Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 3

Štev.: 032-0001/2014

Datum: 27. 09. 2018

 

V A B I L O

 

Na podlagi 12. člena Statuta Občine Loški Potok (Ur. list RS, štev. 41/17) v skladu z določbami poslovnika občinskega sveta občine Loški Potok (Ur. l. RS, štev. 41/17)

 

s k l i c u j e m

20. redno sejo Občinskega sveta občine Loški Potok, ki bo v četrtek, 06. septembra 2018, ob 19.00 uri  v konferenčni sobi občine Loški Potok, Hrib 17.

 

Predlagam naslednji

 

DNEVNI RED:

 

1. Sprejem zapisnikov 18. redne seje občinskega sveta, z dne 29. 03. 2018, (gradivo), 19. redne seje občinskega sveta, z dne 31. 05. 2018, (gradivo), 5. dopisne seje občinskega sveta, z dne 10. 07. 2018, (gradivo), 6. dopisne seje občinskega sveta, z dne 20. 7. 2018 (gradivo), in poročila o izvršitvi sklepov teh sej.  (gradivo)

2. Obravnava predloga za oddajo stavbe podružnične OŠ Podpreska v najem in sprejem sklepa o oddaji v najem (ESA: 149) (gradivo)

3. Obravnava predloga za oddajo objekta A v IC Podpreska v najem (ESA: 150)  (gradivo)

4. Seznanitev s končnim poročilom nadzornega odbora o opravljenih nadzorih občine Loški Potok za leto 2017 (ESA: 151) (gradivo)

5. Seznanitev s poročilom o izvrševanju proračuna občine Loški Potok v 1. polletju 2018 (ESA: 152)  (gradivo 1, 2, 3,)

6. Obravnava predloga Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja za podelitev občinskih priznanj v letu 2018 (ESA: 153) (gradivo)

7. Sprejem sistemizacije delovnih mest v enoti vrtca pri osnovni šoli (ESA:154) (gradivo)

8. Sprejem sklepa o sofinanciranju razširjenega programa OŠ, ki se financira iz sredstev lokalne skupnosti (82. člen ZOFVI) (ESA: 155)  (gradivo)

9. Seznanitev občinskega sveta s sprejemom investicijskega programa (IP) za »Opremljanje obrtno poslovnega območja v Podpreski« (ESA: 156)  (gradivo)

10. Sprejem sklepov v zvezi z gospodarjenjem z občinskim premoženjem (ESA: 157) (gradivo)

11. Informacije občinske uprave

12. Vprašanja in odgovori

 

Lep pozdrav!

 

 

 

Občina Loški Potok

 

Ivan Benčina, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor