Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08  ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO), ter 7. in 16. člena Statuta občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 7/2016), je Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem na svoji 18. redni seji dne 11.10.2017 sprejel

 

ODLOK

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM - SPREMEMBE ŠT. 4 (SD OPN – ŠT. 4)

 

1. člen

S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 4/2014, Uradni list RS, št. 62/2016, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/2017).

 

2. člen

SD OPN – št. 4 se nanašajo na spremembo namenske rabe za enoto urejanja prostora LT8, ki se ureja z občinskim podrobnim prostorskim načrtom.

 

3. člen

Na koncu prve vrstice 120. člena se doda besedilo, ki se glasi: »in LT19«.

 

 

4. člen

Druga vrstica 120. člena se spremeni tako, da se glasi: »(A) Namenska raba: C«

 

5. člen

Na koncu 120. člena se doda besedilo, ki se glasi: »Usmeritve za spremembe in dopolnitve OPPN:

·       Znotraj načrtovanega koridorja, ki ga določata regulacijski liniji, za izgradnjo izven nivojske železniške proge za povezavo državnega letališča z državnim središčem so dopustne gradnje in prostorske ureditve, ki bodo omogočale kasnejšo izgradnjo izven nivojske železniške proge.

·       Na površinah z namensko rabo z oznako C je maksimalni faktor zazidanosti v okviru parcele, namenjene gradnji 0,65, minimalni delež zelenih površin v okviru parcele, namenjene gradnji pa je 5%.«.

 

6. člen

Za 120. členom se doda nov 120.a člen, ki se glasi:

»Območje EUP z oznako LT20

(A) Namenska raba: Z, P

(B) Območje se ureja z veljavnim DPN.«

 

7. člen

V grafičnih prikazih izvedbenega dela se nadomestita lista številka 12:

3-      Prikaz območij enot urejanja prostora, podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev, merilo 1:5.000,

4-      Prikaz območij enot urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture, merilo 1:5.000.

 

Prehodne in končne določbe

 

8. člen

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Cerklje na Gorenjskem, spremembe št. 4, je na vpogled zainteresirani javnosti pri pristojni službi Občine Cerklje na Gorenjskem in na spletni strani Občine Cerklje na Gorenjskem. Arhivski izvod (v digitalni in analogni obliki) se hrani tudi na pristojni upravni enoti in na ministrstvu, pristojnem za prostor.

 

9. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 350-04/2016-62

Datum: 11. 10. 2017

 

 

Občina Cerklje na Gorenjskem

 

Franc Čebulj, l.r., župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor