Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29.člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/2000, 79/01 in 30/02), in 93.člena Statuta občine Trnovska vas je občinski svet občine Trnovska vas na 4. redni seji, dne 10. 04. 2003 prejel
 
O D L O K
o proračunu občine Trnovska vas za leto 2003
 
 
1. SPLOŠNA DOLOČBA
 
 
1. člen
 
S tem odlokom se za proračun občine Trnovska vas za leto 2003 (v nadaljnjem besedilu-proračun) določajo višine proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
 
2. VIŠINA PRORAČUNA
 
 
2. člen
 
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih :
 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

 
 
 
 
 
  I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
180.296.790,12
 
  TEKOČI PRIHODKI (70+71)
56.767.015,12
 
  70 DAVČNI PRIHODKI
44.550.591,12
 
  700 Davki na dohodek in dobiček
23.438.000,00
 
  703 Davki na premoženje
15.600.700,00
 
  704 Domači davki na blago in storitve
5.511.891,12
 
  706 Drugi davki
0,00
 
  71 NEDAVČNI PRIHODKI
12.216.424,00
 
  710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
1.950.000,00
 
  711 Takse in pristojbine
887.000,00
 
  712 Denarne kazni
7.000,00
 
  713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
0,00
 
  714 Drugi nedavčni prihodki
9.372.424,00
 
  72 KAPITALSKI PRIHODKI
1.484.345,00
 
  720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0,00
 
  721 Prihodki od prodaje zalog
0,00
 
  722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
1.484.345,00
 
  73 PREJETE DONACIJE
0,00
 
  730 Prejete donacije iz domačih virov
0,00
 
  731 Prejete donacije iz tujine
0,00
 
  74 TRANSFERNI PRIHODKI
122.045.430,00
 
  740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih inštitucij
122.045.430,00
 
   
 
 
  II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
184.581.940,72
 
  40 TEKOČI ODHODKI
50.262.440,11
 
  400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
19.154.486,00
 
  401 Prispevki delodajalca za socialno varnost
2.638.951,00
 
  402 Izdatki za blago in storitve
27.182.519,15
 
  403 Plačila domačih obresti
150.000,00
 
  409 Rezerve
1.136.483,96
 
  41 TEKOČI TRANSFERI
39.535.356,95
 
  410 Subvencije
2.991.000,00
 
  411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
23.504.011,00
 
  412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
3.254.740,00
 
  413 Drugi tekoči domači transferi
9.785.605,95
 
  414 Tekoči transferi v tujino
0,00
 
  INVESTICIJSKI ODHODKI
92.965.252,54
 
  420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
92.965.252,54
 
  INVESTICIJSKI TRANSFERI
1.818.891,12
 
  430 Investicijski transferi
1.818.891,12
 
   
 
 
  III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
4.285.150,60
   
 
 
  B.RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
 
   
 
 
  IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0,00
 
   
 
 
  V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
0,00
 
   
 
 
  VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMEBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0,00
 
   
 
 
  C.RAČUN FINANCIRANJA
 
   
 
 
  VII. ZADOLŽEVANJE (500)
0,00
 
   
 
 
  VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
0,00
 
   
 
 
  IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII)
4.285.150,60
 
   
 
 
  X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.-IX.)
-4.285.150,60
 
   
 
 
  XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.)
0,00
 

Splošni del občinskega proračuna-odhodki, sestavljen po področjih funkcionalne klasifikacije javnofinančnih izdatkov in posebni del ter načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
 
 
3. člen
 
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43.člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
 
 
-prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS,št. 71/93 in 87/01)
 
 
-samoprispevek po sklepu o uvedbi krajevnega samoprispevka (Uradni list RS, št. 62/97)
 
4. člen
 
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna.
 
 
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2003 in njegovi realizaciji.
 
5. člen
 
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 70 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega :
 
 
-v letu 2004 -40 % navedenih pravic porabe
 
 
-v ostalih prihodnjih letih 30 % navedenih pravic porabe.
 
 
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
 
 
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.
 
6. člen
 
Proračunski skladi so :
 
 
- račun proračunske rezerve, oblikovan po ZJF.
 
 
Proračunska rezerva se v letu 2003 oblikuje v višini 2.759.461,81 kot prenos iz prejšnjega leta. V letu 2003 se v rezervni sklad izločijo sredstva v višini 240.000,00 tolarjev, ki bodo pridobljena z namensko vezavo obstoječega sklada zaradi ohranitve njegove realne vrednosti.
 
 
Na predlog občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49.člena ZJF do višine 100.000,00 tolarjev župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
 
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA  
  PREMOŽENJA  
 
7. člen
 
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 20.000,00 tolarjev odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
 
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
 
 
8. člen
 
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2003 ne sme zadolževati.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
 
9. člen
 
V obdobju začasnega financiranja občine Trnovska vas v letu 2004, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
 
10. člen
 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku občine Trnovska vas.
 
 
 
Številka: 031-01/03-4
Trnovska vas, 10. 04. 2003
Občina Trnovska vas
župan
Karl VURCER l.r.
 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor