Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi tretjega odstavka 10. člena, prvega odstavka 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB, 76/2008, 79/2009, 51/2010, 40/2012-ZUJF, 14/2015-ZUUJFO) in 6. člena Statuta Občine Videm (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 16/2010-UPB1, 38/2012 in 57/2014) je Občinski svet Občine Videm na svoji 7. redni seji, dne  30.06.2015 sprejel

 

ODLOK

O OBLIKI IN VSEBINI ŽIGA OBČINE VIDEM

 

1.člen

S tem odlokom se določa oblika, vsebina in podoba občinskega žiga, ki ga uporabljajo organi Občine Videm (v nadaljevanju organi občine).

 

2.člen

Z žigom Občine Videm (v nadaljevanju žig) se potrjuje verodostojnost aktov, dopisov in drugih dokumentov organov občine.

 

3.člen

Žig občine je okrogle oblike. Premer žiga je 35mm, obrobljen je z dvema koncentričnima krogoma na sredini pa je grb Občine Videm.

V zgornjem delu kroga žiga je besedilo »OBČINA VIDEM«. V spodnjem delu kroga je naveden organ občine »ŽUPAN« ali »OBČINSKI SVET« ali »NADZORNI ODBOR« ali »VIDEM PRI PTUJU« ali »OBČINSKI REŽIJSKI OBRAT« ali »VOLILNA KOMISIJA« ali ožji del občine »KRAJEVNA SKUPNOST DOLENA« ali  »KRAJEVNA SKUPNOST LESKOVEC«

ali »KRAJEVNA SKUPNOST LANCOVA VAS« ali »KRAJEVNA SKUPNOST SELA« ali »KRAJEVNA SKUPNOST POBREŽJE« ali »KRAJEVNA SKUPNOST SOVIČE-DRAVCI-VAREJA« ali »KRAJEVNA SKUPNOST TRŽEC« ali »KRAJEVNA SKUPNOST VIDEM PRI PTUJU«

Žig na katerem je v spodnjem delu besedilo »VIDEM PRI PTUJU« uporablja občinska uprava. Ti žigi so oštevilčeni s številkami od 1-5 nad grbom občine.

4.člen

Zraven žiga premera 35mm, ima Občina Videm še manjši žig s premerom 20mm, ki je obrobljen z enim krogom. Na njem pa je v zgornjem delu navedeno besedilo »OBČINA VIDEM«, v spodnjem delu  pa  »VIDEM PRI PTUJU«, v sredini žiga je odtisnjen grb Občine Videm.

 

5.člen

Vsi žigi, razen žigov krajevnih skupnosti se hranijo v občinski upravi. Žig se z zadolžnico izroči določenemu uslužbencu, ki prevzem potrdi s svojim podpisom.

Žig krajevne skupnosti hrani predsednik krajevne skupnosti.

 

6.člen

Če se žig izgubi, se mora izguba objaviti v uradnem glasilu, kjer se žig razglasi za neveljavnega.

 

7.člen

Ta odlok se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in prične veljati naslednjo dan po objavi.

Z dnem pričetka veljavnosti preneha veljati Odlok o obliki in vsebini pečata Občine Videm (Uradne objave Občine Videm, št. 01/1997)

 

Številka: 007-002/2015-11

Datum: 30.6.2015

 

 

Občina Videm

 

Friderik Bračič, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor