Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Ob-1626/14

 

Občina Dornava, Dornava 135/a, 2252 Dornava, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07), Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07) in Sklepa Občinskega sveta Občine Dornava o prodaji stvarnega premoženja, ki je v lasti Občine Dornava, sprejetega na 24. redni seji OS, z dne, 23. 1. 2014, objavlja

javno zbiranje ponudb

za prodajo stvarnega premoženja v lasti Občine Dornava

1. Naziv in sedež prodajalca: Občina Dornava, Dor­nava 135/a, 2252 Dornava.

2. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega pre­moženja.

3. Opis predmetov prodaje in izhodiščne cene

Predmet prodaje so nepremičnine – stanovanja, vsa vpisana kot etažna lastnina, in sicer v stanovanj­skem objektu na parceli. št. 406/1, k.o. Polenšak, šte­vilka stavbe ID 216, na naslovu Polenšak 6A. Predmet prodaje so:

A.) dvosobno stanovanje, zasedeno, del stavbe 4.E, v 3. in 1. etaži, ID 5674779, v skupni izmeri 62,09 m2, za izhodiščno ceno 18.900,00 EUR.

Predmet prodaje so nepremičnine – stanovanja, vsa vpisana kot etažna lastnina, in sicer v stanovanj­skem objektu na parceli št. 775/1, k.o. Dornava, številka stavbe 394, na naslovu Dornava 125 in parkirna mesta na parc. št. 775/11, 775/12 in 775/13, vse k.o. Dornava. Predmet prodaje so:

B.) enosobno stanovanje, prosto, del stavbe št. 4, stanovanje 4.E, v pritličju, v skupni izmeri 47,63 m2, za izhodiščno ceno 45.250, 00 EUR;

C.) dvosobno stanovanje, prosto, del stavbe št. 5, stanovanje 5.E, v pritličju, skupni izmeri 65,87 m2, za izhodiščno ceno 59.300,00 EUR;

D.) garsonjera, prosto, del stavbe št. 6, stanovanje 6.E, v pritličju, v skupni izmeri 35,25 m2, za izhodiščno ceno 35.250,00 EUR;

E.) parkirišče parc. št. 775/11, k.o. Dornava, za iz­hodiščno ceno 2.700,00 EUR;

F.) parkirišče parc. št. 775/12, k.o. Dornava, za iz­hodiščno ceno 2.700,00 EUR;

G.) parkirišče parc. št. 775/13, k.o. Dornava, za izhodiščno ceno 2.700,00 EUR.

Nepremičnine – stanovanja, se nahajajo v centru Polenšaka in v centru Dornave v poselitvenem območju, ki je namenjeno stanovanjem. Izhodiščna cena predsta­vlja najnižjo možno vrednost ponudbe za posamezno stanovanje.

4. Pogoji prodaje

Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno–ku­pljeno«.

Izbrani ponudnik mora podpisati prodajno pogodbo najpozneje v 15 dneh po prejemu pisnega obvestila, da je izbran kot najugodnejši ponudnik, celotno kupnino pa mora plačati v celoti najkasneje v 8. dneh od notarske overitve podpisa prodajalca na pogodbi, pri čemer se položena varščina všteje v kupnino. Plačilo kupnine v zgoraj navedenem roku je bistvena sestavine pogod­be. Če kupec v 15 dneh po prejemu pisnega obvestila, da je izbran kot najugodnejši ponudnik, ne podpiše prodajne pogodbe, Občina Dornava zadrži njegovo var­ščino. V primeru, da kupec ne plača celotne kupnine v 8. dneh od notarske overitve podpisa prodajalca na pogodbi, pa velja, da je pogodba razvezana na podlagi samega zakona, občina pa zadrži njegovo varščino.

Posamezne nepremičnine bodo prodane ponudni­ku, za katerega bo imenovana komisija ugotovila, da je podal najvišjo ponudbo.

Po plačilu celotne kupnine, se bo kupcu nepremič­nina izročila v last s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini.

Stroške prometnega davka in sestave prodajne po­godbe nosi prodajalec, kupec pa nosi stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime.

5. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb

Na javnem zbiranju ponudb za nakup nepremičnin – stanovanja lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem v RS, fizične osebe državljani RS in tujci, pod pogoji, ki jih določa zakon ali mednarodna pogodba, ki jo ratificira Državni zbor RS. Fizične osebe morajo ponudbi prilo­žiti fotokopijo osebnega dokumenta in potrdilo o plačilu varščine, pravne osebe pa izpis iz sodnega registra, ki ni starejši od 30 dni in potrdilo o plačilu varščine. Vsi pa morajo priložiti številko transakcijskega računa, v prime­ru vračila varščine.

Ponudbe z navedbo ponudbene cene (ki ne sme biti nižja od izhodiščen cene), z navedbo dela stavbe (npr. 4.E) za katero se podaja ponudba in obveznimi priloga­mi iz gornjega odstavka, morajo prispeti v zaprti kuverti na naslov: Občina Dornava, Dornava 135/a, 2252 Dor­nava. Javno zbiranje ponudb je odprto do 30. 4. 2014, do 12. ure. Za oddajo ponudb sta razpisana dva roka; 1. rok: ponedeljek, 31. 3. 2014, do 12. ure, 2. rok: sre­da 30. 4. 2014, do 12. ure. Prispele ponudbe v prvem roku imajo predkupno pravico pred ponudbami prispe­limi v drugem roku.

Na kuverti mora biti pod naslovom vidna oznaka, z navedbo »Ponudba za nakup stanovanja, del stavbe: _.E – Ne odpiraj.«

Interesenti morajo v roku za oddajo ponudbe vpla­čati varščino v višini 10 % od izhodiščne (izklicne) cene na račun Občine Dornava, št. 01224-0100016768, pri UJP Slovenska Bistrica, s sklicevanjem na javni razpis. Ponudnikom, ki na razpisu ne bodo uspeli, bo vplačani znesek brezobrestno vrnjen v petnajstih dneh po odpi­ranju ponudb. Prednost pri izbiri bo imel tisti ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno.

6. Ogled nepremičnin in ostale informacije: ogled nepremičnine je možen ob predhodni najavi na sedežu Občine Dornava, tel. 02/754-01-10, kontaktna oseba Viljem Mar, kjer so na voljo tudi ostale informacije o proda­ji. Informacije o prodaji so na voljo tudi na spletni strani Občine Dornava, www.dornava.si.

7. Rok vezanosti ponudnikov na dano ponudbo: ponudnike dane ponudbe zavezujejo 90 dni od preteka roka za oddajo ponudb.

8. Posebno določilo: objava javnega razpisa za zbiranje ponudb ne zavezuje prodajalca, da bo z naj­ugodnejšim ponudnikom sklenil prodajno pogodbo za nepremičnine, ki so predmet razpisa. Prodajalec lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do skle­nitve pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedel razloge, vplačano var­ščino pa ponudnikom brezobrestno vrne.

9. Odpiranje ponudb: odpiranje ponudb bo v naslednjih terminih; dne; 31. 3. 2014, ob 14. uri in 5. 5. 2014, ob 10. uri, na sedežu Občine Dornava, Dornava 135/a, 2252 Dornava. Odpiranje ponudb je javno, zato lahko na odpiranju sodelujejo tudi ponudniki, njihovi pooblaščenci pa le s pisnim pooblastilom. Ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni.

Občina Dornava

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor