Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi  29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 -uradno prečiščeno besedilo - v nadaljevanju: ZLS-UPB2) Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 133/2006 – ZVCP-1-UPB-4), 3., 17. in 45. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. št. 3/2007-ZP1-UPB4- v nadaljevanju ZP-1)  in 14. člena Statuta Občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 62/99, 20/01, Uradno glasilo Občine Ljutomer št.1/2003) je Občinski svet Občine Ljutomer na 15. seji dne 9. 7. 2008 sprejel  

 

ODLOK 

O UREDITVI CESTNEGA PROMETA  NA OBMOČJU OBČINE LJUTOMER

 

I. SPLOŠNI DOLOČBI

 

1. člen

S tem odlokom se določa prometna ureditev na javnih prometnih površinah v mestu Ljutomer in v naseljih na območju občine Ljutomer ter postopek in način dela medobčinskih redarjev in medobčinske inšpektorice Občine Ljutomer pri zagotavljanju reda nad ustavljenimi, parkiranimi in zapuščenimi vozili.

 

2. člen

Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku imajo naslednji pomen:

-              pristojni organ je organ Občinske uprave Občine Ljutomer, pristojen za področje prometa,

-              Medobčinski inšpektorat je inšpektorat občin Ljutomer, Križevci, Veržej, Razkrižje in Sveti Jurij ob Ščavnici.

-              dostavni čas je čas med 6. in 9. uro ter čas med 12. in 13.30 uro, ki je predviden za opravljanje vsakodnevne dostave,

-              javne prometne površine so vse ceste, ulice, trgi, kolesarske steze, pločniki, parkirne površine, avtobusna postajališča in urejene pešpoti,

-              parkirni listek je obrazec za dokazilo o plačilu parkirnine,

-              parkirna ura je pripomiček za označitev časa o pričetku parkiranja,

-              drugi uporabljeni izrazi imajo enak pomen kot v zakonu o varnosti cestnega prometa oziroma v zakonu o javnih cestah.

 

II. UREDITEV PROMETA

 

3. člen

Generalne prometne usmeritve določi Občinski svet Občine Ljutomer s tem odlokom.

Prometna ureditev in način vodenja prometa morata biti označena s predpisano prometno signalizacijo.

 

4. člen

Prednostna cesta v mestu Ljutomer poteka iz smeri Kolodvorske ceste proti Prešernovi cesti do križišča z Ulico Slavka Osterca, v nadaljevanju po Ulici Slavka Osterca in Ulici Rajh Nade od križišča z Ulico Slavka Osterca s priključkom na Ormoško cesto, se nadaljuje po Ormoški cesti ter Jeruzalemski cesti. 

5. člen

Enosmerne ulice v mestu Ljutomer so:

-              Ulica Janka Ribiča z uvozom iz Poljske poti in izvozom v Užiški ulici;

-              Ulica Vinka Megla z uvozom iz Užiške ulice in izvozom na Poljsko pot;

-              Volkmerjeva ulica z uvozom iz Ormoške ceste in izvozom na Stari trg, Vrtno ulico in Ivana Kaučiča cesto;

-              Vrazova ulica z uvozom iz Starega trga in izvozom na Postružnikovo ulico;

-              Postružnikova ulica z uvozom iz Miklošičevega trga in izvozom na Stari trg;

-              Ulica Jureša Cirila z uvozom iz Miklošičevega trga in izvozom na Prešernovo ulico. Pri izvozu na Prešernovo ulico je obvezna smer levo;

-              del Razlagove ulice med Kajuhovo ulico in Miklošičevim trgom z uvozom iz Kajuhove ulice in izvozom na Miklošičev trg;

-              Kerenčičeva ulica z uvozom iz Glavnega trga in izvozom na Miklošičev trg;

-              Ulica Frana Kovačiča z uvozom iz Užiške ulice in izvozov na ulico Rajh Nade;

-              Ulica Viktorja Kukovca z uvozom iz Ulice Rajh Nade in izvozom na ulico Slavka Osterca;

-              del Užiške ulice z uvozom iz križišča z Ulico Rajh Nade in izvozom na križišču z ulico Frana Kovačiča;

-              del Užiške ulice z uvozom pri hišni št. 2 in izvozom pri hišni št. 4;

-              Fulneška ulica z uvozom iz Užiške in izvozom na Užiško ulico pri trgovskem centru Mercator;

-              del Ormoške ceste od križišča s Starim trgom preko Glavnega trga do Miklošičevega trga;

-              na Starem trgu je krožni enosmerni promet okrog zelenice v smeri nasprotno urinemu kazalcu;

-              avtobusna postaja z uvozom iz severne strani in izvozom na južni strani;

-              del Razlagove ulice (novo naselje) z uvozom iz lokalne ceste 223010 na zahodnem delu naselja in z izvozom na lokalno cesto 223010 na vzhodnem delu naselja.    

 

6. člen

Slepe ulice so:

-              Zacherlova ulica – oba kraka, pri čemer je vzhodni krak prednostna cesta;

-              vzhodni  del ulice Bratov Pihlar;

-              vzhodni del Vrtne ulice;

-              Ulica ob progi;

-              Ulica Frana Kovačiča – odsek proti gasilskemu domu;

-              Maistrova ulica;

-              Cvetlična ulica;

-              Cankarjeva ulica;

-              Grossmanova ulica;

-              Cesta I. slovenskega tabora – oba kraka;

-              JZ krak Razlagove ulice;

-              Ulica Ante Trstenjaka;

-              Ulica Staneta Rozmana;

-              SV del Kidričeve ulice;

-              Ulica 9. maja;

-              JZ del Kolodvorske ceste od podjetja Murales do obrata mešalnice krmil ob železniški progi;

-              SV in V krak Soboške ceste, -     Ulica Rade Pušenjaka in -           Ulica ob hipodromu.

 

III. OMEJITVE UPORABE JAVNIH PROMETNIH POVRŠIN

 

7. člen

Za motorni promet sta v celoti zaprta:

-              Ulica Joška Berdena v Ljutomeru in

-              Glavni trg v Ljutomeru (v času od 21:00 do 5:00 ure).

 

8. člen

Za tovorni promet je v celoti zaprt (razen za dostavo z tovornimi vozili, katerih največja dovoljena masa ne presega 7,5 tone) Glavni trg v Ljutomeru.

 

9. člen

Dostava blaga v mestu Ljutomer izven dostavnega časa je prepovedana.

Dostavo blaga podjetjem in občanom je praviloma treba opraviti z dvorišča, v primeru, ko je dostava blaga možna le z javne prometne površine, pa pristojni organ določi potrebno število parkirnih mest na obstoječem parkirnem prostoru za čas dostave.

Z globo 50 evrov se kaznuje za prekršek posameznik dostavnega vozila, ki ravna v nasprotju s prvim in drugim odstavkom tega člena.

Z globo 200 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim in drugim odstavkom tega člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z globo 50 evrov.

 

10. člen

Dostava in odvoz blaga na javnih prometnih površinah ne sme onemogočiti normalnega poteka prometa in mora biti opravljena brez odlašanja in hitro. Po odstranitvi blaga je potrebno prometno površino temeljito očistiti. Blago in embalažo, dostavljeno in odloženo na javne površine, je treba odstraniti najkasneje v roku 30 minut po opravljeni dostavi.

 

Z globo 50 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.

Z globo 200 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z globo 50 evrov.

 

11. člen

 Na javnih prometnih površinah, je  prepovedano:

-              graditi objekte, naprave ali posaditi drevje in grmičevje ali postavljati druge predmete, s katerimi bi se ovirala njihova nemotena uporaba;

-              pustiti vozilo na predelih, katerih uporaba je omejena z javnim pozivom zaradi izvajanja zimske službe, rednih vzdrževalnih del, prireditev ipd.;

-              postavljati ali puščati komunalne, gradbene in druge odpadke ali posode za njihovo zbiranje;

-              postavljati ali puščati kakršnekoli druge predmete ali naprave, ki ovirajo ali onemogočajo uporabo parkirnega mesta;

-              ograjevanje parkirnih mest.

 

Z globo 50 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.

Z globo 200 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z globo 50 evrov.

 

12. člen

Za omejitev rabe javnih prometnih površin se šteje tudi posebna uporaba javnih prometnih površin na območju Glavnega trga, kjer je dovoljen promet osebnih vozil, Starem trgu, Miklošičevem trgu, na delu Ormoške ceste - od Starega trga do Glavnega trga, na delu Prešernove ceste - od Glavnega trga do Kajuhove ulice in na pločnikih za potrebe:

-              občasne postavitve stojnic za prodajo, promocije ipd.;

-              izvajanje športnih, kulturnih in drugih prireditev, sejmov, zborovanj ipd.; oziroma na vseh javnih prometnih površinah v Občini Ljutomer za potrebe:

-              postavitve sezonskih letnih vrtov;

-              izvajanje gradbenih del na objektih ob javnih prometnih površinah (ureditev gradbišč, postavitev odrov, gradbiščnih ograj, gradbiščnih objektov ipd.).

 

Za posebno uporabo javnih prometnih površin si mora uporabnik le-te pridobiti dovoljenje pristojnega upravnega  organa.

Za posebno uporabo javne prometne površine se plača taksa v skladu z odlokom o taksah v Občini Ljutomer.

Z globo 100 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, če uporablja javno površino za namene, navedene v prvem odstavku tega člena brez dovoljenja iz drugega odstavka tega člena ali v nasprotju z njim.

Z globo 450 evrov se kaznuje za prekršek tudi pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, odgovorna oseba pravne osebe pa z globo 100 evrov.

 

1. Ureditev mirujočega prometa

 

13. člen

 Javne parkirne površine so:

a)         parkirne površine, prednostno namenjene kratkotrajnemu parkiranju (modre cone), 

b)         parkirne površine, na katerih parkiranje ni časovno omejeno,

c)         rezervirane parkirne površine,

d)         druge površine.

Javne parkirne površine so praviloma razdeljene na parkirna mesta za posamezna vozila in so urejene kot:

-              samostojne površine, izven vozišč javnih cest,  -             površine na javnih cestah.

Lastnik ali upravljalec parkirnega prostora v lasti fizičnih ali pravnih oseb, lahko za nadzor parkiranja na teh parkirnih prostorih pooblasti Občino Ljutomer. Plačane globe zaradi storjenih prekrškov na teh parkirnih prostorih, so prihodek občinskega proračuna.

 

14. člen

Parkiranje na javnih parkirnih površinah je dovoljeno le pod pogoji, določenimi s tem    odlokom in s predpisi, ki urejajo cestni promet.

 

Čas dovoljenega parkiranja in način parkiranja sta razvidna oziroma urejena s prometno signalizacijo.

 

15. člen

Občinski svet s tem odlokom določi, da se na javnih parkirnih površinah plačuje parkirnina, njeno višino in način plačevanja.

 

Kjer je določeno, da se parkirnina plačuje, je treba parkirnino plačati na predpisan način.

 

16. člen

Oproščeni plačila parkirnine so:

-              intervencijska vozila, vozila policije, vozila komunalnih služb in vozila inšpekcijskih služb, kadar opravljajo svojo dejavnost,

-              imetniki dovolilnic na površinah, za katere so le-te izdane,

-              imetniki mesečnih in letnih dovolilnic na površinah za katere so le-te izdane ter - vozila z oznako invalidov.

 

Dovolilnice iz druge alineje prejšnjega odstavka se izdajo udeležencem  v primeru dalj časa trajajočih sestankov v občinski stavbi ali županatu (npr. seja občinskega sveta, seminarji….). Veljajo za parkiranje na modrih conah samo v tistem času, ki je naveden na dovolilnicah. Dovolilnice izdaja Medobčinski inšpektorat. 

 

17. člen

Poleg v Zakonu o varnosti cestnega prometa naštetih primerov je prepovedano ustavljanje in parkiranje tudi:

-              na območju ureditvenega načrta starega mestnega jedra Ljutomer za tovorna vozila;

-              na ali pred komunalnimi napravami (priključki na vodovodno omrežje, kanalizacijski     jaški, hidranti, kontejnerji za odpadke, prometnih zapornicah);

-              pred uvozom ali na dohodu v stavbo, garažo, dvorišče ali gradbišče;

-              na funkcionalnih zemljiščih spomenikov, obeležij in zelenicah;

-              na igralnih površinah, ter šolskih in drugih športnih igriščih ter površinah.

 

Z globo 50 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.

Z globo 200 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z globo 50 evrov.

 

a) Parkirne površine, prednostno namenjene

kratkotrajnemu parkiranju (modre cone)

 

18. člen

Parkirne površine, prednostno namenjene kratkotrajnemu parkiranju v mestu Ljutomer so:

Urejeni parkirni prostori kot samostojne površine:

-              parkirišča na Glavnem trgu in Miklošičevem trgu ter parkirišča ob Ulici Rajh Nade. -             Urejeni parkirni prostori kot površine na javnih cestah (desna stran vozišča) so:

o     na Ulici Jureša Cirila, o na delu Prešernove ulice; od Glavnega trga do Kajuhove ulice, o na delu Ormoške ceste; od Starega trga do Glavnega trga,

o     na Starem trgu; od križišča Postružnikove ulice do križišča z Vrazovo ulico in od Ulice

Ivana Kavčiča do križišča z Volkmerjevo ulico, o na delu Vrazove ulice; od h. št. 2 do križišča s Postružnikovo ulico (obojestransko).

-              na tlakovanem parkirišču ob mestnem parku vzdolž Ceste I. slovenskega tabora,

-              na parkirišču ob Zdravstvenem domu Ljutomer vzdolž Ceste I. slovenskega tabora,

-              na Postružnikovi ulici – pred stanovanjskimi bloki, -         na Jeruzalemski ulici, -   na ulici Ludvika Bratuša. 

 

19. člen

Za parkirne površine, prednostno namenjene kratkotrajnemu parkiranju, se parkirnina ne plačuje za čas (trajanje parkiranja), ki je razviden iz prometne signalizacije. Ta čas ne sme biti daljši od 2 uri.

Voznik mora imeti v vozilu, ki ga parkira na površinah, navedenih v prejšnjem členu tega odloka, na vidnem mestu (pod vetrobranskim steklom) nameščeno parkirno uro, s katero označi pričetek parkiranja.

 

Z globo 50 evrov, se kaznuje za prekršek posameznik, če:

-              ne namesti parkirne ure,

-              s parkirno uro ne označi dejanskega časa pričetka parkiranja,

-              v okviru še dovoljenega časa ali takoj po njegovem izteku, čas parkiranja s parkirno uro podaljša,

-              vozila v okviru dovoljenega časa oziroma takoj po njegovem izteku ne odpelje ali ne namesti parkirnega lističa o plačilu parkirnine.

 

20. člen

Za daljše parkiranje, od dovoljenega časa za brezplačno parkiranje po prvem odstavku prejšnjega člena, se plačuje parkirnina in sicer tako, da se za predviden čas parkiranja iz parkirnega avtomata ali na drugem prodajnem mestu kupljeni in pravilno izpolnjeni parkirni listič namesti v avtomobil pod vetrobransko steklo.

Kot nadomestilo za pobiranje parkirnine s sistemom parkirnih lističev lahko Občina Ljutomer na teh površinah uvede letne in mesečne dovolilnice. Skupno število dovolilnic ne sme preseči 20% skupnega števila parkirnih mest, namenjenih kratkotrajnemu parkiranju.

Dovolilnice izdaja Medobčinski inšpektorat na imetnika dovolilnice, t.j. fizično ali pravno osebo. Voznik lahko dovolilnico nalepi z notranje strani v spodnji levi vogal vetrobranskega stekla (fiksna) ali jo v času parkiranja namesti pod vetrobransko steklo (prenosljiva). 

Višino takse za pridobitev letne dovolilnice določi občinski svet s sklepom. Z globo 50 evrov, se kaznuje za prekršek posameznik, če:

-              v vozilu ne namesti parkirnega lističa ali dovolilnice,

-              če parkirnega lističa ne izpolni na predpisan način,

-              če vozila v okviru dovoljenega časa, za katerega je plačana parkirnina ali takoj po njegovem izteku ne odpelje.

 

21. člen

Višina urne oziroma dnevne parkirnine na površinah na območju Glavnega trga, sicer prednostno namenjenih kratkotrajnemu parkiranju, se določa z naslednjimi tarifami:

-------------------------------------------------------------------

tarifa           časovna omejitev          vrednost (v točkah)

-------------------------------------------------------------------

-------        

od 0 do 30 minut                         0 točk

I. tarifa        

od 30 minut do 1 ure             2 točki

II. tarifa      

do 2 uri                                   6 točk

III. tarifa    

do 3 ure                                   10 točk

IV. tarifa       

do 4 ure                                   14 točk

V. tarifa        

do 5 ur                                     18 točk

VI. tarifa       

nad 5 ur, dnevno                       30 točk

-------------------------------------------------------------------

Višina urne oziroma dnevne parkirnine na površinah, sicer prednostno namenjenih kratkotrajnemu parkiranju, razen na območju Glavnega trga, se po izteku dovoljenega časa za brezplačno parkiranje, določenega po prvem odstavku 20. člena tega odloka, določa z naslednjimi tarifami:

-------------------------------------------------------------------

tarifa           časovna omejitev          vrednost (v točkah)

-------------------------------------------------------------------

VII. tarifa        

do 1 ure                        

1 točka

VIII. tarifa      

do 2 uri                       

2 točki

IX. tarifa    

do 3 ure                       

3 točke

X. tarifa       

do 4 ure                       

4 točk

XI. tarifa        

do 5 ur                        

5 točk

XII. tarifa       

nad 5 ur, dnevno          

8 točk

XIII tarifa mesečno                                               40 točk

-------------------------------------------------------------------

 

22. člen

Vrednost točke, določene s tem odlokom je 0,50 evra.

 

23. člen

Nadzor nad vzpostavljenim režimom parkiranja na površinah, prednostno namenjenih kratkotrajnemu parkiranju oziroma plačevanje parkirnine, se vrši od ponedeljka do petka v času od 7. do 16. ure, v soboto pa od 7. do 13. ure.

Ob nedeljah in praznikih parkiranje na teh površinah ni časovno omejeno, niti se zanj ne plačuje parkirnina.

 

b) Parkirne površine, na katerih parkiranje ni časovno omejeno

 

24. člen

Parkirne površine, na katerih parkiranje ni časovno omejeno in se ne plačuje parkirnina so:

-              posebej urejena parkirišča izven vozišč javnih cest, kot so: parkirišči na Prešernovi cesti pri spomeniku Triglav in pred stavbo Okrajnega sodišča Ljutomer, parkirišče pri Domu kulture Ljutomer, parkirišče na Ormoški cesti; ob križišču Lendavske in Ormoške ceste, parkirišče pri pokopališču  ter vsa druga javna parkirišča izven vozišč javnih cest v mestu Ljutomer in v naseljih občine Ljutomer, ki so označena s predpisano prometno signalizacijo;

-              parkirišča na voziščih javnih cest in drugih javnih površinah, označena s predpisano prometno signalizacijo, razen površin iz druge alinee 20. člena tega odloka.

 

c) Rezervirane parkirne površine

 

25. člen

Rezervirane parkirne površine so posebej s prometno signalizacijo označene javne površine za parkiranje:

-              vozil invalidov,

-              taksi vozil,

-              vozil stanovalcev večstanovanjskih objektov (stanovanjskih blokov) in  - službenih vozil občinske uprave in upravne enote in tam zaposlenih.

 

Za uporabo parkirnih površin iz druge alinee prejšnjega odstavka se plačuje taksa. Višino takse in način plačevanja določi občinski svet s sklepom.

Rezervacija parkirnih mest ob stanovanjskih blokih iz tretje točke tega člena je možna po sklenitvi najemne pogodbe in predhodnem plačilu dveletne najemnine, ki znaša 390 točk. Vrednost točke je določena v 22. členu tega odloka.

Ob sklenitvi najemne pogodbe pristojni organ preveri ali je prosilec lastnik ali najemnik stanovanja v večstanovanjskem objektu, h kateremu prosi rezervacijo parkirnega mesta.

Fizična rezervacija parkirnega mesta je možna le s postavitvijo parkirne zapore dimenzij 400 x 755 x 360 mm (V x Š x G), ki mora biti sive barve in biti označena z odsevnim trakom rdeče barve.

 

26. člen

Potrebno število parkirnih mest za posamezne vrste vozil, oziroma posamezne upravičence iz prejšnjega člena ter lokacije zanje, razen površin iz druge in tretje alinee, določi župan s sklepom. Parkiranje na teh površinah je dovoljeno le s posebnim dovoljenjem za parkiranje, ki ga izda pristojni organ občinske uprave, po predhodni ugotovitvi o upravičenosti. Istočasno z dovoljenjem se izda posebna dovolilnica, ki  jo mora voznik namestiti na vidnem mestu pod vetrobranskim steklom. Ne glede na določbo prejšnjega odstavka zadostuje za parkiranje na parkirnih površinah za invalide parkirna karta za invalide.

Parkiranje na površinah, rezerviranih za dostavo blaga je v dostavnem času prepovedano, dovoljena pa je ustavitev za čas, potreben, da se naloži ali razloži tovor, ki je predmet dostave.

Z globo 80 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, ki brez posebnega dovoljenja za parkiranje ali v nasprotju z njim uporablja parkirne površine iz 25. člena tega odloka.

 

27. člen

Na parkirišču ob Ulici Rajh Nade sta dve parkirni mesti rezervirani za taksi vozila.

Preden izda pristojni organ občinske uprave dovoljenje za uporabo takega parkirnega prostora, preveri ali ima prevoznik pridobljeno dovoljenje za opravljanje avto-taksi prevozov, predpisano z zakonom.

Parkiranje in ustavitev na parkirnih mestih za avtotaksi vozila je dovoljeno le s posebno oznako na avtotaksi vozilu, ki jo izda občinska uprava in je sestavni del dovoljenja po drugem odstavku tega člena.

 

d) Parkirne površine za tovorna vozila in turistične avtobuse

 

28. člen

Parkiranje tovornih vozil, priklopnih vozil in turističnih avtobusov je dovoljeno le na površinah, ki so določene za parkiranje teh vozil in označene s predpisano prometno signalizacijo.

Lokacije za parkiranje tovornih vozil in turističnih avtobusov, kot urejene javne parkirne površine, na območju že obstoječih javnih površin, ter potrebno število parkirnih mest za parkiranje teh vozil določi občinski svet s sklepom po predhodni obravnavi na Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Ljutomer.

Občinska uprava lahko izjemoma dovoli in določi pogoje za ustavljanje in parkiranje tovornih motornih vozil, priklopnikov in turističnih avtobusov na drugih površinah izven lokacij urejenih parkirišč, vendar samo v naslednjih primerih:

-              če je to nujno za nemoteno opravljanje proizvodne ali storitvene dejavnosti, pa za opravljanje te dejavnosti ni mogoče zagotoviti parkirne površine izven javnih površin, in če to ne ovira drugih udeležencev v prometu,

-              če na urejenih parkirnih površinah ni mogoče zagotoviti dovolj parkirnih mest za potrebe udeležencev raznih športnih ali drugih prireditev.

 

Z globo 200 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.

Z globo 650 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z globo 250 evrov.

 

2. Površine, dane v uporabo za cestni promet

 

29. člen

Površine, dane v uporabo za cestni promet, se lahko uporabljajo kot javne prometne površine, kolikor takšen interes izkaže njen lastnik ali od njega pooblaščeni upravljalec in če je to v interesu upravljavca javnih prometnih površin za zagotavljanje javnih interesov lokalnega pomena.

Površine iz prejšnjega odstavka se dajo v uporabo za cestni promet na podlagi pogodbe sklenjene med njenim lastnikom ali od njega pooblaščenim upravljavcem ter Občino Ljutomer. Kolikor ni s pogodbo drugače določeno, prevzame Občina Ljutomer z dnem podpisa pogodbe vse pravice, obveznosti in odgovornosti kot jih ima na javnih prometnih površinah.

 

IV.        NADZOR

 

30. člen

Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja Medobčinski inšpektorat, ki  opravlja tudi naloge prekrškovnega organa.

 

V.         PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 

31. člen

Odgovornost lastnika vozila

Če je prekršek zoper varnost cestnega prometa storjen z vozilom, pa ni mogoče ugotoviti, kdo je storilec, se za prekršek kaznuje lastnik oziroma imetnik pravice uporabe vozila, razen če dokaže, da tega prekrška ni storil.

Če je lastnik oziroma imetnik pravice uporabe vozila, s katerim je storjen prekršek iz prejšnjega odstavka, pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik, državni organ ali samoupravna lokalna skupnost, se kaznuje za prekršek odgovorna oseba.

 

32. člen

Sodelovanje redarjev na prireditvah

Medobčinski redarji lahko sodelujejo pri izvedbi prireditev, ki potekajo na območju Občine Ljutomer. O sodelovanju medobčinskih redarjev na prireditvah odloča direktor občinske uprave, za kar se sklene ustrezen dogovor med organizatorjem in občinsko upravo. Stroške njihovega sodelovanja krije organizator prireditve.

 

33. člen

Pri izvajanju svojih pooblastil za zagotavljanje reda nad ustavljenimi in parkiranimi vozili, medobčinski redarji izvajajo nadzor in  ukrepe po tem odloku, zakonu o varnosti cestnega prometa in drugih zakonov, ki  medobčinskim redarjem podeljujejo pristojnost nadzora in ukrepanja.

 

34. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Ljutomer.

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o ureditvi cestnega prometa v mestu Ljutomer (Uradni list RS, št. 63/2003 in Uradno glasilo občine Ljutomer, št. 3/2008).

 

Številka: 371/2008-10-1652

Datum: 9. 7. 2008

 

Župan Občine Ljutomer:

Franc Jurša, l.r.

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor