Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO, 61/17 – ZUreP-2) in 30. člena Statuta Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 7/16) je župan Občine Cerklje na Gorenjskem dne 23.05.2018 sprejel

 

SKLEP

O ZAČETKU PRIPRAVE SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM - spremembe št. 13

(krajše: SD OPN – št. 13)

 

1. člen

(ocena stanja in razlogi za pripravo)

(1) S tem sklepom se določa priprava sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Cerklje na Gorenjskem – sprememba št. 13 po postopku in na način, kot ju določa Zakon o prostorskem načrtovanju.

(1) Občina Cerklje na Gorenjskem ima sprejet in veljaven Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 04/14, Uradni list RS, št. 62/16, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/17, 48/17, 23/18), v nadaljevanju OPN, ki je temeljni prostorski razvojni dokument občine.

(2) V obstoječem OPN so vključene vse strateške potrebe občine. Kljub temu so nekateri zainteresirani lastniki zemljišč podali pobude za spremembo namenske rabe njihovih zemljišč, kar bi jim omogočilo želeno uporabo površin. S tem bi tudi zadostili zakonskim zahtevam, ZPNačrt namreč v 47. členu pravi, da kadar so izražene razvojne potrebe po spremembi namenske rabe zemljišč, morajo biti le-te ustrezno obravnavane. Izpolnjevanje pogojev pa mora občina ugotavljati najmanj enkrat na dve leti.

 

2.člen

(območje, predmet in vrsta postopka SD OPN – št. 13)

(1) Predmet SD OPN – št. 13 je pobuda po spremembi namenske rabe zemljišča s parcelno številko 672/6, k.o. Zalog. S pobudo se obravnava širitev naselja Zalog pri Cerkljah za stanovanjsko namembnost.

(2) Predmet SD OPN – št. 13 je sprememba prostorskega akta glede na utemeljeno razvojno potrebo pobudnika. Spremembe in dopolnitve se vodi po klasičnem postopku priprave in sprejemanja.

(3) Če se ob pripravi osnutka SD OPN – št. 13 ugotovi, da je strokovno možno v postopek vključiti še dodatne pobude se te, ob upoštevanju določil 6. člena tega sklepa, vključijo v postopek.

 

3.člen

(način pridobitve strokovnih rešitev)

(1) Uporabi se obstoječe strokovne podlage, ki so bile izdelane za pripravo OPN.

(2) Dodatno se izdela eventualno potrebne strokovne podlage, ki jih določa področna zakonodaja. Izdelajo se lahko tudi druge analize prostora in podrobnejše strokovne podlage, za katere se pri pripravi SD OPN – št. 13 ugotovi, da so pomembne za kvalitetno pripravo.

 

4. člen

(okvirni roki za pripravo SD OPN – št. 13)

(1) Okvirni roki za pripravo SD OPN – št. 13 so sledeči:

 

-  izdelava osnutka na podlagi splošnih smernic in obstoječih strokovnih podlag,

-  preveritev izdelanih in izdelava eventualno potrebnih dodatnih strokovnih podlag,

-  po potrebi pripravljavec zaprosi nosilce urejanja prostora (NUP) za dodatne smernice,

2 meseca od objave sklepa

-  pridobitev prvega mnenja (M1) in odločbe o celoviti presoji vplivov na okolje (CPVO),

-  izdelajo se eventualne še potrebne dodatne strokovne podlage,

v skladu z zakonsko predvidenimi roki

-  priprava dopolnjenega osnutka ob smiselnem upoštevanju M1

1 mesec po pridobitvi in uskladitvi M1 z NUP in odločbe glede obveznosti izvedbe CPVO

-  javna razgrnitev (JR) z javno obravnavo (JO)

-  priprava osnutka za prvo branje na občinskem svetu

v skladu z zakonsko predvidenimi roki

-  priprava strokovnih stališč do pripomb in predlogov javnosti iz JR in JO

1 mesec po zaključku JR

-  izdelava predloga

1 mesec po sprejemu stališč

-  pridobitev drugega mnenja (M2)

v skladu z zakonsko predvidenimi roki

-  obravnava in sprejem usklajenega predloga v drugem branju na občinskem svetu

po pridobitvi drugih mnenj

 

(2) Okvirni predvideni roki se v primeru izvedbe CPVO, zahtev in pogojev ter usklajevanja z NUP in drugimi udeleženci lahko spremenijo.

 

5.člen

(nosilci urejanja prostora)

(1) Pri pripravi SD OPN – št. 13 morajo s svojimi smernicami za načrtovanje in mnenji k predlogu SD OPN – št. 13 sodelovati naslednji nosilci urejanja prostora ter ostali udeleženci:

·   Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana,

·   Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana,

·   Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana,

·   Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Dunajska 22, 1000 Ljubljana,

·   Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana,

·   Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za letalski in pomorski promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana,

·   Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana,

·   Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana,

·   Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Kranj, Cesta Staneta Žagarja 27b, 4000 Kranj,

·   Zavod za varstvo narave, Območna enota Kranj, PC Planina 3, 4000 Kranj,

·   Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj,

·   Občina Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem,

·   Telekom Slovenije, d.d., Stegne 19, 1000 Ljubljana,

·   Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska c. 58, 1000 Ljubljana.

(2) Če se v postopku priprave SD OPN – št. 13 ugotovi, da je potrebno pridobiti mnenja organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se njihova mnenja pridobijo v postopku. Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z 47.a in 51. členom ZPNačrt podati prvo in drugo mnenje k osnutku oziroma predlogu prostorskega akta v 30 dneh od prejema poziva ter vzporedno odločiti glede potrebe izvedbe CPVO. V kolikor se v postopku priprave ugotovi, da posameznih mnenj NUP, določenih v (1.) odstavku ni potrebno pridobiti, zanje ni potrebno zaprositi.

 

6.člen

(obveznost financiranja)

(1) Izdelava potrebnih strokovnih gradiv in dokumentov za pripravo SD OPN – št. 13 ne bremeni občinskega proračuna. Finančna sredstva za pripravo strokovnih gradiv za SD OPN – št. 13 zagotovi pobudnik SD OPN – št. 13. Načrtovalec SD OPN – št. 13, ki ga je izbral pobudnik SD OPN – št. 13, je RRD, Regijska razvojna družba d.o.o., Domžale.

(2) Postopek sprememb in dopolnitev prostorskega akta v okviru svojih zakonsko opredeljenih nalog vodi pripravljavec Občina Cerklje na Gorenjskem.

 

7.člen

(veljavnost in objava sklepa)

(1) Sklep pripravljavec Občina Cerklje na Gorenjskem pošlje ministrstvu pristojnemu za prostor in vsem sosednjim občinam ter ga objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in na svetovnem spletu.

(2) Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 350-07/2018-02

Datum: 23.05.2018

 

 

Občina Cerklje na Gorenjskem

 

Franc Čebulj, l.r., župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor