Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 29. člena Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. in 101/13) in 88., 89. in 90. člena Statuta Občine Velika Polana (Uradni list RS, št. 44/99, 52/03 in 89/13) je Občinski svet Občine Velika Polana na 2. redni seji dne 15. 12. 2014 sprejel

O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Občine Velika Polana za leto 2014

1. člen

V Odloku o proračunu Občine Velika Polana za leto 2014 (Uradni list RS, št. 20/14) se v 2. členu spremeni odstavek ter se glasi:

»Proračun Občine Velika Polana za leto 2014 se določa v naslednjih zneskih:

+------+------------------------------------------+-------------+

|A.    |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV             |        v EUR|

+------+------------------------------------------+-------------+

|I.    |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)       | 4.682.967,06|

+------+------------------------------------------+-------------+

|      |TEKOČI PRIHODKI (70+71)                   | 1.167.147,80|

+------+------------------------------------------+-------------+

|70    |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)         |   962.216,26|

+------+------------------------------------------+-------------+

|      |700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK           |   827.440,00|

+------+------------------------------------------+-------------+

|      |703 DAVKI NA PREMOŽENJE                   |   121.821,47|

+------+------------------------------------------+-------------+

|      |704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO                 |    12.454,79|

|      |IN STORITVE                               |             |

+------+------------------------------------------+-------------+

|      |706 DRUGI DAVKI                           |       500,00|

+------+------------------------------------------+-------------+

|71    |NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)   |   204.931,54|

+------+------------------------------------------+-------------+

|      |710 UDELEŽBA NA DOBIČKU                   |    49.028,03|

|      |IN DOHODKI OD PREMOŽENJA                  |             |

+------+------------------------------------------+-------------+

|      |711 TAKSE IN PRISTOJBINE                  |             |

+------+------------------------------------------+-------------+

|      |712 DENARNE KAZNI                         |       767,59|

+------+------------------------------------------+-------------+

|      |713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV |    47.732,60|

+------+------------------------------------------+-------------+

|      |714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI               |   107.403,32|

+------+------------------------------------------+-------------+

|72    |KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)             |    36.400,00|

+------+------------------------------------------+-------------+

|      |720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV |             |

+------+------------------------------------------+-------------+

|      |721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG             |             |

+------+------------------------------------------+-------------+

|      |722 PRIHODKI OD PROD.ZEMLJ.               |    36.400,00|

|      |IN NEMATER. DOLG. SRED.                   |             |

+------+------------------------------------------+-------------+

|73    |PREJETE DONACIJE (730+731)                |             |

+------+------------------------------------------+-------------+

|      |730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV     |             |

+------+------------------------------------------+-------------+

|      |731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE            |             |

+------+------------------------------------------+-------------+

|74    |TRANSFERNI PRIHODKI                       | 3.479.419,26|

+------+------------------------------------------+-------------+

|      |740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH         |   563.177,17|

|      |JAVNOFINAN. INSTITUCIJ                    |             |

+------+------------------------------------------+-------------+

|      |741 PREJETA SREDSTVA                      | 2.916.242,09|

|      |IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA                    |             |

+------+------------------------------------------+-------------+

|II.   |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)              | 5.483.738,80|

+------+------------------------------------------+-------------+

|40    |TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)      |   796.718,66|

+------+------------------------------------------+-------------+

|      |400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM     |   177.229,20|

+------+------------------------------------------+-------------+

|      |401 PRISPEVKI DELODAJALCEV                |    27.969,33|

|      |ZA SOCIALNO VARNOST                       |             |

+------+------------------------------------------+-------------+

|      |402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE          |   572.296,13|

+------+------------------------------------------+-------------+

|      |403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI               |    13.224,00|

+------+------------------------------------------+-------------+

|      |409 REZERVE                               |     6.000,00|

+------+------------------------------------------+-------------+

|41    |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)        |   280.144,61|

+------+------------------------------------------+-------------+

|      |410 SUBVENCIJE                            |             |

+------+------------------------------------------+-------------+

|      |411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM                |   152.904,75|

|      |IN GOSPODINJSTVOM                         |             |

+------+------------------------------------------+-------------+

|      |412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM   |    45.834,22|

|      |IN USTANOVAM                              |             |

+------+------------------------------------------+-------------+

|      |413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI         |    81.405,64|

+------+------------------------------------------+-------------+

|      |414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO             |             |

+------+------------------------------------------+-------------+

|42    |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)               | 4.387.750,20|

+------+------------------------------------------+-------------+

|      |420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV    | 4.387.750,20|

+------+------------------------------------------+-------------+

|43    |INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)         |    19.125,33|

+------+------------------------------------------+-------------+

|      |431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN    |    11.313,33|

|      |FIZIČNIM OSEBAM                           |             |

+------+------------------------------------------+-------------+

|      |432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM  |     7.812,00|

|      |UPORABNIKOM                               |             |

+------+------------------------------------------+-------------+

|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-  |  –800.771,74|

|      |II.)                                      |             |

+------+------------------------------------------+-------------+

|B.    |RAČUN FINANČNIH TERJATEV                  |             |

|      |IN NALOŽB                                 |             |

+------+------------------------------------------+-------------+

|IV.   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA  |             |

|      |KAPITALSKIH DELEŽEV                       |             |

+------+------------------------------------------+-------------+

|75    |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL             |             |

+------+------------------------------------------+-------------+

|      |750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL         |             |

+------+------------------------------------------+-------------+

|      |751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV           |             |

+------+------------------------------------------+-------------+

|      |752 KUPNINA IZ NASLOVA PRIVATICACIJE      |             |

+------+------------------------------------------+-------------+

|V.    |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH    |             |

|      |DELEŽEV                                   |             |

+------+------------------------------------------+-------------+

|44    |DANA POSOJ. IN POVEČ. KAPIT. DELEŽ.       |             |

|      |(440+441)                                 |             |

+------+------------------------------------------+-------------+

|      |440 DANA POSOJILA                         |             |

+------+------------------------------------------+-------------+

|      |441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN      |             |

|      |NALOŽB                                    |             |

+------+------------------------------------------+-------------+

|      |442 PORABA SREDSTEV KUPNIN                |             |

|      |IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE                  |             |

+------+------------------------------------------+-------------+

|VI.   |PREJETA MINUS DANA POSOJILA               |             |

|      |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) |             |

+------+------------------------------------------+-------------+

|C.    |RAČUN FINANCIRANJA                        |             |

+------+------------------------------------------+-------------+

|VII.  |ZADOLŽEVANJE                              |   180.000,00|

+------+------------------------------------------+-------------+

|50    |ZADOLŽEVANJE (500)                        |   180.000,00|

+------+------------------------------------------+-------------+

|      |500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE                   |   180.000,00|

+------+------------------------------------------+-------------+

|VIII. |ODPLAČILA DOLGA                           |    56.874,00|

+------+------------------------------------------+-------------+

|55    |ODPLAČILO DOLGA (550)                     |    56.874,00|

+------+------------------------------------------+-------------+

|      |550 ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA              |    56.874,00|

+------+------------------------------------------+-------------+

|IX.   |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV                 |  –677.645,74|

|      |NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)     |             |

+------+------------------------------------------+-------------+

|X.    |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.-IX.)        |   123.126,00|

+------+------------------------------------------+-------------+

|XI.   |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.)                |   800.771,74|

+------+------------------------------------------+-------------+

|      |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.    |   256.257,98|

|      |PRETEKLEGA LETA                           |             |

+------+------------------------------------------+-------------+

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področje proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podskupin kontov in načrt razvojnih programov za obdobje 2014–2017, je priloge k temu odloku in se objavi na oglasni deski Občine Velika Polana.«

2. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 6-2/2014 OS

Velika Polana, dne 15. decembra 2014

 

Župan
Občine Velika Polana
Damijan Jaklin l.r.

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor