Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15) in 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16), Občina Dornava objavlja

 

JAVNO ZBIRANJE PONUDB

ZA PRODAJO STVARNEGA PREMOŽENJA V LASTI OBČINE DORNAVA

 

1.            Prodajalec: Občina Dornava, Dornava 135/a, 2252 Dornava

 

2.            Predmet prodaje so: nepremičnine – stanovanji in poslovni prostor, vsa vpisana kot etažna lastnina in sicer v stanovanjskem objektu, na parceli št. 776/21, k.o. 384-Dornava, številka stavbe 237, na naslovu Dornava 136 in parkirno mesto, na parc. št. 775/13, k.o. 384-Dornava. Predmet prodaje so:       

 

1.      stanovanje, posamezni del stavbe št. 4, v stavbi št. 237 k.o. 384-Dornava (ID 6453812), solastnina na skupnih delih 1503/10000, v skupni izmeri 61,1 m2 za izhodiščno ceno 32.800, 00 EUR;

2.      stanovanje, posamezni del stavbe št. 5, v stavbi št. 237 k.o. 384-Dornava (ID 6453813), solastnina na skupnih delih 1118/10000, v skupni izmeri 48,7 m2 za izhodiščno ceno 28.000, 00 EUR;

3.      poslovni prostor, posamezni del stavbe št. 8, v stavbi št. 237 k.o. 384-Dornava (ID 6453816), solastnina na skupnih delih 347/10000, v skupni izmeri 14,1 m2, za izhodiščno ceno 10.300, 00 EUR;

4.      parkirišče, parc. št. 775/13 k.o. Dornava, za izhodiščno ceno 2.620,00 EUR (pri stanovanjskem objektu »Vila pri Lipi«);

 

V navedenih vrednostih DDV ni zajet.

 

Nepremičnine – stanovanja, poslovni prostori in parkirišča se nahajajo v centru Dornave v poselitvenem območju, ki je namenjeno stanovanjem in poslovnim prostorom. Izhodiščna cena je določena na podlagi cenitve in predstavlja najnižjo možno vrednost ponudbe za posamezno stanovanje oz. poslovni prostor oz. parkirišče.

 

V ceno nepremičnine ni vključen 22% DDV, ki ga plača kupec, prav tako  kupec plača vse druge stroške v zvezi s prodajo in prenosom lastništva.

 

3.            Merilo za izbiro ponudnika je najvišja ponujena cena.

 

4.            Prodajni pogoji in sklenitev pogodbe:

a)      nakup po načelu videno – kupljeno;

b)      na razpisu lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki plačajo varščino v višini 10% ponujene cene na transakcijski račun Občine Dornava, št. 01224-0100016768 pri UJP Slovenska Bistrica. Plačana varščina bo izbranemu ponudniku vračunana v ceno, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku 30 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika;

c)      ponudba za nakup nepremičnine mora vsebovati predvsem naslednje elemente:

·       ime in priimek oziroma firmo kupca ter naslov stalnega prebivališča oziroma sedež ponudnika;

·       navedbo nepremičnine, ki jo želi kupiti;

·       ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne;

·       dokazilo o plačani varščini, s priloženo celotno številko računa za primer vračila varščine;

·       potrdilo o državljanstvu, kopijo osebnega dokumenta in kopijo davčne številke (fizične osebe);

·       priglasitveni list (samostojni podjetniki posamezniki) oziroma sklep o vpisu v poslovni register;

·       izpis iz sodnega registra, ne starejši od 3 mesecev (pravne osebe);

·       pooblastilo, overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu;

·       izjavo o sprejemanju pogojev javne ponudbe;

·       izjavo o vezanosti na ponudbo 90 dni od preteka roka za oddajo ponudb.

d)      ponudnik bo o izbiri pisno obveščen s sklepom o izbiri najkasneje v roku 8 dni po javnem odpiranju ponudb;

e)      uspešni ponudnik mora v 15 dneh od poziva k podpisu pogodbe skleniti kupoprodajno pogodbo;

f)       celotno kupnino mora kupec poravnati v roku 30 dni od podpisa pogodbe na transakcijski račun prodajalca – plačilo kupnine v roku je bistvena sestavina pravnega posla.

g)      če kupec v določenem roku ne podpiše pogodbe, varščina zapade v korist Občine Dornava in velja, da je kupec odstopil od pogodbe.

 

5.            Objava javne ponudbe ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil kupoprodajno pogodbo za nepremičnino, ki je predmet tega razpisa. Prodajalec lahko ustavi postopek prodaje do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije.

 

6.            Ponudba bo štela za pravočasno, če bo prispela najkasneje do 5.9.2017, do 12.00 ure, na naslov: Občina Dornava, Dornava 135 A, 2252 Dornava. Na zaprti kuverti mora biti pod naslovom občine vidno navedeno »ponudba za nakup nepremičnin - ne odpiraj«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja.

 

7.            Ponudniki so vezani na oddano ponudbo.

 

8.            Odpiranje ponudb bo javno. Odpiranje ponudb bo: 6.9.2017 ob 15.00 uri na sedežu Občine Dornava, Dornava 135/a, 2252 Dornava. Na odpiranju ponudb lahko sodelujejo tudi ponudniki, njihovi pooblaščenci pa le s pisnim pooblastilom. Ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni.

 

9.            Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bo komisija upoštevala kot kriterij višino ponujene kupnine. Najugodnejši bo ponudnik z najvišjo ponujeno ceno.

V primeru, da je podanih več ponudb z enako najvišjo ponudbeno ceno, ima prednost sedanji najemnik stanovanja oz. poslovnega prostora, za parkirišče pa lastniki stanovanj stanovanjskega objekta »Vila pri Lipi, stavba št. 394 k.o. 384-Dornava«.

 

10.          V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu z določili tega razpisa (nepravočasna ponudba, nepopolna ponudba – ne velja za formalno nepopolno ponudbo, ki jo je možno dopolniti) bo izločena iz postopka.

 

11.          Za morebitne podrobnejše podatke v zvezi z izvedbo javnega zbiranja ponudb se obrnite na direktorja občinske uprave Občine Dornava: Viljem Mar, Dornava 135 A, 2252 Dornava, tel. 02/ 754 01 10, e-pošta: viljem.mar@dornava.si. 

 

12. Ogled nepremičnine je možen na podlagi predhodne najave pri osebi, navedeni v prejšnji točki.

 

Številka: 478-23/2016

Datum: 16.8.2017

 

 

Občina Dornava

 

Rajko Janžekovič, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor