Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi  Odloka o proračunu Občine Dornava za leto 2017 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 2/2017), Pravilnika o (so)financiranju kulturnih programov in projektov v Občini Dornava (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 16/2012) in Letnega programa kulture Občine Dornava za leto 2017 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 8/2017), ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Dornava, Občina Dornava objavlja

 

JAVNI RAZPIS

ZA (SO)FINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV KULTURNIH IN DRUGIH DRUŠTEV IZ PRORAČUNA OBČINE DORNAVA ZA LETO 2017

 

1.            Naročnik:

Občina Dornava, Dornava 135 a, 2252 Dornava

 

2.            Predmet javnega razpisa:

so programi in projekti (produkcije) na področju kulture, ki zajemajo vse oblike ustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih dobrin na področju glasbene, plesne, gledališke, literarne, likovne, fotografske in filmske dejavnosti.

 

3.            Na razpis se lahko prijavijo:

·       društva, ki so registrirana  v skladu z Zakonom o društvih, za opravljanje programov na področju ustrezne dejavnosti društev,

·       samostojni ustvarjalci na področju kulture.

4.            Vrednost razpisa:

·       Višina razpoložljivih sredstev je 7.000,00 EUR.

Vrednost točke se določi vsako proračunsko leto posebej, in je odvisna od višine sredstev namenjenih za sofinanciranje programov kulture za to proračunsko obdobje in skupne točkovne vrednosti ponujenih programov.

 

5.            Izvajalci programov in projektov na področju kulture morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

·       da imajo sedež v Občini Dornava,

·       da imajo stalno prebivališče v Občini Dornava (velja za samozaposlene na področju kulture),

·       da so registrirani za opravljanje programov na področju kulture,

·       da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvajanje določene kulturne dejavnosti,

·       da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini ter ostalo dokumentacijo, ki jo določa zakon, ki ureja društva (velja za društva),

·       vodijo evidenco o opravljenih vajah in nastopih,

·       aktivno delujejo najmanj eno leto pred objavo razpisa.

 

6.            Uporaba kriterijev:

Komisija bo glede na izpolnjevanje kriterijev razpisa ocenila posamezno vlogo ter izločila morebitne vloge, ki niso v skladu z razpisanim področjem.

 

7.            Posredovanje potrebne dokumentacije:

·       izpolnjena prijava na razpis in izpolnjeni obrazci iz razpisne dokumentacije (vsi prijavitelji),

·       kopija odločbe o statusu (samo samostojni ustvarjalci na področju kulture),

·       kopija Statuta društva.

Zavržejo se nepravočasno prispele vloge.

Prijave in ostale prijavne obrazce morajo podpisati upravičene osebe – zastopniki oziroma fizične osebe osebno ali njihovi pooblaščenci.

 

8.            Rok izvedbe: 

Dodeljena sredstva za leto 2017 morajo biti porabljena v letu 2017.

 

9.            Rok za predložitev prijav in način predložitve:

Razpisni rok za  oddajo pisnih ponudb s strani izvajalcev kulturnih programov in projektov je vključno do 28.03.2017 do 12. ure oz. priporočeno po pošti, če je na kuverti odtisnjen žig 28.03.2017.

Vloge je mogoče oddati tudi osebno do konca razpisnega roka na občinski upravi, vendar najpozneje zadnji dan razpisnega roka, do 12.00 ure. Vse vloge morajo biti vložene na predpisanih obrazcih.

Izvajalci kulturnih programov in projektov v Občini Dornava dostavijo svoje ponudbe v pisni obliki v zaprti kuverti, z oznako »Ne odpiraj – prijava na razpis za kulturne programe in projekte 2017«. Nepravočasno oddanih prijav komisija ne bo upoštevala.

 

10.          Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji dvignejo razpisno dokumentacijo:

Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani občine Dornava – www.dornava.si.

Dodatne informacije posreduje Natalija MARIN, tel. 02/754 01 10,

e-mail: natalija@dornava.si (v času uradnih ur).

 

11.          Izid razpisa:

Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v 15 dneh od zaključka razpisa.

Občina bo z izbranimi prijavitelji sklenila pogodbo o sofinanciranju programov v okviru sredstev, zagotovljenih v proračunu.

 

Številka: 007-4/2017

Datum: 6. 3. 2017

 

 

Občina Dornava

 

Rajko Janžekovič, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor