Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
 
Na podlagi zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 129/00, 79/01 in 30/02) in statuta Občine Kungota (Uradni list RS, št. 16/99, 107/01) je župan Občine Kungota izdal
 
S K L E P
 
 
o začasnem financiranju javne porabe Občine Kungota za leto 2003
 
 
1. člen
 
S tem sklepom se ureja način začasnega financiranja javne porabe Občine Kungota za leto 2003 za obdobje največ treh mesecev oziroma do sprejema proračuna po potrditvi občinskega sveta.
 
2. člen
 
Do sprejema proračuna Občine Kungota za leto 2003 se bo financiranje javne porabe začasno nadaljevalo na podlagi proračuna Občine Kungota za leto 2002 za iste programe kot v preteklem letu.
 
3. člen
 
Pri začasnem financiranju javne porabe se smejo uporabiti sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju proračuna preteklega leta 2002.
 
4. člen
 
Sredstva občinskega proračuna se v okviru začasnega financiranja prioritetno uporabljajo za pokrivanje plač in materialnih stroškov ter drugih tekočih nalog ter za nadaljevanje investicij v teku.
 
5. člen
 
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun tekočega leta.
 
6. člen
 
Planiran obseg porabe za prve tri mesece leta 2003 – v času začasnega financiranja znaša, 132,783.000 SIT, kolikor je znašala poraba proračunskih sredstev v obdobju januar–marec 2002.
 
7. člen
 
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina likvidnostno zadolžuje za pokrivanje defitica ter odplačilo glavnic ali pa zapadlih obveznosti že realiziranih investicij.
 
8. člen
 
Obsega zadolževanja je lahko največ v obsegu 5% zadnjega sprejetega proračuna.
 
9. člen
 
V obdobju začasnega financiranja se ne smejo izvajati nove naloge in programi.
 
10. člen
 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS.
 
 
 
 
 
Št. 1/2002
Zgornja Kungota, dne 17. decembra 2002.
Župan
Občine Kungota
Jožef Karner, inž. grad. l. r.
 
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor