Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 34., 37. in 43. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Ur.l. SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Ur.l. RS, št. 26/90, 71/93 in 44/97) in 35. člena statuta občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Gorenjske, št. 7/95) je župan občine Cerklje na Gorenjskem sprejel

 

PROGRAM PRIPRAVE SPREMEMB IN DOPOLNITEV PROSTORSKIH

UREDITVENIH POGOJEV ZA OBMOČJE KRANJSKEGA IN SORŠKEGA

POLJA, CERKELJ, VAŠCE IN PŠENIČNE POLICE TER KRVAVCA, VSE

ZA OBMOČJE OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM

 

IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO SPREMEMB IN DOPOLNITEV PUP

 

1. člen

Izhodišče za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev so zadnje dopolnitve sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Kranj za obdobje 1986 – 2000 za območje občine Cerklje na Gorenjskem. Spremembe in dopolnitve planskih aktov določajo nove razmejitve prostorskih ureditvenih pogojev glede na specifiko prostora ter dejavnosti v prostoru občine Cerklje na Gorenjskem in sicer urejajo območje celotne občine s prostorskimi ureditvenimi pogoji Cerkelj, Letališča, Krvavca, Nižinskega dela in Hribovitega dela.

 

Zaradi določitve novih stavbnih zemljišč v postopku sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine glede na nove izhodišče zasnove urejanja prostora, pobude občanov in pravnih oseb za spremembo kmetijskih in gozdnih zemljišč v stavbna ter zaradi ostalih sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana občine je potrebno spremeniti in dopolniti tudi obstoječe prostorske ureditvene pogoje.

 

PRIPRAVA SPREMEMB IN DOPOLNITEV PUP

 

2. člen

  1. Predmet sprememb in dopolnitev PUP

 

Spremembe in dopolnitve PUP bodo obravnavale uskladitve PUP s spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin planskih aktov občine določenih v programu priprave, ki ga je sprejel pristojni občinski organ. Spremembe in dopolnitev PUP se z uskladitvijo s spremembami in dopolnitvami plana poimenujejo v:

-        Prostorske ureditvene pogoje območja Cerkelj,

-        Prostorski ureditveni pogoji območja Letališče (več prostorskih ureditvenih pogojev),

-        Prostorski ureditveni pogoji območja Krvavec,

-        Prostorski ureditveni pogoji nižinskega dela občine,

-        Prostorski ureditveni pogoji hribovitega dela občine.

 

Spremembe in dopolnitve PUP se pripravijo po postopku in v vsebini, kot je predpisana z zakonom o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97 – v nadaljevanju ZUNDPP in z podzakonskim navodilom o vsebini potrebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorsko izvedbenih aktov Uradni list SRS št. 14/85).

 

  1. Predhodno pripravljene strokovne podlage

 

Predhodno pripravljene strokovne podlage in veljavna planska in urbanistična dokumentacija, ki se jih mora upoštevati pri pripravi sprememb in dopolnitev PUP so:

-        prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana občine, vse zadnje, aktualne dopolnitve,

-        strokovne podlage za spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin planskih aktov občine,

-        analiza – presoja sprejemljivosti pobud občanov in pravnih oseb za spremembo kmetijskih in gozdnih zemljišč v stavbna,

-        podatki o obstoječih infrastrukturnih vodih in napravah,

-        podatki o naravnih lastnosti prostora,

-        podatki o varstvu naravne in kulturne dediščine,

-        drugi elementi obdelave (veljavne urbanistične rešitve sosednjih območij, prometne rešitve,....)

 

  1. Organi in organizacije, ki morajo podati predhodne pogoje in mnenja za priprvo osnutka sprememb in dopolnitev PUP ter soglasja k dopolnjenem osnutku

 

Pri pripravi sprememb in dopolnitev PUP sodelujejo naslednji pristojni organi in organizacije:

-        Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo narave, izpostava Ljubljana

-        Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo narave, Sektor za varstvo narave

-        Ministrstvo za okolje in prostor, Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor

-        Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Kranj

-        Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS, Enota Kranj

-        Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija RS za ceste

-        Ministrstvo za promet in zveze, Uprava Rs za zračno plovbo

-        Elektro Ljubljana, p.o., PE Elektro Ljubljana okolica

-        Aerodrom Ljubljana, Brnik – aerodrom

-        Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Kranj

-        Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine v Kranju

-        Elektro Gorenjska, javno podjetje za distribucijo električne energije, PE Kranj

-        Telekom Slovenije p.o., PE Kranj

-        Javno podjetje Komunala Kranj, p.o.

-        Občina Cerklje, Urad župana, Cerklje

-        Hidrotehnik, Vodnogospodarsko podjetje d.d., Ljubjana

 

Kolikor se v postopku priprave sprememb in dopolnitev PUP ugotovi, da je potrbno pridobiti predhodna mnenja in pogoje ter soglasja tudi drugih organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le ta pridobe v postopku.

 

S pričetkom priprave sprememb in dopolnitev PUP morajo organi in organizacije iz te točke na zahtevo izdelovalca podati v zvezi s predvidenimi prostorskimi ureditvami usmeritve, zahteve in omejitve (pogoje), ki jih izdelovalec upošteva pri pripravi osnutka sprememb in dopolnitev PUP. Organi in organizacije morajo v skladu s 35. členom ZUNDPP podati svoje pogoje in soglasja v 30. dneh od zahteve. V fazi priprave predloga s soglasjem potrdijo upoštevanje predhodnih pogojev in usmeritev. Če v predpisanem 30 dnevnem roku ne podajo pogojev, se šteje, da jih nimajo oziroma, da z rešitvami soglašajo.

 

  1. Vsebina sprememb in dopolnitev PUP

 

Spremembe in dopolnitve PUP se pripravijo v skladu s 43. členom in tako, da se za nove ureditvene enote določi smiselni izvleček sestavin iz 26. in 40. člena ZUNDPP, predvsem pa:

 

Tekstualni del – odlok

 

-        Merila in pogoji za graditev ali prenovo objektov in naprav glede na njihovo leto, funkcijo, velikost in oblikovanje

-        Merila in pogoji za izvajanje drugih posegov, ki trajno spreminjajo prostor

-        Merila za določitev gradbenih parcel

-        Merila in pogoji za komunalno urejanje stavbnih zemljišč

-        Merila in pogoji za ohranjanje in razvijanje naravnih in z delom pridobljenih vrednot človekovega okolja

-        Druga merila in pogoji za usklajevanje različnih interesov pri gradnji objektov in naprav oziroma pri drugih posegih v prostor

 

Grafični del

 

Spremembe in dopolnitve PUP se grafično prikažejo na obstoječih preglednih katastrskih načrtih PKN 1:5000 in na katastrskem načrtu v originalnem merilu, oziroma v digitalni računalniški tehniki.

 

TERMINSKI PLAN IN POSTOPEK IZDELAVE TER SPREJEMANJA

SPREMEMB IN DOPOLNITEV PUP

 

3. člen

 

Osnutek sprememb in dopolnitev PUP

60 dni po podpisu pogodbe z izdelovalcem oziroma sprejetju sprememb in dopolnitev prostrskih sestavin planskih aktov občine (varianta sočasno)

Stališča do pripomb

15 dni po prejemu pripomb iz JR

Predlog sprememb in dopolnitev PUP

45 dni po sprejetju stališč do pripomb

Končno gradivo

15 dni po sprejetju sprememb in dopolnitev PUP na občinskem svetu

 

-        Osnutek sprememb in dopolnitev PUP se izdela na podlagi strokovnih podlag.

-        Ko občinska strokovna služba pristojna za prostor ugotovi, da osnutek vsebuje vse sestavine predpisane s programom priprave, predlaga županu, da se osnutek javno razgrne.

-        Župan občine Cerklje na Gorenjskem sprejme sklep o enomesečni javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev PUP.

-        Javna razgrnitev se izvede na sedežu občine na najmanj 30 dni po objavi sklepa o javni razgrnitvi v Uradnem listu RS (variantno Uradnem vestniku Gorenjske).

-        V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava v zadružnem domu Cerklje na Gorenjskem.

-        Občani, organi in organizacije, krajevna skupnost ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko podajo pismene pripombe v času trajanja javne razgrnitve osnutka.

-        Po končani javni razgrnitvi župan zavzame stališča do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve in zadolži pristojno službo za pripravo predloga.

-        Župan posreduje predlog sprememb in dopolnitev PUP s poročilom o pripombah iz javne razgrnitve občinskemu svetu v obravnavo in mu predlaga sprejem sprememb in dopolnitev PUP z odlokom.

-        Odlok se objavi v Uradnem vestniku Občine Cerklje na Gorenjskem.

 

ORGANIZACIJA PRIPRAVE SPREMEMB IN DOPOLNITEV PUP

IN SREDSTVA

 

4. člen

Za pripravo sprememb in dopolnitev PUP zagotovi sredstva občina, po sprejetju odloka pa se lahko vsem individualnim pobudnikom, katerih vloga bo pozitivno rešena, zaračuna sorazmerni del stroškov za pripravo in izdelavo sprememb in dopolnitev PUP. Strošek za izdelavo sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine, ki bo odpadel na vsakega posameznega pobudnika določi župan po končanem postopku na predlog občinske strokovne službe pristojne za prostor.

 

Izdelovalec sprememb in dopolnitev PUP je določen na podlagi zbiranja ponudb oziroma na podlagi javnega razpisa.

 

Koordinator pri izdelavi naloge je župan občine Cerklje na Gorenjskem in pristojna občinska strokovna služba.

 

Št. 03101-01-17/2002

Datum: 12. 07. 1997

Občine Cerklje na Gorenjskem

Župan

FRANC ČEBULJ, l.r.

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor