Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

 Na podlagi 29. v zvezi z 18. alinejo drugega odstavka 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 27/08-odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10-odl. US, 40/12-ZUJF in 14/15-ZUUJFO) in 16. člena Statuta Občine Trnovska vas (Uradni vestnik Občine Trno­vska vas, št. 5/07) je Občinski svet Občine Trnovska vas, na svoji 15. redni seji, dne 6. 9. 2016, sprejel

 

ODLOK

o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Občine Trnovska vas

 

1. člen

V Odloku o priznanjih Občine Trnovska vas (Uradni vestnik Občine Trnovska vas, št. 6/12) se v drugem odstavku 8. člena besedna zveza »zelo pomembne« nadomesti z besedo, ki glasi: »pomembnejše«.

 

2. člen

Tretji odstavek se spremeni tako, da glasi:

»(3) Bronasti grb Občine Trnovska vas

Bronasti grb Občine Trnovska vas se podeljuje za delovne uspehe na kateremkoli področju in kot spodbuda za nadaljnje ustvarjalno delo.

Vsako leto se podelijo največ trije Bronasti grbi Občine Trnovska vas.«.

 

3. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Ob­čine Trnovska vas.

 

Številka: 032 0/15-3/2016-2s

Datum: 6. 9. 2016

 

Alojz Benko

župan Občine Trnovska vas

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor