Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi 46. Zakona o prostorskem načrtovanju - ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in na podlagi 30. člena Statuta občine Cerklje (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 7/2016) je župan Občine Cerklje na Gorenjskem dne 21.06.2017 sprejel

 

SKLEP

O USTAVITVI POSTOPKA PRIPRAVE SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM - SPREMEMBE ŠT. 6 (KRAJŠE: SD OPN 06)

 

1. člen

Postopek priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Cerklje na Gorenjskem - spremembe št. 6, ki je bil začet na podlagi Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Cerklje na Gorenjskem - spremembe št. 6 in je bil objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin, št. 8/2017, se ustavi.

 

2. člen

Postopek se ustavi, ker je bilo na osnutek SD OPN 06 izdano negativno mnenje Agencije RS za okolje, Urada za upravljanje z vodami, št. 35012-50/2017-2, z dne 14.6.2017 in posledično zaradi spremenjene investicijske namere za gradnjo zdravstvenega doma v Cerkljah.

 

3. člen

Sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in začne veljati naslednji dan po objavi.

Z dnem veljavnosti se sklep objavi tudi na spletni strani Občine Cerklje na Gorenjskem.

 

Številka: 350-03/2017-21

Datum: 21.6.2017

 

Občina Cerklje na Gorenjskem

 

Franc Čebulj, l.r., župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor