Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 27/2008, 76/2008, 79/2009, 51/2010 in 40/2012-ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011-UPB4, 14/2013 – popr. in 101/2013) in 92. člena statuta Občine Benedikt (Uradno glasilo slovenskih občin št. 14/2011) je Občinski svet Občine Benedikt na 5. redni seji, dne 18.3.2015 sprejel

 

ODLOK

O PRORAČUNU OBČINE BENEDIKT ZA LETO 2015

 

1.      Splošna določba

 

1. člen

S tem odlokom se za Občino Benedikt za leto 2015 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu proračun).

 

2.      Višina splošnega dela proračuna in struktura posebnega dela proračuna

 

2. člen

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.

Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:

 

 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

 

 

 

 

KONTO

NAZIV

 ZNESEK V EUR

I.

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

3.448.766,00

 

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

      

70

DAVČNI PRIHODKI

1.386.780,00

700

Davki na dohodek in dobiček

1.264.820,00

703

Davki na premoženje

63.510,00

704

Domači davki na blago in storitve

           58.450,00

71

NEDAVČNI PRIHODKI

694.585,00

710

Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

57.040,00

711

Takse in pristojbine

2.200,00

712

Denarne kazni

             4.200,00

713

Prihodki od prodaje blaga in storitev

33.000,00

714

Drugi nedavčni prihodki

598.145,00

72

KAPITALSKI PRIHODKI

734.330,00

722

Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja

734.330,00

73

PREJETE DONACIJE

         

730

Prejete donacije iz domačih virov

         

731

Prejete donacije iz tujine

         

74

TRANSFERNI PRIHODKI

633.071,00

740

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

562.853,00

        741

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU

70.218,00

 

 

 

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

2.962.100,00

40

TEKOČI ODHODKI

1.155.432,00

400

Plače in drugi izdatki zaposlenim

147.560,00

401

Prispevki delodajalcev za socialno varnost

22.771,00

402

Izdatki za blago in storitve

907.001,00

403

Plačila domačih obresti

51.000,00

409

Rezerve

27.100,00

41

TEKOČI TRANSFERI

1,103.122,00

410

Subvencije

 

411

Transferi posameznikom in gospodinjstvom

646.550,00

412

Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

114.115,00

413

Drugi tekoči domači transferi

342.457,00

414

Tekoči transferi v tujino

         

42

INVESTICIJSKI ODHODKI

692.786,00

420

Nakup in gradnja osnovnih sredstev

692.786,00

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI

10.760,00

430

Investicijski transferi

 

431

Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam

0,00

432

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

           10.760,00

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)

486.666,00

 

(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

 

 

 

 

 

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

 

 

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

 

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

         

750

Prejeta vračila danih posojil

 

751

Prodaja kapitalskih deležev

         

752

Kupnine iz naslova privatizacije

        

 

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)

 

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

 

440

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

         

441

Povečanje kapitalskih deležev in naložb

         

442

Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

         

 

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

 

 

 

 

 

C. RAČUN FINANCIRANJA

 

 

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

 

50

ZADOLŽEVANJE

 

500

Domače zadolževanje

 

 

VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)

 

55

ODPLAČILO DOLGA

486.044,00

550

Odplačilo domačega dolga

486.044,00

 

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII)

622,00

 

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

486.044,00

 

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX)=-III.)

486.666,00

 

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12.2014

9009 Splošni sklad za drugo

21.855,64

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področje proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk-podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavljata na spletni strani Občine Benedikt.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

 

3.        Postopki izvrševanja proračuna

 

3. člen

(izvrševanje proračuna)

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke-podskupin kontov.

 

4. člen

(namenski prihodki in odhodki proračuna)

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. čl. ZJF, tudi naslednji prihodki:

1.      Prihodki požarne takse po 59. čl. Zakona o varstvu pred požarom (Ur.l. RS št.3/07-uradno prečiščeno besedilo, 9/11 in 83/12) se porabijo za namene določene v navedenem zakonu.

2.      Prihodki od občanov za sofinanciranja investicij, prihodki iz naslova vzdrževanja pokopališča, prihodki iz naslova vodarine in vzdrževanje vodovoda, prihodki od okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, ki se porabijo le za gradnjo infrastrukture, namenjene izvajanju občinskih obveznih javnih služb varstva okolja v skladu z državnimi operativnimi programi, sprejetimi s predpisi varstva okolja na področju čiščenja in odvajanja odpadnih voda in zagotavljanju oskrbovalnih standardov, tehničnih, vzdrževalnih, organizacijskih in drugih ukrepov, predpisanih za izvajanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.

 

5. člen

(prerazporejanje pravic porabe)

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika proračuna) med  proračunskimi uporabniki, med področji proračunske porabe in med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe v višini 5% načrtovanih odhodkov proračuna odloča na predlog neposrednega uporabnika predstojnik neposrednega uporabnika – župan.

Župan s poročilom ob polletni realizaciji proračuna in ob koncu leta z  zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2015 in njegovi realizaciji.

 

6. člen

(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte iz načrta razvojnih programov prične s postopkom prevzemanja obveznosti za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:

·      v letu 2016  50% navedenih pravic porabe in

·      v ostalih prihodnjih letih 20% navedenih pravic porabe.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.

Prevzete obveznosti iz prvega in drugega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.

 

7. člen

(spreminjanje načrta razvojnih programov)

Predstojnik neposrednega uporabnika poračuna (župan) lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20%, mora predhodno potrditi občinski svet.

Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.

 

8. člen

(proračunski sklad)

Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.

Od prihodkov proračuna za leto 2015, izkazanih v bilanci prihodkov in odhodkov, se oblikuje proračunska rezerva v višini 10.700,00 EUR. Sredstva proračunske rezerve ne smejo presegati 1,5% prejemkov proračuna.

Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. čl. ZJF do višini 2.000,00 EUR župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.

Rezerva se uporablja za pokrivanje stroškov ukrepov ter pomoč prizadetim pri odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč; kot so suša, potres, požar, poplave in druge naravne oziroma ekološke nesreče v skladu z zakonom, epidemije, živalske kužne bolezni in rastlinski škodljivci.

 

9. člen

V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov v višini 16.400,00 EUR  vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje.

Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. O uporabi sredstev proračunske rezervacije odloča župan. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.

 

4.        Posebnosti upravljanja in prodaje stvarnega in finančnega premoženja

 

10. člen

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. čl. ZJF, pa lahko župan dolžniku do višine 200,00 EUR odpiše oz. delno odpiše plačilo dolga.

 

5.      Obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja

 

11. člen

Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2015 lahko zadolži za potrebe upravljanja občinskega dolga v višini 275.000,00 EUR.

Zadolžitev se uporablja za upravljanje z dolgom občinskega proračuna.

Občina v letu 2015 ne daje poroštev za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Benedikt.

 

12. člen

V skladu z Zakonom o financiranju občin se javna podjetja in javni zavodi ne morejo zadolžiti brez soglasja ustanovitelja.

 

6.      Prehodne in končne določbe

 

13. člen

V obdobju začasnega financiranja Občine Benedikt v letu 2016, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

14. člen

(uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka:  41002-001/2014-23

Benedikt, 19. marec 2015

 

 

Občina Benedikt

 

Milan Gumzar, župan

 

Priloge:

·      Posebni del proračuna

·      Načrt razvojnih programov

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor