Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 29. in 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) ter 16. in 134. člena Statuta Občine Dobrovnik (Uradni list RS, št. 35/07, 02/09 in 66/10) je Občinski svet Občine Dobrovnik na 12. redni seji dne 30.03.2016 sprejel

 

S P R E M E M B E   I N    D O P O L N I T V E    S T A T U T A

Občine Dobrovnik

 

1.    člen

V Statutu Občine Dobrovnik (Uradni list RS, št. 35/07, 02/09 in 66/10) se v prvem odstavku 3. členu beseda »zakona« nadomesti z besedo »zakonov«.

 

2.    člen

Drugi odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:

»Občina ima dvojezični žig, ki je okrogle oblike. Žig ima v zunanjem krogu na zgornji polovici napis: Občina Dobrovnik, na spodnji polovici napis: Dobronak Község, v notranjem krogu pa naziv organa občine: Občinski svet/Községi Tanács, Župan/Polgármester, Nadzorni odbor/Ellenőrző Bizottság, Občinska uprava/Községi Hivatal, Volilna komisija/Községi Választási Bizottság, Posebna volilna komisija/Községi Külön Választási Bizottság . V sredini žiga je grb občine.«

Tretji odstavek se črta.

Dosedanja četrti in peti odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.

 

3.    člen

V 6. točki 7. člena se doda nova šesta alineja, ki se glasi:

» - lahko podeljuje štipendije«

V 7. točki se spremeni četrta alineja tako, da se glasi:

»– lahko podeljuje denarne pomoči, enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka in simbolične nagrade ob posebnih priložnostih ali obletnicah občanov «

 

4.    člen

V petem odstavku 10. člena se črta beseda »(podžupani)«.

 

5.    člen

V drugem odstavku 11. člena se za besedo redarstva doda pika in črta besedilo »oziroma drugih služb nadzora«.

 

6.    člen

V 13. členu se črta četrti odstavek.

 

7.    člen

Tretji odstavek 14. člena se spremeni tako, da se glasi:

»Člani občinskega sveta se volijo za štiri leta. S prvo sejo novoizvoljenega občinskega sveta se konča mandat prejšnjemu občinskemu svetu in začne teči mandat novemu občinskemu svetu«

 

8.    člen

V drugem odstavku 16. členu se črta peta alineja.

Deseta alineja se spremeni tako, da se glasi:

»- na predlog župana sprejme načrt ravnanja s stvarnim premoženjem občine in lahko določi, da načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem pod določeno vrednostjo sprejme župan«

Trinajsta alineja se spremeni tako, da se glasi:

»- s svojim aktom, v skladu z zakonom, določa višino sejnine članov občinskega sveta in plačila za opravljanje nalog članov drugih občinskih organov in delovnih teles, ki jih imenuje«

 

9.    člen

Drugi odstavek 17. člena se spremeni tako, da se glasi:

»Nezdružljivost članov občinskega sveta ureja zakon.«

 

10. člen

Šesti odstavek 20. člena se spremeni tako, da se glasi:

»Na vsaki seji občinskega sveta mora biti predvidena točka za pobude in vprašanja, ki jih postavljajo člani sveta.«

Sedmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:

»Za vsako sejo občinskega sveta se pošlje vabilo županu, podžupanu, članom občinskega sveta in tajniku občine. O sklicu seje občinskega sveta se obvesti javna občila. Vabilo z gradivom za sejo sveta se objavi v katalogu informacij javnega značaja na spletni strani občine«

Osmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:

»Predsednika nadzornega odbora občine in predsednike komisij in odborov občinskega sveta se vabi na sejo občinskega sveta, ko je na dnevni red uvrščena točka za obravnavanje zadeve iz njihove pristojnosti oziroma njihovega področja dela. Predsednik nadzornega odbora občine, predsedniki komisij in odborov občinskega sveta in tajnik občine so se dolžni udeležiti seje občinskega sveta in odgovarjati na vprašanja članov občinskega sveta, kadar se obravnavajo vprašanja iz njihove pristojnosti oziroma njihovega področja dela.«

 

11. člen

Peti odstavek 21. člena se spremeni tako, da se glasi:

»Župan in tajnik občine o izvrševanju odločitev občinskega sveta sproti poročata občinskemu svetu.«

 

12. člen

V prvem odstavku 25. člena se b. točka spremeni tako, da se glasi:

-           Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja,

-           Komisija za statutarna in pravna vprašanja,

-           Komisija za narodnostna vprašanja,

-           Komisija za romska vprašanja,

-           Komisija za nagrade in priznanja.

 

13. člen

Četrti odstavek 29. člena se spremeni tako, da se glasi:

»Župan opravlja funkcijo nepoklicno. Župan se lahko odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno. O svoji odločitvi župan obvesti Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

 

14. člen

V petem odstavku 34. člena se črta besedilo »O poklicnem opravljanju funkcije podžupana odloči občinski svet na predlog župana.«

 

15. člen

Sedmi  odstavek 37. člena se spremeni tako, da se glasi:

»Podžupanu preneha mandat podžupana, če ga župan razreši. Prenehanje mandata podžupana zaradi razrešitve ne vpliva na njegov mandat člana občinskega sveta.«

 

16. člen

V drugem odstavku 40. člena se pika nadomesti z vejico in doda besedilo »in njegovega namestnika na predlog predsednika nadzornega odbora.«

V šestem odstavku se beseda »pečat« nadomesti za besedo »žig«.

 

17. člen

Črtata se drugi in šesti odstavek 41. člena.

Dosedanji tretji, četrti in peti odstavek postanejo drugi, tretji in četrti odstavek.

 

18. člen

Prvi odstavek 42. člena se spremeni tako, da se glasi:

»Nadzorni odbor opravlja nadzor na podlagi zakona.«

Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:

»S sklepom o uvedbi nadzora nadzorni odbor obvesti nadzorovano osebo o izvedbi nadzora.«

Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi:

»Nadzorni odbor ali pooblaščeni član nadzornega odbora ima pravico do pregleda dokumentacije na lokaciji nadzorovane osebe.«

 

19. člen

Prvi odstavek 43. člena se spremeni tako, da se glasi:

»Član nadzornega odbora se mora izločiti iz nadzora in odločanja na seji v primeru, če so podane okoliščine, ki vzbujajo dvom o njegovi nepristranskosti.«

 

20. člen

Prvi odstavek 44. člena se spremeni tako, da se glasi:

»Za posamezen nadzor je pristojen član nadzornega odbora, ki je določen v nadzornem programu (v nadaljevanju: nadzornik). Po opravljenem pregledu pripravi nadzornik osnutek poročila o nadzoru, ki mora vsebovati obvezne sestavine v skladu z zakonom in pravilnikom o obveznih sestavinah poročila nazornega odbora občine in ga posreduje predsedniku nadzornega odbora.«

Drugi odstavek se črta.

Tretji odstavek postane drugi odstavek in se spremeni tako, da se glasi:

»Osnutek poročila o nadzoru obravnava in sprejme nadzorni odbor na seji. Vsak član se mora o osnutku poročila opredeliti, na koncu se o osnutku opredeli še predsednik nadzornega odbora. Osnutek poročila o nadzoru ni informacija javnega značaja«

Četrti odstavek postane tretji odstavek in se spremeni tako, da se glasi:

»Če osnutek poročila o nadzoru ni sprejet, je dolžan nadzorni odbor sprejeti usmeritve za njegovo spremembo ali dopolnitev. Usmeritve mora upoštevati nadzornik in osnutek poročila o nadzoru dopolniti. Osnutek poročila o nadzoru podpiše predsednik nadzornega odbora.«

 

21. člen

45. člen se spremeni tako, da se glasi:

 

 »45. člen

(1) Nadzorni odbor pošlje nadzorovani osebi osnutek poročila o nadzoru najpozneje v roku osem dni po sprejemu. Nadzorovana oseba ima pravico v roku petnajst dni od prejema osnutka poročila o nadzoru odgovoriti na posamezne navedbe (odzivno poročilo). Odzivno poročilo vsebuje mnenja, pripombe in pojasnila nadzorovanega organa za vsako posamezno ugotovitev iz osnutka poročila, pri kateri se ugotovijo kršitve predpisov. Če nadzorovani organ razpolaga z listinskimi dokazi, jih priloži odzivnemu poročilu.

(2) Po preteku roka iz prejšnjega odstavka sprejme nadzorni odbor poročilo o nadzoru, ki ga pošlje nadzorovani osebi, občinskemu svetu in županu, po potrebi pa tudi računskemu sodišču in pristojnemu ministrstvu.«

 

22. člen

46. člen se spremeni tako, da se glasi:

 

»46. člen

»(1) Poročilo o nadzoru mora vsebovati obvezne sestavine v skladu z zakonom in pravilnikom o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine.

(2) V ugotovitvah se navede popolno in verodostojno dejansko stanje, ki je bilo ugotovljeno v nadzoru in na katerem temeljijo ocene, mnenje, priporočila oziroma predlogi.

(3) Z ocenami nadzorni odbor presodi kateri predpisi so bili kršeni (pravilnost poslovanja) in/ali je bilo poslovanje nadzorovane osebe smotrno glede na uporabljena sodila v nadzoru.

V mnenju se izrazi ali je bilo poslovanje nadzorovane osebe pravilno in/ali smotrno.

(4) Nepravilno poslovanje je takrat, če je nadzorovana oseba poslovala v nasprotju s predpisi, proračunom in drugimi akti (pogodbo, kolektivno pogodbo in drugimi splošnimi ter posamičnimi akti), ki bi jih morala upoštevati pri svojem poslovanju.

(5) Nesmotrno poslovanje je negospodarno in/ali neučinkovito in/ali neuspešno.

(6) Negospodarno poslovanje je tisto poslovanje, ko bi nadzorovana oseba enake učinke lahko dosegla pri manjših stroških.

(7) Neučinkovito poslovanje je tisto, ko bi pri enakih stroških lahko nadzorovana oseba dosegla večje učinke.

(8) Neuspešno poslovanje je tisto, ko se niso uresničili cilji poslovanja nadzorovane osebe.«

 

23. člen

Prvi odstavek 50. člena se spremeni tako, da se glasi:

»Delo nadzornega odbora je javno. Javnost dela nadzornega odbora se zagotavlja z javno objavo dokončnih poročil nadzornega odbora na spletni strani občine v skladu z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja.«

 

24. člen

Prvi odstavek 51. člena se spremeni tako, da se glasi:

»Strokovno in administrativno pomoč za delo nadzornega odbora zagotavlja občinska uprava.«

 

25. člen

58. člen se črta.

 

26. člen

62. člen se spremeni tako, da se glasi:

(1) O izločitvi uradne osebe v občinski upravi odloča tajnik občine.

(2) O izločitvi tajnika občine odloča župan, o izločitvi župana odloča občinski svet, ki v primeru izločitve o stvari tudi odloči.«

 

27. člen

Drugi odstavek 68. člena se spremeni tako, da se glasi:

»Nezdružljivost članstva v svetu krajevne skupnosti s funkcijami občinskih funkcionarjev in z delom v občinski upravi ureja zakon«.

28. člen

Prvi odstavek 76. člena se spremeni tako, da se glasi:

»Financiranje krajevnih skupnosti ureja zakon«.

 

29. člen

 

V 78. členu se črta prvi odstavek.

Drugi odstavek postane prvi.

 

30. člen

 

79. člen se črta.

 

31. člen

Tretji odstavek 119. člena se spremeni tako, da se glasi:

»Ravnanje s finančnim in stvarnim premoženjem občine določa zakon«.

 

32. člen

1. odstavek 140. člena se spremeni tako, da se glasi:

»Statut, odloki in drugi predpisi občine morajo biti objavljeni v občinskem glasilu - Uradnih objavah Občine Dobrovnik in pričnejo veljati praviloma petnajsti dan po objavi, če ni v njih drugače določeno.«

 

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

 

33. člen

Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnih objavah Občine Dobrovnik.

 

Št. 030-0001/2014-50/2016

Dobrovnik, dne 30.03.2016

 

Župan – Polgármester:

Marjan Kardinar l.r.

 

A Helyi Önkormányzati Törvény (UL RS, 94/07 – hivatalos végleges szöveg, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF és 14/15 – ZUUJFO) 29. és 64. cikkelye, valamint Dobronak Község Alapszabályának (UL RS, 35/07, 02/09 és 66/10) 16. és 134. cikkelye alapján, Dobronak Község Községi Tanácsa a 2016. 03. 30-ai, 12. rendes ülésén elfogadásra kerültek  

 

Dobronak Község

ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁSAI ÉS KIEGÉSZÍTÉSEI

 

1.    cikkely

Dobronak Község Alapszabálya (UL RS, 35/07, 02/09 és 66/10) 3. cikkelyének első bekezdésében a „törvény” szó helyébe a „törvények” szó kerül.

 

2.    cikkely

A 6. cikkely második bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„A községnek kétnyelvű, kör alakú pecsétje van. A pecsét felső körvonalán, külső körben, a következő felirat van: Občina Dobrovnik, az alsó felén a Dobronak Község felirat található, míg a belső körvonalon a községi szerv megnevezése látható: Občinski svet/Községi Tanács, Župan/Polgármester, Nadzorni odbor/Ellenőrző Bizottság, Občinska uprava/Községi Hivatal, Volilna komisija/Községi Választási Bizottság, Posebna volilna komisija/Községi Külön Választási Bizottság. A pecsét közepén a községi címer van.”

A harmadik bekezdés törlésre kerül.

A jelenlegi negyedik és ötödik bekezdés harmadik és negyedik bekezdés lesz.

 

3.    cikkely

A 7. cikkely 6. pontja az alábbi új franciabekezdéssel egészül ki:

„– ösztöndíjakat oszthat ki”

A 7. pont negyedik franciabekezdése az alábbiak szerint módosul:

„– pénzügyi segélyeket, újszülötteknek járó egyszeri támogatást, valamint különleges alkalmakkor vagy a polgárok évfordulója kapcsán, jelképes díjakat oszthat ki.”

 

4.    cikkely

A 10. cikkely ötödik bekezdésében törlésre kerül az „(alpolgármesterek)” szó.

 

5.    cikkely

A 11. cikkely második bekezdésében törlésre kerül az „illetve egyéb felügyeleti szolgálati” szövegrész.

 

6.    cikkely

A 13. cikkelyben törlésre kerül a negyedik bekezdés.

 

7.    cikkely

A 14. cikkely harmadik bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„A községi tanács tagjainak megbízatási ideje négy év. Az újonnan megválasztott községi tanács első ülésével megszűnik az előző községi tanács megbízatási ideje és megkezdődik az új községi tanács mandátuma.”

 

8.    cikkely

A 16. cikkely második bekezdésében törlésre kerül az ötödik franciabekezdés.

A tízedik franciabekezdés az alábbiak szerint módosul:

„- a polgármester javaslatára elfogadja a községi vagyonkezelési tervet és eldöntheti, hogy egy bizonyos érték alatti ingatlan vagyon kezelésének tervét a polgármester fogadja el”

A tizenharmadik franciabekezdés az alábbiak szerint módosul:

„- a törvénnyel összhangban, saját szabályzattal határozza meg a községi tanácstagok ülésdíjának, valamint az általa kinevezett községi szervek és munkatestületek tagjainak járó juttatások mértékét”

 

9.    cikkely

A 17. cikkely második bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„A községi tanácstagi tisztség összeférhetetlenségéről törvény rendelkezik.”

 

10. cikkely

A 20. cikkely hatodik bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„A községi tanács minden ülésén napirendi pontot kell biztosítani a tanácstagok kérdéseinek és kezdeményezéseinek.”

A hetedik bekezdés az alábbiak szerint módosul:

„A községi tanács minden ülésére meghívót kell küldeni a polgármesternek, az alpolgármesternek, a községi tanács tagjainak és a községi titkárnak. Az ülés összehívásáról a médiát is értesíteni kell. Az ülésanyaggal ellátott meghívót a község weboldalán, a közérdekű információk katalógusában kell közzétenni”

A nyolcadik bekezdés az alábbiak szerint módosul:

„Az ellenőrzőbizottsági elnök, valamint a községi tanács bizottságainak elnökei abban az esetben hivatalosak a községi tanács ülésére, amennyiben az ő hatáskörüket, ill. az munkaterületüket érintő kérdések vannak napirenden. A községi ellenőrzőbizottság elnöke, a községi tanács bizottságainak elnökei valamint a községi titkár köteles részt venni a községi tanács ülésén és válaszolni a községi tanácstagok kérdéseire, amennyiben a tanács az ő hatáskörüket, illetve munkaterületüket érintő kérdéseket tárgyalja.”

 

11. cikkely

A 21. cikkely ötödik bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„A polgármester és a községi titkár a községi tanácsnak folyamatosan beszámolnak az általa elfogadott határozatok megvalósulásáról.”

 

12. cikkely

A 25. cikkely első bekezdésének b. pontja az alábbiak szerint módosul:

-           Mandátumvizsgáló, választási- és kinevezési bizottság,

-           Alapszabályi és jogi kérdések bizottsága,

-           Nemzetiségi bizottság,

-           Romaügyi bizottság,

-           Díjak és elismerések kiosztásával foglalkozó bizottság.

 

13. cikkely

A 29. cikkely negyedik bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„A polgármester tisztségét nem hivatásszerűen látja el. A polgármester saját döntése alapján, tisztségét, hivatásszerűen is elláthatja. Döntéséről a polgármester értesíti a Mandátumvizsgáló, választási- és kinevezési bizottságot.”

 

14. cikkely

A 34. cikkely ötödik bekezdésében törlésre került az alábbi szövegrész: „Az alpolgármesteri tisztség hivatásszerű végzéséről a községi tanács a polgármester javaslatára határoz.”

 

15. cikkely

A 37. cikkely hetedik bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„Az alpolgármester mandátuma a polgármester részéről történő felmentéssel megszűnik. Az alpolgármester községi tanácstagi tagságát a polgármesteri mandátum megszűnése nem befolyásolja.”

 

16. cikkely

A 40. cikkely második bekezdésében a pont helyére vessző kerül és a szöveg a következőkkel egészül ki: „és az ellenőrzőbizottsági elnök javaslatára a helyettesét”.

A hatodik bekezdésben a „pecsét” szó helyébe a „bélyegző” szó kerül.

 

17. cikkely

Törlésre kerül a 41. cikkely második és hetedik bekezdése.

Az eddigi harmadik, negyedik és ötödik bekezdés pedig második, harmadik és negyedik bekezdés lesz.

 

18. cikkely

A 42. cikkely első bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„Az ellenőrzőbizottság ellenőrzéseit a törvény alapján végzi.”

A harmadik bekezdés az alábbiak szerint módosul:

„Az ellenőrzőbizottság az ellenőrzésről szóló határozattal értesíti az ellenőrzött személyt az ellenőrzés lebonyolításáról”.

A negyedik bekezdés után új, ötödik bekezdés kerül az alábbi megszövegezéssel:

„Az ellenőrzőbizottságnak, illetve a megbízott ellenőrzőbizottsági tagnak jogában áll az ellenőrzött személy helyszínén betekinteni a dokumentációba.”

 

19. cikkely

A 43. cikkely első bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„Ha olyan körülmények merülnek fel, amelyek alapján feltételezhető az ellenőrzőbizottsági tag elfogultsága, az érintett tagot ki kell zárni az ellenőrzésből és a döntéshozatalból.”

 

20. cikkely

A 44. cikkely első bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„Az egyes ellenőrzésekben az ellenőrzési programban kijelölt ellenőrzőbizottsági tag (a továbbiakban: ellenőr) illetékes. Az elvégzett ellenőrzést követően az ellenőr elkészíti az ellenőrzési jelentést tervezetét, amelynek tartalmaznia kell a törvénybe és a községi ellenőrzőbizottsági jelentés kötelező elemeiről szóló szabályzatba foglalt kötelező elemeket, majd ezt megküldi az ellenőrzőbizottsági elnöknek.”

A második bekezdés törlésre kerül.

A harmadik bekezdés második bekezdés lesz, és az alábbiak szerint módosul:

„Az ellenőrzési jelentés tervezetét az ellenőrzőbizottság ülésen vitatja meg. A jelentéstervezetről mindegyik tagnak nyilatkoznia kell, majd a végén az ellenőrzőbizottság elnöke nyilatkozik. A jelentéstervezet nem minősül közérdekű információnak.”

A negyedik bekezdés harmadik bekezdés lesz, és az alábbiak szerint módosul:

„Amennyiben az ellenőrzési jelentés tervezetét nem fogadják el, az ellenőrzőbizottság köteles megfogalmazni a módosítási, illetve kiegészítési irányelveket. Az ellenőr köteles az irányelvek figyelembevételével az ellenőrzési jelentés tervezetét kiegészíteni. Az ellenőrzési jelentés tervezetét az ellenőrzőbizottság elnöke írja alá.”

 

21. cikkely

A 45. cikkely az alábbiak szerint módosul:

 „45. cikkely

(1) Az ellenőrzőbizottság az ellenőrzési jelentés tervezetét az elfogadását követő 8 napon belül megküldi az ellenőrzött személynek. Az ellenőrzött személy a jelentéstervezet kézbesítését követő tizenöt napon belül válaszolhat az egyes megállapításokra (visszajelző jelentés). A visszajelző jelentés tartalmazza az ellenőrzött szervnek a jelentéstervezetbe foglalt, minden olyan megállapításra adott véleményét, észrevételeit és magyarázatait, amelyeknél szabálysértés megállapítása történt. Amennyiben az ellenőrzött szerv írásos bizonyítékokkal rendelkezik, ezeket mellékeli a visszajelző jelentéshez.

(2) Az előző bekezdésbe foglalt határidő lejárta után, az ellenőrzőbizottság elfogadja az ellenőrzési jelentést, amelyet megküld az ellenőrzött személynek, a községi tanácsnak és a polgármesternek, szükség esetében pedig a számvevőszéknek és az illetékes minisztériumnak is.”

 

22. cikkely

A 46. cikkely az alábbiak szerint módosul:

„46. cikkely

„(1) Az ellenőrzési jelentésnek tartalmaznia kell a törvénybe és a községi ellenőrzőbizottsági jelentés kötelező elemeiről szóló szabályzatba foglalt kötelező elemeket.

(2) A megállapításoknak az ellenőrzés során megállapított, az értékelés, vélemény, ajánlások, illetve javaslatok alapját képező, teljes és hiteles állapotot kell tartalmaznia.

(3) Az értékeléssel az ellenőrzőbizottság megállapítja, melyik előírások sérültek (szabályos gazdálkodás) és/vagy azt, hogy mennyire felel meg az ellenőrzött személy gazdálkodása az ellenőrzés során alkalmazott mércéknek.

A vélemény azt tartalmazza, szabályos és/vagy ésszerű volt-e az ellenőrzött személy gazdálkodása.

(4) A gazdálkodás akkor szabálytalan, ha az ellenőrzött személy a jogszabályokkal és egyéb okmányokkal (szerződéssel, kollektív szerződéssel, valamint egyéb általános és egyedi okmányokkal) ellentétesen járt el.

(5) Nem ésszerűnek a nem gazdaságos és/vagy nem hatékony és/vagy sikertelen gazdálkodás minősül.

(6) Nem gazdaságos a gazdálkodás, ha az ellenőrzött személy kevesebb ráfordítással is elérhette volna az azonos eredményeket.

(7) Nem hatékony a gazdálkodás, ha az ellenőrzött személy azonos ráfordítással nagyobb eredményeket érhetett volna el.

(8) Sikertelen gazdálkodásnak minősül, ha az ellenőrzött személy gazdálkodási céljait nem érte el.”

 

23. cikkely

Az 50. cikkely első bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„Az ellenőrzőbizottság munkája nyilvános. Az ellenőrzőbizottság munkájának nyilvánossága, a Közérdekű információkhoz való hozzáférésről szóló törvény értelmében, az ellenőrzőbizottsági végleges jelentésnek a község weboldalán történő közzétételével biztosított.”

 

24. cikkely

Az 51. cikkely első bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„Az ellenőrzőbizottság részére a szakmai- és adminisztratív támogatást a községi hivatal biztosítja.”

 

25. cikkely

Az 58. cikkely törlésre kerül.

 

26. cikkely

A 62. cikkely az alábbiak szerint módosul:

(1) A községi hivatal hivatalos személyének kizárásáról a községi titkár dönt.

(2) A községi titkár kizárásáról a polgármester, a polgármester kizárásáról pedig a községi tanács dönt, amely kizárás esetében határoz is az adott ügyben.”

 

27. cikkely

A 68. cikkely második bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„A helyi közösségi tanácstagi tisztségnek a községi tisztségviselői funkciók ellátásával és a községi hivatalban történő alkalmazással való összeférhetetlenségről törvény rendelkezik.”

 

28. cikkely

A 76. cikkely első bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„A helyi közösségek finanszírozásáról törvény rendelkezik.”

 

29. cikkely

A 78. cikkely első bekezdése törlésre kerül.

 

A második bekezdés az első helyébe lép.

30. cikkely

A 79. cikkely törlésre kerül.

 

31. cikkely

A 119. cikkely harmadik bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„A községi pénzügyi és tárgyi vagyon kezeléséről törvény rendelkezik.”

 

32. cikkely

A 140. cikkely 1. bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„A község alapszabályát és ügyrendjét, valamint a község többi általános okmányát Dobronak Község Hivatalos Közleményeiben kell közzétenni, és amennyiben tartalmuk szerint nincs eltérő rendelkezés, a közzétételt követő tizenötödik napon lépnek hatályba.”

 

ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉS

 

33. cikkely

Jelen módosítások és kiegészítések a Dobronak Község Hivatalos Közleményeiben történő közzétételt követő tizenötödik napon lépnek hatályba.

 

Szám: 030-0001/2014-50/2016

Kelt, Dobronak, 2016.03.30.

 

Župan - Polgármester

Marjan Kardinar s.k.

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor