Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 21., 29. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l. RS št. 94/2007 – uradno prečiščeno besedilo ZLS-UPB2, 27/2008, 76/2008 in 100/2008), 6. odstavka 17. člena Zakona o prekrških (Ur.l. RS, št. 3/2007 – uradno prečiščeno besedilo, ZP -1-UPB4, 17/2008 in 21/2008), 16. člena Statuta Občine Radenci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 8/2007), je Občinski svet Občine Radenci na 29. redni seji, dne 24.8.2010, sprejel

 

ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH

ODLOKA O PLAKATIRANJU IN OGLAŠEVANJU V OBČINI RADENCI

 

1. člen

S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o plakatiranju in oglaševanju v Občini Radenci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 12/2009), v nadaljnjem besedilu: odlok.

 

2. člen

            Prvi odstavek 14. člena odloka se spremeni tako, da se na novo glasi:

            Cena storitev nameščanja in snemanja plakatov se določi v skladu z veljavnim Odlokom o občinskih taksah v Občini Radenci.

 

3. člen

Vsi ostali členi odloka ostanejo nespremenjeni.

 

4. člen

Ta odlok začne veljati 15. dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Štev: 041-00001/2009-1

Datum: 25.8.2010

 

 

Občina Radenci

 

Župan Mihael PETEK

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor