Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Št. 41011-0001/2017

Ob-1364/17

 

Na podlagi drugega odstavka 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), 8. člena Pravilnika za vrednotenje letnega programa športa v Občini Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/2007, 3/2008 in 4/2016), sprejetega Odloka o proračunu Občine Prevalje za leto 2017 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 5/2017) in sprejetega Letnega programa športa Občine Prevalje za leto 2017, št. 6712-0001/2017-11 z dne 7. 2. 2017, Občina Prevalje objavlja

javni razpis 

za izbor izvajalcev letnega programa športa v Občini Prevalje v letu 2017

 

1. Naročnik javnega razpisa: naročnik javnega razpisa je Občina Prevalje, Trg 2/a, 2391 Prevalje.

2. Predmet javnega razpisa

Sofinancira se letni program športa v Občini Prevalje v letu 2017.

Predmet javnega razpisa je izbor izvajalcev športnih programov v letu 2017 in sofinanciranje naslednjih vsebin:

– športna vzgoja predšolskih otrok,

– športna vzgoja šoloobveznih otrok,

– športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,

– športna vzgoja mladine,

– športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport,

– kakovostni šport,

– specifične športne panoge,

– športna rekreacija,

– športne in športno rekreativne prireditve.

3. Na javnem razpisu lahko kandidirajo

Na javnem razpisu lahko kandidirajo naslednji izvajalci športnih programov:

– športna društva,

– panožne športne zveze in zveze športnih društev, ki jih ustanovijo društva za posamezna področja oziroma športne panoge,

– javni zavodi s področja športa, vzgoje in izobraževanja, s sedežem v Občini Prevalje in katerih ustanoviteljica je Občina Prevalje,

– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje športnih dejavnosti in so splošno koristne in neprofitne.

Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pred drugimi izvajalci programov športa.

4. Pogoji sofinanciranja

Pravico do sofinanciranja programov športa imajo izvajalci športnih programov, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

– da športne programe izvajajo na območju Občine Prevalje,

– da so registrirani v skladu z Zakonom o društvih, s sedežem v Občini Prevalje in imajo v svoji dejavnosti registrirano športno dejavnost (pogoj ne velja za javne zavode),

– da imajo zagotovljene materialne, kadrovske (izvajalce z ustrezno strokovno izobrazbo ali strokovno usposobljene za opravljanje te športne dejavnosti), organizacijske in prostorske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih programov in aktivnosti,

– da imajo za prijavljene športne programe organizirano redno športno dejavnost najmanj 36 tednov v letu, razen v primeru, ko kandidirajo za sredstva za izvedbo enkratnih športnih prireditev,

– da so registrirani in na območju Občine Prevalje delujejo že najmanj eno leto,

– da imajo urejeno evidenco članstva za programe, s katerimi kandidirajo na javnem razpisu (ne velja za javne zavode).

5. Merila za sofinanciranje programov športa: športni programi, s katerimi posamezni izvajalci kandidirajo na tem javnem razpisu, bodo vrednoteni na osnovi meril in kriterijev Pravilnika za vrednotenje letnega programa športa v Občini Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/2007, 3/2008 in 4/2016).

6. Okvirna višina sredstev za sofinanciranje športnih programov

Okvirna višina razpisanih sredstev je:

– za športno vzgojo predšolskih otrok: 5.471,00 €

– za športno vzgojo šoloobveznih otrok: 3.587.00 €

– za športno vzgojo šoloobveznih otrok: drugi do 80-urni programi: 3.500,00 €

– za športno vzgojo otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport: 27.000,00 €

– za športno vzgojo mladine: športna vzgoja mladine – do 80-urni športni programi: 2.500,00 €

– za športno vzgojo mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport: 30.000,00 €

– za kakovostni šport: 0 €

– specifične športne panoge: 500,00 €,

– za športno rekreacijo: 0 €

– za športne in športno rekreativne prireditve: 5.500,00 €.

Dodeljena sredstva za sofinanciranje letnega programa športa morajo biti porabljena v letu 2017.

7. Vsebina vloge in razpisna dokumentacija

Vloga za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Prevalje mora biti pripravljena izključno na obrazcih iz razpisne dokumentacije.

Predlagatelji lahko prevzamejo razpisno dokumentacijo na Občini Prevalje, v času od objave do izteka roka javnega razpisa, vsak delavnik, med 8. in 12. uro.

8. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom: dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko izvajalci športnih programov dobijo na Občini Prevalje, pri Mariji Orešnik, na tel. 02/82-46-121, vsak delavnik, med 8. in 12. uro.

9. Rok in način oddaje prijav

Predlagatelji morajo vloge oddati v zaprti pisemski ovojnici najpozneje do vključno 20. 3. 2017 na naslov: Občina Prevalje, Trg 2/a, 2391 Prevalje, s pripisom: »Prijava na javni razpis – ne odpiraj!« in z oznako: »Izbor izvajalcev letnega programa športa v Občini Prevalje za leto 2017«.

Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je prispela do naročnika najkasneje na zadnji dan roka za oddajo prijav, do vključno 12. ure.

Na zaprti pisemski ovojnici mora biti prilepljen izpolnjen obrazec Oprema ponudbe, oziroma morajo biti na ovojnici razvidni podatki: naziv in naslov vlagatelja in prejemnika ter pripis in oznaka skladno z zahtevo točke 9 javnega razpisa.

10. Datum odpiranja vlog

Odpiranje vlog bo komisija opravila 21. 3. 2017 ob 9. uri, v sejni sobi Občine Prevalje.

Vsi vlagatelji bodo v roku 30 dni po sprejeti odločitvi obveščeni o izidu javnega razpisa.

Z izbranimi izvajalci športnih programov bo župan občine sklenil pogodbe o sofinanciranju športnih programov za leto 2017.

 

Občina Prevalje 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor