Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi 55. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Ur. list RS, št. 71/17, 13/18 – ZJF-H, 83/18 in 19/19), določb VI. poglavja Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 – popr., 33/89, Uradni list RS, št. 24/92 – odl. US, 44/97 – ZSZ, 101/13 – ZDavNepr in 22/14 – odl. US) ter uporabe določb 218. člena, 218.a člena, 218.b člena, 218.c člena, 218.č člena in 218.d člena Zakona o graditvi objektov  (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13, 22/14 – odl. US, 19/15, 61/17 – GZ in 66/17 – odl. US) in 16. člena Statuta Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 7/2016) je Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem na 5. redni seji, dne 5. 6. 2019 sprejel

 

ODLOK

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O NADOMESTILU ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA V OBČINI CERKLJE NA GORENJSKEM

 

1. člen

S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 7/16, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 2/2017; v nadaljevanju: Odlok).

 

2. člen

V zadnjem stavku drugega odstavka 4. člena Odloka se obstoječi zapis »odprta terasa, zaprta terasa, odprt balkon, zaprt balkon in odprta loža« nadomesti z naslednjim »odprta terasa, balkon, loža«.

 

3. člen

V drugem odstavku 9. člena Odloka se obstoječa preglednica nadomesti z naslednjo preglednico:

 

Namen stavbnega zemljišča

Kakovostna skupina območja (št. točk)

1. kakovostna
skupina

2. kakovostna
skupina

3. kakovostna
skupina

4. kakovostna
skupina

A –  Poslovni namen – pridobitna dejavnost

260

60

40

130

A1 –  Poslovni namen - ZPP – pridobitna dejavnost

195

40

25

105

B –  Poslovni namen – nepridobitna dejavnost

260

20

10

130

B1 –  Poslovni namen - ZPP – nepridobitna dejavnost

195

12

6

105

C –  Stanovanjski namen

20

15

10

130

D – Počitniški namen

/

120

120

130

E – Nezazidano stavbno zemljišče

68

14

11

30

 

4. člen

V 14. členu Odloka se črta prvi odstavek. Obstoječi drugi odstavek postane prvi odstavek.

 

5. člen

Odlok se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. Veljati začne naslednji dan po objavi, uporabljati se začne 1.1.2020.

 

Številka: 007-07/2016-12

Datum: 6. 6. 2019

 

 

Občina Cerklje na Gorenjskem

 

Franc Čebulj l.r., župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor