Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

 

Na podlagi drugega odstavka 6. člena zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 58/02) je Občinski svet občine Velika Polana na 5. seji dne 5. 6. 2003 sprejel

 

 

ODLOK

 

 

o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Velika Polana

 

 

1. člen

 

 

(vsebina odloka)

 

 

S tem odlokom se določi način sestave seznama upravičencev za vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, način ugotavljanja sorazmernih deležev vračila ter pogoje in roke vračanja teh sredstev, ki jih bo Občina Velika Polana (v nadaljevanju: občina) pridobila na podlagi zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (v nadaljevanju: zakon).

 

 

I. NAČIN IN POSTOPEK DOLOČITVE SEZNAMA UPRAVIČENCEV

 

 

2. člen

 

 

(imenovanje in pristojnosti komisije)

 

 

Za vodenje postopka in sestavo seznama upravičencev do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje in določitve višine zneska vračila župan občine v roku enega meseca od uveljavitve tega odloka imenuje posebno komisijo (v nadaljevanju: komisija). Komisija skupaj s predstavniki bivše krajevne skupnosti oziroma vaških odborov pripravi predlog seznama upravičencev do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje. Osnova za seznam je predložena dokumentacija, s katero razpolagajo občina ali druge pravne ali fizične osebe.

 

 

Komisija je pristojna, da na podlagi predloženih listin in verodostojnih dokumentov uvrsti fizično ali pravno osebo na seznam upravičencev. O pritožbah in ugovorih upravičencev zoper delo komisije in vodenje postopka ter uvrstitev odloči župan občine.

 

 

3. člen

 

 

(zahtevek za vračilo vlaganj)

 

 

Komisija iz prejšnjega člena tega odloka z javnim pozivom pozove upravičence in določi datum začetka sprejema vlog kot zahtevkov za vračilo vlaganj. Upravičenci morajo komisiji najkasneje v dveh mesecih od določenega datuma posredovati zahtevek za vračilo vlaganj.

 

 

Zahtevku za vračilo vlaganj mora upravičenec priložiti vsa dokazila o vlaganjih in višini vlaganj (pogodbe, račune, položnice, virmane ali druge verodostojne listine ali dokumente, ki dokazujejo neposredna in izključna vlaganja v telekomunikacijsko omrežje). Obrazec bo na voljo v informacijski pisarni Občine Velika Polana.

 

 

Kolikor vlagatelj zahtevka za vračilo vlaganj ni tudi podpisnik pogodbe o vlaganju, ki je temelj za pričetek postopka, mora zahtevku priložiti pisno in overjeno pooblastilo podpisnika pogodbe. V primeru, da je podpisnik pogodbe že pokojni, upravičenec predloži sklep o dedovanju. Enako tudi pravne osebe predložijo dokazila o pravnem nasledstvu.

 

 

V primerih, ko so krajevne skupnosti sovlaganja v razvoj telefonije izpeljale z združenimi sredstvi občanov, so krajevne skupnosti dolžne komisiji oziroma upravičencem predložiti vso dokumentacijo s katero razpolagajo in nuditi komisiji pomoč v postopku.

 

 

4. člen

 

 

(določitev upravičencev za vračilo)

 

 

Komisija po končanem postopku zbiranja in analize zahtevkov oblikuje predlog seznama fizičnih in pravnih oseb, ki imajo po zakonu o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje pravico nastopati kot dejanski končni upravičenci do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje.

 

 

Občina tak seznam komisije objavi na oglasni deski občine (Velika Polana 111) in na krajevno običajen način.

 

 

Na seznam bo možno dati pripombo oziroma predlog za dopolnitev v roku enega meseca. Končni datum in naslov za posredovanje pripomb oziroma predlogov mora biti objavljen skupaj s seznamom. Upoštevane bodo pripombe pravnih in fizičnih oseb, ki bodo izkazale pravni interes.

 

 

Kot dokazilo za dopolnitev seznama in dokazilo o vrednosti se upošteva le pogodba in dokazila o plačilu priključka (vlaganj) kateri izmed krajevnih skupnosti na območju občine ali občini (računi, položnica, virman, verodostojna listina ali soroden finančni dokument).

 

 

5. člen

 

 

(seznam dejanskih končnih upravičencev)

 

 

Župan Občine Velika Polana najkasneje v roku 60 dni po sklenitvi pisne poravnave iz drugega odstavka 8. člena zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje ali po pravnomočno končanem nepravdnem postopku za določitev odškodnine iz petega odstavka 8. člena zakona na oglasni deski in na krajevno običajen način objavi seznam dejanskih končnih upravičencev.

 

 

Skupaj s seznamom iz prvega odstavka tega člena se zaradi nakazila zneska objavi tudi poziv za predložitev številk hranilnih knjižic ali tekočih računov in bank oziroma hranilnic, pri katerih imajo upravičenci odprte račune.

 

 

II. UGOTAVLJANJE SORAZMERNEGA DELEŽA VRAČIL

 

 

6. člen

 

 

(določitev sorazmernega deleža vračil)

 

 

Sorazmerni delež vlaganj, ki pripada upravičencu, se ugotavlja na podlagi dokazil o vlaganjih in podatkov iz sklenjenih pogodb, ob upoštevanju določb zakona.

 

 

Če je v pogodbi določeno, da naročniki telefonskih priključkov opravijo gradbena dela v lastni režiji, se količina dela obračuna po takratnih normativih PTT organizacij, kolikor obstajajo ali pa po sedanjih normativih Telekoma Slovenije d.d.

 

 

Kot dokazilo za število opravljenih ur dela lahko služi takratno zaključno finančno poročilo ali kak drug dokument s številom opravljenih ur dela, izstavljenem ob končanju izgradnje telefonskega omrežja.

 

 

III. POGOJI IN ROKI VRAČANJA

 

 

7. člen

 

 

Pogoj za vračilo sorazmernega dela vlaganja je uvrstitev na seznam upravičencev iz 5. člena tega odloka, predloženi podatki o računu, na katerega se nakaže znesek in banki, pri kateri je račun odprt in predložena dokazila o dedovanju oziroma pravnem nasledstvu, če podpisnika pogodbe o vlaganju ni več živ.

 

 

8. člen

 

 

Občina bo upravičencem začela vračati sredstva v roku 30 dni po prejemu zneska za vračila iz sklada za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje. Občina bo objavila začetek vračanja na oglasni deski občine in v sredstvih javnega obveščanja.

 

 

9. člen

 

 

Upravičenec ali skupina upravičencev se lahko odloči in s pisno izjavo občini predlaga, da se znesek vračil, ki jim pripada neposredno vloži (investira) v komunalno infrastrukturo oziroma v opremljanje stavbnih zemljišč na njihovem območju. Tak predlog oziroma zahteva mora biti enotna in pisna. Razmerje med upravičenci in občino se dogovori s posebno listino (pogodbo).

 

 

Občina je dolžna na podlagi take izjave in listine sredstva prioritetno in namensko investirati le na tako določeno območje.

 

 

IV. KONČNI DOLOČBI

 

 

10. člen

 

 

(financiranje in nadzor)

 

 

Finančna sredstva, potrebna za realizacijo postopka in stroške po tem odloku, se zagotovijo v proračunu Občine Velika Polana.

 

 

Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja nadzorni odbor Občine Velika Polana.

 

 

11. člen

 

 

(uveljavitev odloka)

 

 

Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po njegovi objavi.

 

 

Št. 1-05/2003

 

 

Velika Polana, dne 5. junija 2003.

 

 

Župan

 

 

Občine Velika Polana

 

 

Andrej Lebar l. r.

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor