Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Številka:

900-0003/2015-1

Občina:

Občina Borovnica

Organ sprejema:

Občinski svet Občine Borovnica

Predlagatelj:

Župan Občine Borovnica

Zakonska podlaga:

Statut Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 6/08, 81/09 in 84/11), Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 88/11, 8/12 in 108/13), Zakon o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF), Zakon o varstvu okolja /ZVO-1/ (Uradni list RS, št. 39/06 — UPB1, 49/06 — ZMetD, 66/06 Odl. US: U-l-51/06-10, 33/07 ZPNačrt, 57/08 — ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12 in 57/12), Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Komunalnega podjetja Vrhnika, d.o.o. (Ur. list RS, št. 98/2008, 3/2013), Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012, 109/2012)

Pripravljavec:

Občinska uprava Občine Borovnica

Datum:

5.2.2015

Priloge:

1, 2

Vabilo na sejo:

3. redna seja Občinskega sveta Občine Borovnica

Besedilo:

/

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor