Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Videm (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 16/2010-UPB1, 38/2012 in 57/2014) je Občinski svet Občine Videm na svoji 7. redni seji, dne  30.06.2015 sprejel

 

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE

POSLOVNIKA OBČINSKEGA SVETA

 

1.člen

V prvem odstavku 5. člena Poslovnika Občinskega sveta (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 16/2010-UPB1, 38/2012 in 57/2014)– v nadaljevanju poslovnik se za besedo »izrednih« doda »ter dopisnih«.

 

2.člen

V vseh odstavkih 7. člena, se beseda »pečat«, nadomesti z besedo »žig«.

 

3.člen

V tretjem odstavku 8. člena poslovnika se za besedo »skliče« doda beseda »novoizvoljeni«

 

4.člen

V 9. členu poslovnika se doda drugi odstavek, ki glasi: »(2) Najstarejši član občinskega sveta oziroma član, ki ga na predlog najstarejšega člana določi svet, vodi konstitutivno sejo do konca seje in tudi podpiše zapisnik te seje.«

 

5.člen

V prvem odstavku 11. člena poslovnika se na koncu doda nov stavek: »Mandat novoizvoljenemu županu začne teči od 24.00 ure naprej, torej naslednji dan od konstituiranja občinskega sveta.«

 

6.člen

V 12. členu poslovnika se doda drugi odstavek, ki glasi : »Predstavnikom ustanovitelja (občine) v organih javnih zavodov, podjetij in skladov , katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je občina, mandat ne poteče s potekom mandata občinskega sveta.«

 

7.člen

Črta se 15. člen poslovnika.

 

8.člen

V 16. členu poslovnika se besedilo »imajo svetniške skupine«, nadomesti z besedilom »ima vsak občinski svetnik«.

 

9.člen

Črta se tretji odstavek 20. člena poslovnika.

 

10.člen

V drugem odstavku 21. člena poslovnika se beseda »zakona« nadomesti z besedo »zakonov,«

 

11.člen

V tretjem odstavku 22. člena poslovnika se črta besedilo »po sklepu sveta«.

 

 

12.člen

V drugem odstavku 23. člena poslovnika se črta besedilo »predsedniku nadzornega odbora občine, poslancu«.

Tretji odstavek se spremeni tako, da odslej glasi: »(3) Vabila iz prejšnjih dveh odstavkov se objavijo na spletni strani občine. Vabljenim pa se po elektronski pošti pošlje obvestilo o objavi vabila na spletni strani.«

 

13.člen

V prvem odstavku 25. člena poslovnika se za prvim stavkom doda nov stavek, ki glasi: »Na dopisni seji ni dopustno obravnavati zadev, ki bi povzročile finančne posledice za občinski proračun,«

Dosedanji drugi stavek prvega odstavka, ki bo po spremembi tretji se spremeni tako, da glasi: »Dopisna seja se opravi na podlagi vabila vročenega po elektronski pošti, s priloženim gradivom ter predlogom sklepa, ki s naj sprejme z glasovanjem po elektronski pošti.«

Dodata se četrti in peti stavek, ki glasita: »V vabilu se določi datum in ura do katere se lahko veljavno glasuje. Za čas glasovanja šteje čas prejema elektronske pošte.«

V drugem odstavku se beseda »osebno«, nadomesti z besedo »elektronsko«.

V četrtem odstavku se črta besedilo »potrdila o osebni vročitvi vabil članom sveta oziroma«.

 

14.člen

V prvem odstavku 28. člena poslovnika se beseda »drugega« nadomesti z besedo »najstarejšega«

 

15.člen

Prvi odstavek 31. člena poslovnika se spremeni tako, da odslej glasi:

»(1) Na začetku seje župan najprej ugotovi  navzočnost članov občinskega sveta in sporoči, kateri člani občinskega sveta so sporočili svojo odsotnost.«

 

16.člen

Črta se 32. člen poslovnika.

 

17.člen

V drugem odstavku 33. člena se na koncu doda besedilo: »pri vsakem občinskem predpisu, mora biti na dnevnem redu določeno, po kakšnem postopku se sprejema (redni, skrajšani, hitri postopek).«

Dodata se šesti in sedmi odstavek, ki glasita:

»(6) Potrditev zapisnika prejšnje seje je sestavni del dnevnega reda in se obravnava kot 1. točka dnevnega reda. Član sveta lahko da pripombe k zapisniku prejšnje seje in zahteva, da se zapisnik ustrezno spremeni in dopolni. O utemeljenosti zahtevanih sprememb ali dopolnitev zapisnika prejšnje seje odloči občinski svet.«

»(7) Zapisnik se lahko sprejme z ugotovitvijo, da nanj niso bile podane pripombe, lahko pa se sprejme ustrezno spremenjen in dopolnjen s sprejetimi pripombami.«

 

18.člen

Spremeni se drugi odstavek 34. člena poslovnika, ki odslej glasi: »(2) Ko je dnevni red potrjen, lahko občinski svet le izjemoma spremeni vrstni red obravnave.«

 

19.člen

Črta se četrti odstavek 46. člena poslovnika.

 

20.člen

47. člen poslovnika se spremeni tako, da glasi: »Predlagana odločitev je na sklepčni seji sveta sprejeta, če večina opredeljenih navzočih članov sveta glasuje »ZA«.«

 

21.člen

Drugi odstavek 55. člena poslovnika se spremeni tako, da glasi: »Zvočni posnetek oziroma magnetogram seje, se hrani do priprave oz. potrditve zapisnika, potem pa se mora uničiti.«

V tretjem odstavku se za besedo »magnetogram« doda »do uničenja«.

Četrti odstavek se črta.

 

22.člen

V drugem odstavku 75. člena poslovnika se beseda »pečati« nadomesti z besedo »žigosa«.

 

23.člen

V drugem odstavku 76. člena poslovnika se za besedno zvezo »načela odloka« doda besedilo »poglavitne rešitve, povzetek sodelovanja predlagatelja z javnostjo«.

Doda se nov tretji odstavek, ki glasi: »Predlog predpisa se objavi na internetni strani občine v rubriki »predpisi v pripravi« s pozivom ožjim delom občine. občanom in strokovni javnosti, da v določenem roku, ki mora trajati od 30-60 dni, podajo pripombe in predloge k predpisu. Po končanem postopku javne objave se mora pripraviti poročilo o  sodelovanju predlagatelja z javnostjo.«

Dosedanji tretji odstavek postane četrti.

 

24.člen

V drugem odstavku 104. člena poslovnika se za besedo »kandidatov« doda besedilo », ki jih lahko predlaga vsak član občinskega sveta«.

 

25.člen

Črta se deveti odstavek 106. Člena.

 

26.člen

Spremembe in dopolnitve Poslovnika občinskega sveta

 

Številka: 007-02/2015-9

Datum: 30.6.2015

 

 

Občina Videm

 

Friderik Bračič, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor