010-21R-4/6

Datum: 9. 9. 2010

 

Župan Občine Destrnik:

Franc Pukšič, univ. dipl. inž. el.

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor