Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi 30., 40., in 43., člena Zakona o urejanju prostora (Ur. l. SRS, št. 18/84, 15/89 in Ur. l. RS, št. 71/93), 2. in 6. člena Zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Ur. l. RS, št. 48/90), na podlagi 2. in 5. člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Ur. l. SRS, št. 18/84, 57/85, 29/86 in Ur. l. RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 29/95) ter 7. in 13. člena Statuta občine Cerklje na Gorenjskem (Ur. vestnik Gorenjske, št. 7/95, 19/96, 1/97) je Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem na svoji  3. redni seji dne 22.02.1999 sprejel

 

ODLOK

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PROSTORSKIH SESTAVIN DOLGOROČNEGA PLANA OBČINE KRANJ ZA OBDOBJE 1986 - 2000 ZA OBMOČJE OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM TER SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PROSTORSKIH SESTAVIN DRUŽBENEGA PLANA OBČINE KRANJ ZA OBDOBJE 1986 - 1990 ZA OBMOČJE OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM, VSE DOPOLNITVE 1999 ZA SEGMENT SANACIJE DEGRADIRANEGA PROSTORA IN VERIFIKACIJE AKTUALNIH POSEGOV V PROSTOR

 

1. člen

S tem odlokom se sprejmejo Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin Dolgoročnega plana občine Kranj za obdobje 1986 - 2000 za območje občine Cerklje na Gorenjskem ter Spremembe in dopolnitve prostorskih sestvin Družbenega plana občine Kranj za obdobje 1986 - 1990 za območje občine Cerklje na Gorenjskem, vse dopolnitev 1999, za segment sanacije degradiranega prostora in verifikacije aktualnih posegov v prostor, ki jih je izdelal UB, Urbanistični biro, d.o.o. iz Kamnika v avgustu 1997 ter na osnovi javne razgrnitve in javne obravnave dopolnil v novembru 1998. leta.

 

2. člen

Spremembe in dopolnitve obsegajo spremembe in dopolnitve Dolgoročnega plana občine Kranj za obdobje 1986 - 2000 (Ur. vestnik Gorenjske, št. 5/86), Dopolnitve in spremembe dolgoročnega plana občine Kranj za obdobje 1986 - 2000 (UVG, št. 16/88, 23/88, 20/91 in 55/92), Družbenega plana občine Kranj za obdobje 1986 - 1990 (UVG, št. 7/86) in Sprememb in dopolnitev družbenega plana občine Kranj za obdobje 1986 - 1990 (UVG, št. 13/88, 3/89, 41/92, 55/92 in 70/94) za območje občine Cerklje na Gorenjskem.

 

3. člen

Spremembe in dopolnitve se nanašajo na spremembe in dopolnitve kartografskega dela, urbanističnih in krajinskih zasnov, ureditvenih območij drugih naselij in kartografske dokumentacije.

 

Nanašajo se na spremembe statusa zemljišč parc. št. 382/4 k.o. Grad; 1157/17; 1287/3, 1287/2 in del 1287/1;  1147/1, 1147/3; 1146/17, 1146/18, 1146/19; 1145/1, 1143; 1145/17, 1145/18, del 1145/3; 1072/2; 1085/58; 1085/70, 103, 101, 64, 55, 66, 94, 102, 81, 44, 48, 78, 92, 1, 87, 50, 51, 57, 93, 88, 91, 56, 71, 74, 61, 77, 47, 63, 68, 46, 58, 60, 52, 69, 100, 89, 90 vse k.o. Šenturška gora; 661/1, 661/6; 174, vse k.o. Lahovče, ki se vključijo v ureditvena območja stavbnih zemljišč.

4. člen

Zemljišča iz 3. člena odloka so namenjena kmetijski dejavnosti širitev kmetij, stanovanjski, družbeni in centralni dejavnosti, objektom za začasno bivanje in turistični dejavnosti.

 

5. člen

Skladno s Spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Kranj za obdobje 1986 - 2000 za območje občine Cerklje na Gorenjskem ter spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin družbenega plana občine Kranj za obdobje 1986 - 1990 za območje občine Cerklje na Gorenjskem, vse dopolnitev 1999 za segment sanacije degradiranega prostora in verifikacije aktualnih posegov v prostor se smiselno uskladijo meje območij veljavnih prostorskih ureditvenih pogojev za območja v občini Cerklje na Gorenjskem, znotraj njih pa se smiselno uporabljajo določila veljavnih PUP. Vsi posegi, za katera je občina izdala pozitivno soglasje do sprejema tega odloka, se avtomatično povzamejo v prostorskih izvedbenih aktih.

6. člen

Vsi ostali elementi Dolgoročnega plana občine Kranj za obdobje 1986 - 2000 (Ur. vestnik Gorenjske, št. 5/86), Dopolnitve in spremembe dolgoročnega plana občine Kranj za obdobje 1986 - 2000 (UVG, št. 16/88, 23/88, 20/91 in 55/92), Družbenega plana občine Kranj za obdobje 1986 - 1990 (UVG, št. 7/86) in Sprememb in dopolnitev družbenega plana občine Kranj za obdobje 1986 - 1990 (UVG, št. 13/88, 3/89, 41/92, 55/92 in 70/94), ostanejo še naprej v veljavi in se smiselno uporabljajo za območje občine Cerklje na Gorenjskem.

 

7. člen

Ta odlok začne veljati z dnevom objave v Uradnem vestniku občine Cerklje.

 

številka: 366/99

datum: 22.02.1999                                                                      

Občina Cerklje na Gorenjskem

župan

Franc Čebulj

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor