Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
I. Lokalni predpisi občine Rače-Fram (2000)
Št.
Predpis
Objava*
Št. objave
Datum objave
1.
Odlok o proračunu občine Rače-Fram za leto 2000
MUV
1/2000
31.01.2000
2.
Sklep o določitvi elementov za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin za leto 2000 v občini Rače-Fram
MUV
1/2000
31.01.2000
3.
Sklep o cenah pogrebnih in pokopaliških storitev ter najemnin za grobove v občini Rače-Fram
MUV
1/2000
31.01.2000
4.
Odlok o občinskih cestah v občini Rače-Fram
MUV
2/2000
07.02.2000
5.
Odlok o zaključnem računu občine Rače-Fram za leto 1999
MUV
6/2000
01.04.2000
6.
Sklep o izvzemu iz javnega dobra v občini Rače-Fram
MUV
6/2000
01.04.2000
7.
Odlok o občinskih priznanjih v občini Rače-Fram
MUV
6/2000
01.04.2000
8.
Sklep o izvzemu iz javnega dobra v občini Rače-Fram
MUV
6/2000
01.04.2000
9.
Sklep o imenovanjih v občini Rače-Fram
MUV
6/2000
01.04.2000
10.
Pravilnik o uporabi službenih vozil v občini Rače-Fram
MUV
9/2000
10.05.2000
11.
Sklep o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov občinskega proračuna občine Rače-Fram
MUV
10/2000
26.05.2000
12.
Sklep o imenovanju podžupana občine Rače-Fram
MUV
10/2000
26.05.2000
13.
Sklep o določitvi javnega dobra v občini Rače-Fram
MUV
10/2000
26.05.2000
14.
Sklep ospremembi sklepa o plačilu komunalnega prispevka - sorazmernega dela stroškov za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča na območju občine Rače-Fram
MUV
10/2000
26.05.2000
15.
Sklep o določitvi cen vzgojnovarstvenih programov enot vrtcev v Občini Rače-Fram.
MUV
11/2000
15.06.2000
16.
Cenik za pitno vodo in kanalščino v občini Rače-Fram
MUV
13/2000
15.07.2000
17.
Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju občine Rače-Fram
MUV
15/2000
13.09.2000
18.
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu občine Rače-Fram za leto 2000
MUV
15/2000
13.09.2000
19.
Pravilnik o merilih za izdajo soglasja k podaljšanemu obratovalnemu času gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju občine Rače-Fram
MUV
15/2000
13.09.2000
20.
Spremembe in dopolnitve statuta občine Rače-Fram
MUV
18/2000
20.10.2000
21.
Spremembe in dopolnitve odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih in padavinskih voda na območju občine Rače-Fram
MUV
18/2000
20.10.2000
22.
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih načrtih za podeželje v občini Maribor za območje občine Rače-Fram
MUV
18/2000
20.10.2000
23.
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o pomožnih objektih, napravah in drugih posegih v prostor v občini Rače-Fram, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje
MUV
18/2000
20.10.2000
24.
Sklep o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi v občini Rače-Fram
MUV
18/2000
20.10.2000
25.
Dopolnitev in sprememba Pravilnika za vrednotenje športnih programov in objektov v občini Rače-Fram
MUV
18/2000
20.10.2000
26.
Sklep o cenah pogrebnih in pokopaliških storitev ter najemnin za grobove na pokopališču Fram v občini Rače - Fram
MUV
21/2000
15.12.2000
27.
Odlok o začasnem financiranju proračunskih potreb v letu 2001 v občini Rače - Fram
MUV
21/2000
15.12.2000
28.
Sklep o soglasju k ceniku dimnikarskih storitev v občini Rače - Fram
MUV
21/2000
15.12.2000
29.
Sklep o določitvi cene odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda v občini Rače - Fram
MUV
21/2000
15.12.2000
30.
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Rače - Fram
MUV
21/2000
15.12.2000
31.
Spremembe in dopolnitve Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v občini Rače - Fram
MUV
21/2000
15.12.2000
32.
Odlok o začasnem finanicranju proračunskih potreb občine Rače-Fram v letu 2001
MUV
23/2000
26.12.2000
33.
Sklep o cenah pogrebnih in pokopaliških storitev ter najemnin za grobove na pokopališču Fram
MUV
23/2000
26.12.2000
34.
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Rače-Fram za leto 2001
MUV
23/2000
26.12.2000
35.
Sklep o določitvi cene odvajanja in čiščenja odpadnih padavinskih voda v očini Rače-Fram
MUV
23/2000
26.12.2000
36.
Spremembe in dopolnitve Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članom delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v občini Rače-Fram
MUV
23/2000
26.12.2000
37.
Soglasje k ceniku dimnikarskih storitev v občini Rače-Fram
MUV
23/2000
26.12.2000
38.
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu občine Rače-Fram
MUV
24/2000
30.12.2000
39.
Sklep o določitvi cene vode ter prispevka za vzdrževalnino v občini Rače-Fram
MUV
24/2000
30.12.2000

Opomba:
* MUV – Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor