Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05-uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 94/10 – ZIU, 62/10 – ZUPJS in 40/11, v nadaljevanju Zakon o vrtcih) in 16. člena Statuta Občine Trnovska vas (Uradni vestnik Občine Trnovska vas, št. 5/07), je občinski svet Občine Trnovska vas na svoji 13. redni seji, dne 3. 4. 2012 sprejel

PRAVILNIK

o sprejemu otrok v vrtec

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Ta pravilnik ureja postopek sprejema otrok, sestavo in način dela komisije za sprejem otrok ter kriterije za sprejem predšolskih otrok v JVIZ OŠ Destrnik – Trnovska vas, PŠ Trnovska vas, Vrtec pri PŠ Trnovska vas (v nadaljevanju zavod).

II. SPREJEM IN VPIS OTROK V VRTEC

2. člen

Vrtec vpisuje in sprejema otroke v svoje programe na podlagi vlog in prostih mest vse leto.

Vlogo za sprejem otroka v vrtec izpolnijo straši otroka ali njegovi zakoniti skrbniki (v nadaljevanju starši) na predpisanem obrazcu, ki ga dobijo na sedežu šole OŠ Destrnik-Trnovska vas, na Občini Trnovska vas in na njuni spletni strani.

Vlogo za vpis otroka v vrtec oddajo starši na sedežu šole OŠ Destrnik-Trnovska vas osebno ali priporočeno po pošti.

Sprejeta vloga se vpiše v evidenco, ki se vodi v tajništvu OŠ Destrnik-Trnovska vas.

3. člen

Vrtec sprejema otroke od dopolnjenega 11. meseca starosti do vstopa v osnovno šolo.

Vrtec lahko sprejme otroka, ko je dopolnil starost najmanj 11 mesecev, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela. Za starše otrok, ki so oddali vlogo za vpis otroka v vrtec, vrtcu na njegovo zahtevo pristojni center za socialno delo posreduje podatke o izteku pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela.

4. člen

Vpis novincev se izvede v mesecu aprilu za naslednje šolsko leto. Vloge za vpis se sprejemajo do razpisnega roka, v primeru prostih mest tudi po tem datumu.

Vrtec najmanj enkrat letno objavi javni vpis novincev za naslednje šolsko leto v sredstvih javnega obveščanja in na spletni strani OŠ Destrnik-Trnovska vas www.os-destrnik.si in Občine Trnovska vas http://www.trnovska-vas.si.

5. člen

Če je v vrtec vpisanih več otrok, kakor je v vrtcu prostih mest, odloča o njihovem sprejemu komisija za sprejem otrok.

III. SESTAVA IN DELO KOMISIJE ZA SPREJEM OTROK

6. člen

Komisija za sprejem otrok (v nadaljevanju komisija) šteje tri člane in jo sestavljajo:

-        1 predstavnik strokovnih delavcev vrtca, ki ga imenuje ravnatelj,

-        1 predstavnik staršev, ki ga imenuje svet staršev vrtca,

-        1 predstavnik občine ustanoviteljice, ki ga imenuje ustanoviteljica in

-        1 računovodja šole.

Člani komisije so imenovani za dobo štirih let. Mandat predstavnika staršev je vezan na vključenost otroka v vrtec.

Prvo sejo skliče ravnatelj.

7. člen

Seje komisije sklicuje in vodi njen predsednik, ki ga člani komisije iz svojih vrst izvolijo na prvi seji.

Na seji komisije so lahko prisotni člani komisije, oseba, ki vodi postopek vpisa otrok v vrtec in zapisnikar.

Komisija obravnava vse vloge na seji v skladu z določili tega pravilnika in določili Zakona o vrtcih ter v skladu z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek z uporabo skrajšanega ugotovitvenega postopka.

8. člen

Komisija odloča o sprejemu novincev praviloma enkrat letno, najkasneje do 31. maja koledarskega leta.

Komisija obravnava vse vloge za vpis otrok vložene do razpisnega roka v koledarskem letu. V primeru, da vloga ni vložena do tega roka, se v petih dneh po zasedanju komisije vloga zavrne kot prepozna in se uvrsti na seznam novih prijav.

 

V primeru, da se med letom sprosti mesto v vrtcu se komisija ponovno sestane in odloča o sprejemu morebitnih čakajočih novincih, vključno z vsemi prispelimi vlogami za tekoče šolsko leto. Komisija na novo ovrednoti vse prispele vloge.

Če starši oddajo nepopolno vlogo ali če zavod zaradi uporabe kriterijev za sprejem potrebuje še druge podatke, lahko starše pozove k odpravi pomanjkljivosti ali dopolnitvi vloge tudi po elektronski pošti, telefonu ali ustno, če starši pridejo na zavod. O tem se napiše uradni zaznamek. Če vloga ni dopolnjena, se jo obravnava in o sprejemu otroka odloči na podlagi podatkov, ki jih vsebuje vloga.

9. člen

Komisija o svojem delu vodi zapisnik, iz katerega mora biti razvidno:

-        ime in sedež zavoda, kjer komisija deluje,

-        kraj, datum in ura seje komisije, na kateri se odloča o sprejemu otrok v vrtec,

-        imena in priimki prisotnih članov komisije in drugih morebitnih udeležencev seje,

-        seznam vseh pravočasno prispelih vlog,

-        seznam sprejetih otrok in,

-        čakalni seznam otrok.

Zapisnik podpišejo vsi prisotni člani komisije. Zapisnik se hrani kot dokumentacija vrtca po veljavnih predpisih. En izvod zapisnika posreduje zavod občinski upravi Občine Trnovska vas.

IV. KRITERIJI ZA SPREJEM OTROK V VRTEC

10. člen

Komisija odloča o sprejemu otrok v vrtec na podlagi naslednjih kriterijev in meril.

 

Opis kriterija

Točk

 

20. člen Zakona o vrtcih:

- prednost ima otrok s posebnimi potrebami in

- otrok, katerega starši predložijo mnenje CSD

  o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine.

20 točk

 

Dodatni kriteriji

 

1.

otrok, katerega starši so zaposleni

(oba roditelja, samohranilci, študentka, status kmetovalca)

35 točk

2.

otrok, katerega starš je zaposlen (eden od roditeljev)

20 točk

3.

Otrok, katerega starši so nezaposleni

15 točk

4.

matična občina prosilcev (Občina Trnovska vas) / bodoči občani,

ki bodo v roku dveh (2) let od pridobitve gradbenega dovoljenja,

prijavili stalno prebivališče v Občini Trnovska vas.

20 točk

5.

Šolski okoliš (OŠ Destrnik – Trnovska vas)

5 točk

Komisija v skladu s petim odstavkom 20. člena Zakona o vrtcih, najprej izmed vpisanih otrok izbere tiste otroke, za katere so starši predložili odločbo o usmeritvi otrok s posebnimi potrebami oziroma potrdilo CSD o ogroženosti otroka zaradi socialnega položaja družine. Preostale vpisane otroke komisija izbere po kriterijih 10. člena tega pravilnika.

Komisija na podlagi podatkov, ki so navedeni v vlogi oziroma podatkov, ki jih pridobi pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, določi število točk po posameznih kriterijih, ki se seštevajo in določi prednostni vrstni red otrok. V primeru doseženega enakega števila točk, se upošteva čakalna vrsta (čakalna lista prosilcev), ki se vrednoti z eno točko mesečno.

Komisija lahko preverja pravilnost podatkov, navedenih v vlogah, pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov. Če komisija ugotovi nepravilnost podatkov, navedenih v vlogi, odloči na podlagi podatkov, pridobljenih pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov.

Kriteriji se upoštevajo za zapolnitev posameznega oddelka posebej. Oddelki se oblikujejo tako, da se v skladu z normativi v vrtec vključi čim več otrok.

11. člen

Komisija določi na podlagi kriterijev prednostni vrstni red tako, da razvrsti vse vpisane otroke po doseženem številu točk, od najvišjega do najnižjega števila. Otroci se vključujejo v vrtec s prednostnega vrstnega reda glede na starost, prosto mesto v posameznem oddelku in glede na program, ki se izvaja v oddelku.

Ravnatelj vrtca mora komisiji pripraviti podatke, koliko je prostih mest za sprejem otrok v vrtec, po programih in starostnih obdobjih oziroma koliko je prostih mest po posameznih letnikih rojstva otrok.

Zavod v osmih dneh po seji komisije glede na število prostih mest po posameznih oddelkih in v skladu s prednostnim vrstnim redom odloči, koliko otrok bo sprejetih v vrtec. Otroci, ki niso sprejeti v vrtec, se v skladu s prednostnim vrstnim redom uvrstijo na čakalni seznam.

Zavod izda v osmih dneh po seji komisije prednostni vrstni red, iz katerega izhaja seznam sprejetih otrok in čakalni seznam, ki sta sestavljena v skladu z določili Zakona o vrtcih, in se objavita na oglasni deski in na spletnih straneh šole OŠ Destrnik-Trnovska vas www.os-destrnik.si. Podatki o otrocih se objavijo pod šifro.

12. člen

Seznam sprejetih otrok vsebuje naslednje podatke:

       šifro otroka,

       število točk po posameznih kriterijih za vsakega otroka,

       datum vključitve otroka v vrtec,

       sporočilo staršem, da bodo po končanem vpisnem postopku pozvani k sklenitvi pogodbe z zavodom,

Čakalni seznam otrok vsebuje naslednje podatke:

       šifro otroka,

       število točk po posameznih kriterijih za vsakega otroka,

       sporočilo staršem, da lahko zaradi zavrnitve sprejema otroka v vrtec, v 15 dneh po vročitvi obvestila vložijo na zavod ugovor,

       rok veljavnosti čakalnega seznama.

13. člen

Zavod pošlje staršem v osmih dneh po seji komisije obvestilo z izpisom vseh podatkov iz seznama sprejetih otrok ali čakalnega seznama za njihovega otroka z navadno poštno pošiljko in po elektronski pošti, če so starši navedli elektronski naslov, in sicer tistemu od staršev, ki je podal vlogo za vpis otroka v vrtec.

Zoper obvestilo iz prejšnjega odstavka o prednostnem vrstnem redu lahko starši v 15 dneh po vročitvi obvestila z navadno poštno pošiljko vložijo ugovor na svet zavoda, ki o ugovoru odloča v 15 dneh po prejemu ugovora. Ugovor se lahko vloži zaradi nepravilnega upoštevanja kriterijev. Ugovor na kriterij in težo posameznega kriterija ni dopusten.

O ugovoru odloči svet zavoda ob smiselni uporabi zakona, ki ureja splošni upravni postopek z odločbo, ki se vroči staršem. Zoper odločitev sveta zavoda lahko starši sprožijo upravni spor.

14. člen

Ko je odločeno o vseh ugovorih staršev zoper obvestilo o prednostnem vrstnem redu otrok, zavod staršem otrok, ki so sprejeti v vrtec, pošlje poziv k sklenitvi pogodbe o medsebojnih pravicah in obveznostih med vrtcem in starši. V pozivu zavod izrecno navede, da se šteje, da so starši umaknili vlogo za vpis otroka v vrtec, če v 15 dneh od vročitve poziva ne podpišejo pogodbe z zavodom.

V primeru iz prejšnjega odstavka zavod pozove k sklenitvi pogodbe starše naslednjega otroka po vrstnem redu iz čakalnega seznama.

S podpisom pogodbe med zavodom in staršem se šteje, da je otrok vključen v vrtec.

15. člen

Zavod starše pisno obvesti o datumu vključitve otroka v vrtec in o drugih pogojih za sprejem otroka v vrtec.

Starši morajo ob vključitvi otroka v vrtec predložiti potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka.

16. člen

Če otrok do konca šolskega leta ni bil sprejet ali ne bo mogel biti sprejet v vrtec zaradi pomanjkanja prostih mest, starši lahko podaljšajo vlogo za naslednje šolsko leto. Pri tem se za datum oddaje vloge upošteva oddaja prve vloge.

V. IZPIS OTROK IZ VRTCA

17. člen

Starši lahko izpišejo otroka iz vrtca z izjavo za izpis, ki jo dobijo na upravi zavoda, kamor jo tudi oddajo. Rok za izpis prične teči prvega dne v naslednjem mesecu in traja 30 dni, če je izjava o izpisu dana na upravo zavoda do zadnjega dne v prejšnjem mesecu.

18. člen

Izpisani otrok nima prednosti pri morebitnem ponovnem vpisu v vrtec.

VI. KONČNE DOLOČBE

19. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Trnovska vas.

Številka: 602/2012-1p

Datum: 3. 4. 2012

Alojz BENKO,

župan Občine Trnovska vas

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor