Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

 

Na podlagi 16. člena statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 35/03 – uradno prečiščeno besedilo) in 171. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr.) je Občinski svet občine Črnomelj na 9. redni seji dne 27. 11. 2003 sprejel

 

 

O D L O K

 

 

o spremembah in dopolnitvah odloka

 

 

o prostorskih ureditvenih pogojih za območji krajevnih skupnosti Adlešiči in Griblje

 

 

1. člen

 

 

Ta odlok ureja spremembe in dopolnitve odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območji krajevnih skupnosti Adlešiči in Griblje (Uradni list RS, št. 66/95 in 36/02 – v nadaljnjem besedilu: odlok), nastale zaradi uskladitve z odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Črnomelj za obdobje od leta 1986–2000 in družbenega plana Občine Črnomelj za obdobje od leta 1986–1990 – dopolnjene 2002/3 (Uradni list RS, št. 119/03) ter ob upoštevanju strokovnih podlag za spremembe in dopolnitve le-teh (izdelovalec Acer Novo mesto, d.o.o., februar 2003).

 

 

2. člen

 

 

Glede na določbe zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št.110/02 in 8/03 – popr.) se v odloku uporabljeni pojem “poseg v prostor” nadomesti s pojmom “gradnje ter druge ureditve”, “ureditveno območje naselja” pa s pojmom “poselitveno območje naselja”.

 

 

3. člen

 

 

V 1. členu odloka se:

 

 

    – v zadnjem stavku prvega odstavka se črta besedilo: “... ter določajo:”,

 

 

    – na koncu prvega odstavka se doda naslednje besedilo: “... spremembe in dopolnitve prostorsko ureditvenih pogojev pa je izdelal Acer d.o.o., Novo mesto, Resslova 7, maj 2003,

 

 

    – v peti alinei črta zadnji del besedila, in sicer: “… in funkcionalnih zemljišč”,

 

 

    – besedilo šeste alinee nadomesti z besedilom v dveh alineah, ki se glasita: “ – merila in pogoji za ohranjanje narave” in “- merila in pogoji za varstvo kulturne dediščine,” ter

 

 

    – besedilo osme alinee nadomesti z besedilom, ki glasi: “ – merila in pogoji za urejanje in varstvo voda,”.

 

 

4. člen

 

 

V 2. členu odloka se:

 

 

    – tretji odstavek nadomesti z naslednjim besedilom: “Kartografski del vsebuje grafične prikaze iz preglednih katastrskih načrtov v M 1: 5000 in predstavlja čistoris kartografskega dela k odloku ter njegovih sprememb in dopolnitev; izdelan je na digitalnih katastrskih načrtih v merilu M 1: 5000.”,

 

 

    – na koncu četrtega odstavka se črta zadnji del besedila, ki se glasi: “… Strokovne osnove za varstvo naravne in kulturne dediščine, ZVNKD Novo mesto, 1993.” in doda naslednje besedilo: “… ter naravovarstvene smernice, ki jih je izdelal Zavod RS za varstvo narave, OE Novo mesto v novembru 2002 in strokovne zasnove varstva kulturne dediščine, ki jih je izdelal Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Novo mesto v septembru 2002 ter strokovne podlage za poselitev in posebne strokovne podlage, ki jih je izdelal Acer Novo mesto, d.o.o., maj – november 2002. “.

 

 

5. člen

 

 

V 3. členu odloka se celotno besedilo nadomesti z naslednjim besedilom: “Merila in pogoji, določeni z odlokom ter njegovimi spremembami in dopolnitvami, se nanašajo na gradnjo objektov, za katere si mora investitor pridobiti gradbeno dovoljenje za gradnjo enostavnih objektov pa lokacijsko informacijo.”.

 

 

6. člen

 

 

V 4. členu odloka se besedilo drugega odstavka črta in doda naslednje besedilo: “Meje posameznih območij, določene v grafičnih prikazih odloka (na PKN 1: 5000) so v čistorisu kartografskega dela ustrezno razširjene, tako da vključujejo tudi s spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin planskih aktov občine povečana območja za gradnje in druge ureditve.”.

 

 

7. člen

 

 

V 5. členu odloka se doda nov odstavek: “Za posege na vizualno izpostavljene robove naselij in vizualno izpostavljene lokacije na pomembnih vedutah, je skladno s strokovnimi podlagami za poselitev, obvezno pripraviti idejno zasnovo posega, ki mora biti skladna s presojo občinskega urbanista.”.

 

 

8. člen

 

 

V 7. členu odloka se prvi stavek prvega odstavka, za besedilom “Na vinogradniških območjih:”, nadomesti z naslednjim besedilom: “Na vinogradniških območjih Preložnik ter Velika in Mala Plešivica je dovoljena gradnja zidanic in gospodarskih objektov za spravilo sadja ob pogoju, da je investitor lastnik najmanj 10 a vinograda oziroma sadovnjaka.”

 

 

9. člen

 

 

V 9. členu odloka se drugi odstavek nadomesti z naslednjim besedilom: “Posegi v sklenjene komplekse najboljših ter druga območja kmetijskih zemljišč niso dovoljeni.”

 

 

10. člen

 

 

V tretji alinei 11. člena se črta beseda “SO”, v prvem odstavku se doda nova alinea: “- območje za turizem “Tu”.

 

 

11. člen

 

 

V 12. členu se:

 

 

    – v tretjem odstavku besedi “prejšnjega odstavka” nadomestita z besedama “prejšnjih odstavkov”;

 

 

    – črta zadnji stavek tretjega odstavka;

 

 

    – doda nov odstavek: “Na območjih za turizem (Tu)” – grad Pobrežje – so dovoljene adaptacije, vzdrževalna dela, rekonstrukcije ter dozidave objektov in spremembe namembnosti za potrebe turizma in bivanja, dovoli se postavitev gospodarskih objektov za potrebe turizma (npr. konjušnica), ni pa dovoljena postavitev gospodarskih objektov, ki bi služili le kmetijski proizvodnji. Vse ureditve se dovolijo v skladu s pristojnima službama za varstvo kulturne dediščine in varstvo narave.”.

 

 

12. člen

 

 

V 13. členu odloka se stavek: “Dovoljeni so čopi in strešna okna, frčade pa le centralno na fasadi, nad glavnim vhodom.” nadomesti s stavkom: “Čopi so dovoljeni v primeru, da so značilni za območje, kjer se bo poseg v prostor izvajal. Izvedba frčad je možna le centralno na fasado, nad glavnim vhodom.”

 

 

    Doda se nov odstavek, ki se glasi: “Gradnja pomožnih objektov med javno potjo in gradbeno linijo oziroma glavnim objektom na parceli ni dovoljena. Pomožni objekti morajo po naklonu, strešni kritini in orientaciji slemena povzemati značilnosti osnovnega objekta. Dopustna je izvedba ravnih streh pomožnih objektov skladno s presojo občinskega urbanista.”.

 

 

13. člen

 

 

V 15. členu odloka se prva in druga alinea nadomestita z novim besedilom:

 

 

“”Tlorisna zasnova objektov je lahko:

 

 

– 7 x 5 m z odstopanjem do ±10%, etažnost klet in podstrešje s kolenčnim zidom do 1m;

 

 

    – 8 x 6 m z odstopanjem do ±10%, etažnost klet in pritličje, če je to prevladujoči vzorec območja.”.

 

 

14. člen

 

 

V naslovu poglavja VI. MERILA IN POGOJI ZA DOLOČANJE GRADBENIH PARCEL IN FUNCIONALNIH ZEMLJIŠČ se črta “… IN FUNKCIONALNIH ZEMLJIŠČ” ter celotno besedilo 21. člena odloka.

 

 

15. člen

 

 

Naslov pred 22. členom odloka “VII. MERILA IN POGOJI ZA VARSTVO NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE” se razdeli v dva naslova, besedilo tega člena pa nadomesti z besediloma v ločenih členih, in sicer:

 

 

    – ”VII-1. MERILA IN POGOJI ZA OHRANJANJE NARAVE

 

 

    – 22.a člen: “Gradnje in drugi posegi na območjih biotske raznovrstnosti, naravnih vrednot in zavarovanih območjih se smejo izvajati le v skladu z varstvenimi režimi, z varstvenimi in razvojnimi usmeritvami ter pogoji za posamezne zvrsti naravnih vrednot oziroma naravne dediščine, navedene v Naravovarstvenih smernicah (ZRSVN, OE Novo mesto, november 2002) in po predhodni pridobitvi pozitivnega mnenja Zavoda RS za varstvo narave in dovoljenja za poseg v naravo oziroma naravovarstvenih pogojev in naravovarstvenega soglasja, ki ju izda ministrstvo, pristojno za področje narave.”

 

 

    – ”VII-2. MERILA IN POGOJI ZA VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE

 

 

    – 22.b člen: “Na območjih in objektih kulturne dediščine so gradnje in druge ureditve dovoljene ob upoštevanju varstvenih režimov, določenih v Strokovnih zasnovah varstva kulturne dediščine (ZVKD Slovenije, OE Novo mesto, september 2002) ter po predhodni pridobitvi kulturnovarstvenih pogojev in soglasja pristojne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.”

 

 

16. člen

 

 

V 23. členu odloka, pod naslovom VIII. MERILA IN POGOJI ZA PROMETNO, KOMUNALNO IN ENERGETSKO UREJANJE TER ZVEZE, se:

 

 

    – druga alinea drugega odstavka nadomesti z naslednjim besedilom:

 

 

“Za gradnjo v območju varovalnih pasov državnih in občinskih cest je potrebno pridobiti soglasje upravljalca ceste.

 

 

Glede na kategorijo državnih cest na območju Občine Črnomelj je pri gradnji objektov potrebno, skladno z določbo 47. člena zakona o cestah (Uradni list RS, št. 19/97), upoštevati 15-metrski varovalni pas regionalnih cest, merjeno od zunanjega roba cestnega sveta ter 5-metrski varovalni pas pri državnih kolesarskih poteh.

 

 

    Glede na kategorijo ceste so širine varovalnih pasov, merjeno od zunanjega roba cestnega sveta na obe strani po odloku o občinskih cestah v Občini Črnomelj (Uradni list RS, št. 60/01):

 

 

    – LC lokalne ceste 8 m,

 

 

    – LZ zbirne mestne ceste 10 m,

 

 

    – LK mestne ceste 8 m,

 

 

    – JP javne poti 6 m,

 

 

    – KJ javna pot za kolesarje 3 m.”,

 

 

    – peta alinea drugega odstavka nadomesti z naslednjim besedilom: “Fekalne odpadne vode iz objektov je treba priključiti na javno kanalizacijsko omrežje v skladu s predpisanim režimom upravljalca kanalizacije in v skladu z določili uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 35/96). Kjer ni javne kanalizacije, je treba za odvajanje fekalnih odpadnih voda zgraditi neprepustne greznice, brez pretoka v ponikalnice oziroma v vodotok v skladu s strokovnim navodilom o urejanju gnojišč in greznic (Uradni list SRS, št. 10/85).”,

 

 

    – tretji odstavek nadomesti z naslednjim besedilom: “Tehnološke vode je treba očistiti do predpisane stopnje za izpust v javno kanalizacijo, ponikalnico oziroma vodotok v skladu z uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaženja (Uradni list RS, št. 35/96).”,

 

 

    – četrti odstavek nadomesti z naslednjim besedilom: “Meteorne vode, ki niso onesnažene, je dovoljeno odvajati neposredno na teren, v ponikalnice, v naravni ali grajeni odvodnik tako, da s tem ni povzročena erozija in plazenje zemlje in da s tem niso ogroženi vodnogospodarski in drugi objekti ter da ni ogrožena stabilnost naravnih in umetnih strug vodotokov.”,

 

 

    – peti odstavek nadomesti z naslednjim besedilom: “Živalske iztrebke, tako gnoj kot gnojevko, je treba skladiščiti v ustrezno zgrajenih gnojiščih in jamah oziroma lagunah za gnojevko in gnojnico v skladu s strokovnim navodilom o urejanju gnojišč in greznic (Uradni list SRS, št. 10/85). Pri tem je treba upoštevati uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov reje domačih živali (Uradni list RS, št. 10/99) in uredbo o vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla (Uradni list RS, št. 68/96).”,

 

 

    – šesti in sedmi odstavek nadomesti z naslednjim besedilom: “Komunalne odpadke je potrebno zbirati v posebnih zabojnikih, skladno z navodili komunalnega podjetja, pristojnega za odvoz odpadkov. Na območjih, kjer zbiranje in odvoz odpadkov ni organizirano, se morajo odpadki odlagati v zabojnike v območjih z urejenim odvozom. Zabojniki morajo biti postavljeni na utrjeni površini, na prometno dostopnem mestu, vendar izven cest in ne na območjih kakovostnih vedut. Nevarne odpadke je potrebno začasno skladiščiti skladno s pravilnikom o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 84/98, 45/0, 20/01 in 13/03) ter zagotoviti končno dispozicijo le-teh.”.

 

 

17. člen

 

 

V 24. členu odloka se drugi stavek nadomesti z naslednjim besedilom: “Nadzemne objekte je treba postavljati nevpadljivo, izven osrednjih prostorov naselij, območij naravnih vrednot, zavarovanih območij in izven objektov ali območij kulturne dediščine.”.

 

 

18. člen

 

 

Za 24. členom odloka se doda nov, 24.a člen, ki se glasi: “Objekti omrežja mobilne telefonije se lahko postavljajo ob naslednjih pogojih:

 

 

    – lokacija oddajnika ne sme biti vizualno izpostavljena v širših pogledih, temveč naj bo zakrita za avtohtono vegetacijo, reliefom ipd.,

 

 

    – dostopi do oddajnikov naj se navezujejo na obstoječe ceste, poti in poljske poti,

 

 

    – postavitev oddajnikov se načrtuje v bližini ali v naseljih skladno s presojo občinskega urbanista.”.

 

 

19. člen

 

 

Naslov poglavja IX. se spremeni tako, da se glasi: “IX. MERILA IN POGOJI ZA UREJANJE IN VARSTVO VODA” ter pod tem naslovom:

 

 

    – nadomesti prvi stavek 26. člena odloka z naslednjim besedilom: “Izraba vodne energije je dopustna le v okviru obstoječih jezov na mestu nekdanjih mlinov in žag in ob upoštevanju določil zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02).”,

 

 

    – dodata še dva nova člena, ki se glasita:

 

 

“26.a člen: Pri gradnji gospodarskih objektov in objektov, kjer se bo odvijal proizvodni proces, je potrebno hrambo naftnih derivatov, kemikalij in ostalih nevarnih snovi urediti tako, da bosta voda in okolje ustrezno zavarovana pred onesnaženjem.”

 

 

“26.b člen: Na vodnem in priobalnem zemljišču so prepovedane dejavnosti in gradnje skladno s 84. členom zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02), pri čemer se šteje, da sega priobalno zemljišče pri reki Kolpi petnajst metrov, pri drugih vodotokih pa pet metrov od roba vodnega zemljišča. Na obstoječih objektih, ki so zgrajeni v pasu priobalnih zemljišč, so dopustne adaptacije, rekonstrukcije, prenove, dozidave oziroma nadomestne gradnje in spremembe namembnosti le-teh ob pogojih tega odloka ter ob poprejšnji pridobitvi vodnega dovoljenja, ki ga izda ministrstvo, pristojno za področje voda. Pri gradnji na drugih ogroženih območjih (poplavnih, erozijskih, plazljivih in plazovitih območjih) je potrebno upoštevati določila 85. do 89. člena zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02).”,

 

 

20. člen

 

 

V 28. členu se:

 

 

    – črta tretja alinea prvega odstavka (pod naslovom Griblje in obkolpski prostor), ki se glasi: “- v vasi se uredi kamp ali avtokamp s spremljajočimi programi in parkiriščem.”

 

 

    – druga alinea pod naslovom Žuniči in obkolpski prostor dopolni tako, da se v celoti glasi: “- prostor ob Kolpi se lahko uredi kot kopališče, mlin se vzdržuje na tradicionalen način in nameni kot servisni objekt za kopališče. Novih objektov ob Kolpi ni dopustno postavljati oziroma le v skladu z zakonom o vodah (Uradni list RS, št. 67/02).”.

 

 

21. člen

 

 

Pod naslovom VIII. KONČNE DOLOČBE se doda nov 29. člen:

 

 

“Ta odlok v več členih predpisuje “presojo občinskega urbanista”. To pomeni, da je v teh primerih soglasje občinskega urbanista, skladno s pogoji 50. člena in 34. točke 206. člena zakona o graditvi objektov (ZGO-1, Uradni list RS, št. 110/02), obvezno.”.

 

 

Ostali členi se ustrezno preštevilčijo.

 

 

22. člen

 

 

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

 

 

 

 

 

 

Št. 35003-17/2002

 

 

Črnomelj, dne 27. novembra 2003.

 

 

Župan

    Občine Črnomelj

    Andrej Fabjan l. r.

 

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor